بهزاد امیدی

پیرامون سخنان بهروز خلیق

بی گمان ترویج خلاصی از ایدئولوژی، تقلیل اندیشه های سوسیالیستی و کم عنایتی به آن، دوری جستن از تجارب بشریت ترقی خواه در مبارزه برای کسب استقلال و تقبیح مبارزه ضد امپریالستی در جایگاه درست آن، حمایت برنامەای از نظام سرمایه داری، فقدان فلسفه سیاسی مدون، سردرگمی میان سوسیالیسم دمکراتیک و سوسیال دمکراسی... ازسلسله عواملی است که در ایجاد چنین وضعی دخیل بوده است.

اشتراک در RSS - بهزاد امیدی