انديشه سياسی

آرام بختیاری

ملت به زبان لاتین در غرب قرن ها است که وجود دارد. افراد آن دارای زندگی مشترک با آگاهی به گذشته فرهنگی، سیاسی و دارای اراده برای تشکیل دولت بودند. ملت ترکیب و اتحادی است از فاکتورهای اتنیکی فرهنگی...

آرام بختیاری

راسیسم واژه ایست فرانسوی-ایتالیایی که ریشه عربی (راس) دارد. آن متحد امپریالیسم، فاشیسم، و ارتجاع ضد انسانیست. راسیسم تضادهای طبقاتی و استثمار را از طریق نقل غیرمجاز مفاهیم انسان شناسی و...

آرام بختیاری

از جمله نشانه های عقاید خرافاتی باور به نبروها و تاثیراتی است که با تجربیات معمولی انسان و قوانین شناخته شده طبیعت همخوانی ندارند. خرافات قبوله های متضاد و متناقض ماوراء الطبیعی واقعیات و جریانات...

آرام بختیاری

دین همیشه در مقابل علم و شناخت علمی قرار داشته و مانند خرافات از یک منبع تغذیه میکند و خویشاوند ماهیتی ان است. دین در جامعه طبقاتی از طریق حاکمان و روحانیون عظام بشکل نظری و سازمانی احساسات و...

شمی صلواتی

"درجنگ برنده‌ای وجود ندارد. بلکه باخت باخت است ماهم جرئت یک انتقاد را نداریم، فوری در دهانمان می کوبند" های مواظب باش شما دارید از پوتين دفاع می کنید". گور پدر پوتين، شما زندگی مارا به گروگان...

نظر1
فرخ نعمت پور

پیام، عملا نقش همسانی برای تحریمها و سیاستهای حاکمیت قائل شدە و از سیاستهای مخرب جمهوری اسلامی در سیاست خارجی کە منجر بە ایجاد وضعیت موجود در کشور شدە، سخنی بە میان نمی آورد. درست است کە سیاست...

نظر1
آرام بختیاری

سوسیالیست ها مدعی هستند که مقوله عرفان پدیده ای شدیدا متناقض، با اصولی ایدەآلیستی، خردگریز، ذهنی، غیرعلمی، مذهبی، و ایده آلیستی است. جهانبینی عرفان در تضاد با انسان و جهان، گاهی تهوع آور، و علیه...

آرام بختیاری

در جامعه طبقاتی، ایدئولوژی مجموعه نظرات و جهانبینی های اجتماعی یک طبقه خاص است که شرایط تاریخی، اجتماعی و منافع آنرا بیان می کند. سوسیالیست ها مدعی هستند که ایدئولوژی طبقه کارگر تنها ایدئولوژی است...

گودرز اقتداری

سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت در حال برگزاری کنگره ۱۹ خود است. مباحثات گسترده ای بین اعضا و هواداران سازمان در بر گرفته که یک دلیلش ظهور نیرویی است که مدتها در محاق سپری کرده است. براستی سازمان...

نظر5
رودولف والتر، ترجمه رضا کاویانی

حرف آخر, یعنی حرف کلیدی و تصمیم نهایی همیشه با جمهوری روسیه شوروی بود: اگر می‌خواهید تاریخ معاصر درگیری اوکراین را درک کنید، باید تاریخ قرن بیستم را بدانید. خیره شدن به تصاویر و گزارش های جنگ...

دنیز ایشچی

مقدمه
آیا هر کسی که هزاران صفحه گفتار را به صورت مکتوب ارائه بدهد، لزوما میتواند یک فیلسوف بوده باشد؟ آیا هر کسی که بخواهد روایت های تئوریک روز را با دریافت دیگری بازخوانی و بازنویسی نماید...

اسلاوی ژیژک،گودرز اقتداری

استاندارد مضاعف اروپا در مورد پناهندگان که امروز دوباره در اثر جنگ در اوکراین در معرض دید قرار گرفته است، از نظر اخلاقی ناشنوا و از نظر ژئوپلیتیک گنگ است. بهترین راهی که اروپا می تواند از خود دفاع...

توماس روپرژ ترجمه : م نوری

کسانی که در غرب از اوکراین حمایت می کنند غالبا نمی دانند از چه کسانی دفاع می کنند و روسیه علیه چه کسانی مبارزه می کند.در حال حاضر سیاستمداران و رسانه های غربی در اعلام همبستگی و دادن وعدۀ کمک مالی...

دنیز ایشچی

اگر چه انگیزه ها و دلایل روسیه در این جنگ دفاعی قابل درک و توجیه بوده باشد، تداوم آن به مراتب خطرناکتر بوده و میتواند به نتایج کاملا برعکس منتهی گردد. لذا به همین دلیل، پیوستن به جنبش صلح و...

دنیز ایشچی

هابرماس، از یک بعد تکاملی تاریخی تمدن بشریت به اخلاقیات فلسفی نگاه کرده، و مطرح میکند، از زمانی که بشر آغاز به زندگی اجتماعی و گروهی کرده است، با استنباط ضرورت های زندگی اجتماعی، عموم بشری به...

حسن احسانی

پوپولیسم یک اصطلاح و یک جایِ "خالی" و نامفهومی است و خالی بودن آن دقیقا قدرتش است! برای اینکه محلی است "برهوت"، تراوا و قابل نفوذ برایِ هر استراتژی، هر تقلّا و گفتمان. قدرتی که با امکان سازگاری با...

آرام بختیاری

گرچه رمانهای ایریس مردوخ بطور مستقیم فلسفی نیستند ولی دارای عمق فکری، هیجان، و خیالپردازی خاصی میباشند. از جمله موضوعات آثار او، عشق، گناه، مکافات، توطئه، تقوا، حقیقت، جنون، هنر، ادبیات، زندگی،...

آرام بختیاری

شکسپیر و دانته جزو نوابغ استتیک هستند. زردشت، بودا، عیسی، و محمد، جزو نوابغ مذهبی بودند. کنفسیوس و سقراط جزو نوابغ سکولار اخلاقگرا بودند. امرسن را از جمله متفکران امریکای شمالی بشمار می آورند.. او...

آرام بختیاری

مکتب نئوپوزیویتیسم ریشه در محفل وین داشت، و اصول فکری آن بر نظرات هیوم و کنت بنا شده بود که می گفتند تجربه حسی تنها منبع شناخت است. متفکران این محفل بر این باور بودند که تمام جملات پیرامون خدا،...

آرام بختیاری

در اینگونه رمان موضوعات حتی گاهی با هم ربطی ندارند و شخصیت ها ناشناس می مانند و نویسنده در پشت رفتار ظاهری افراد داستان، جویای تحریکات ضمیر ناخودآگاه است، افراد داستان همیشه در وضعیت شک و تردبد و...

صفحه‌ها