فرهنگ قاسمی

ملت، دولت – ملت و حاکمیت قانونمدار

قومیت گرایی و ملیت‌ گرایی، خودمختاری و تجزیه طلبی (۲)

تعریف فوق از ملت به جنبه سیاسی اجتماعات با هویت تاریخی، فرهنگی، زبانی و مذهبی در یک محدوده جغرافیائی با یک حاکمیت و احتمالا با یک قانون اساسی می پردازد. اما از آنجا که این تعریف به مفهوم حقوقی و امر مشروعیت قدرت بی توجه است می تواند به حاکمیت یک فرد، یک خانواده یک گروه یا قدرتی آسمانی متکی شود و قانون اساسی آن می تواند بنا بر مصلحت حاکمیت فردی، خانوادگی، گروهی یا بر اساس قوانین الهی تدوین گردد. چنین حاکمیتی حق و مسئولیت انسان را پوشش نمی دهد و حرمت و حیثیت انسانی او را تضمین نمی‌کند و توجه ندارند که حاکمیت های ملی به دلیل اتکا به نیروی ملت در فرایند شکل گیری دموکراتیک قدرت، در مقابل حاکمیت های سلطنتی قدیمی، حاکمیت های الهی و حاکمیت های قدرت های استعماری قرار می گیرند.

قومیت گرایی و ملیت‌ گرایی، خودمختاری و تجزیه طلبی

در حاکميت ملت رعايت حقوق اقليتها اجتناب ناپذير است؛ و در يک نشام دمکراتيک هرکس بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، خون، زبانو فرهنگ بايد از حقوق برابر برخوردار باشد و بتواند در موقعيتها و مسئوليتهای اداره مملکت، بدون کوچکترين تبعيضی مشارکت کند.

جمهوریخواهانِ لائیک، سکولار و دمکرات ایران متحد شوید

هدف ما، به اعتقاد من، باید قوی کردن جبهه دمکراسی با همه رنگ هایش باشد.اگر اینچنین بیندیشیم شاید تصویر زیر چشم اندازی از ایران آینده را بیان کند و شاید داشتن ویزیونی و تصویر روشنی از فردا ما را در انتخاب راه کار های امروز یاری دهد

برد تاکتیکی شاید، باخت استراتژیکی حتماً

حرکت اخیر آقای خامنه ای اما همزمان بزرگترین حرکت او در بیست سال اخیر و پردامنه ترین آن از نظر تاثیر و حساس کردن مردم بوده است. این شکل و محتوای کاملا تازه ای ایجاد کرده است که محاسبه پیامدهای آن بی تردید از عهده او و طراحان سیاست هایش خارج است. این حساس شدن عمومی به رفتار آقای خامنه ای بزرگترین خدمت حرکت اخیر او به همه منتقدان و مخالفان او به عنوان رهبر یک نظام شبه سلطانی است

انتخابات، انتخابات آزاد و نقش اپوزیسیون

اپوزیسیون بی انگیزه و بدون چشم انداز، اپوزیسیون صادقی نیست و همین طور مبارزان و فعالان برای دمکراسی و آزادیخواهی را با سود و زیان و مصلحت بینی کاری نیست... پیشنهاد می شود که اپوزیسیون خارج کشور از این موقعیت انتخابات ریاست جمهوری در ایران استفاده کرده و از میان خود یک فرد جمهوریخواه و لائیک و مدافع استقلال و دمکراسی در ایران را به عنوان رئیس جمهور آینده معرفی کند

اشتراک در RSS - فرهنگ قاسمی