افشان خلج بیگی

وجدان جمعی جامعه ما و مدافعان ایرانی حقوق بشر

یک نکته مهم، این است که وجدان جمعی در جوامع مختلف با تلاش فرهنگی و گفتگوهای بسیار در عرصه عمومی رشد می کند. برای هر حقی که در جوامع دموکراتیک به رسمیت شناخته شده، صدها و هزاران کتاب نوشته شده و هر حقی از زاویه های مختلف اش و در رابطه اش با منافع گروه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. صرفا استناد به اوراق کاغذی اعلامیه حقوق بشر باعث نخواهد شد که جامعه، حقوق انسان ها را محترم شمرد بلکه امروز اگر در جوامع غربی بسیاری از این حقوق محترم شمرده می شود علتش این است که قرن هاست متفکران و کنشگران جوامع غربی در این مورد مشخص کار کرده اند…

رویکرد حاکمیت به خانواده: نهادی خودمختار یا کارگزار

حاکمیتی که می خواهد پایه و اساس برنامه ریزیهای خود را به جای حقوق «فرد» بر پایه حقوق «خانواده» تحکیم سازد، حداقل ... به جای آن که هر روز «مقرراتی» برای «خانواده» تنظیم کند، [باید] خودمختاری نسبی و خودتنظیمی خانواده ها را در لباس قانون، برای خانواده قائل شود و سایه اقتدارش را از فراز روابط خانوادگی و هر آنچه مربوط به خانواده است، لطفا بردارد

بخش: 
اشتراک در RSS - افشان خلج بیگی