عباس عبدی

چرا کسی جدی نگرفت؟

وقتی که چنین مقایسه‌یی را می‌بینند، چاره‌یی ندارند جز آنکه اعتبار سایر ادعاها از جمله آمادگی برای گفت‌وگو و بهبود روابط با غرب و امریکا را نیز غیرجدی و در راستای دیپلماسی عمومی قلمداد کنند. شاید بیان چنین اظهاراتی در عرصه سیاست خارجی و امور فرهنگی غیرممکن نباشد، ‌ولی هنگامی که به حوزه اقتصادی وارد می‌شویم، جایی که با عدد و رقم سر و کار داریم، نمی‌توانیم با گفتن این‌گونه مطالب خیال خود و مردم را راحت کنیم. دولت باید به صورت شفاف و روشن اعلام کند که ریشه مشکلات موجود در کجاست و آیا قادر به حل آنها هست یا نه؟ اگر می‌تواند بر مشکلات فائق آید، چگونه و اگر نمی‌تواند، از خود سلب مسوولیت کند و تبعات آن را هم بپذیرد.

شکاف در میان جناح حاکم شدیدتر خواهد شد

درآمدهای نفتی زمينه اصلی ایجادکننده شکاف

روشن است كه مخالفان و براندازان طیف بسیار متنوعی را شامل میشوند. اما اگر وجه حقوقی و نه حقیقی نظام را ملاك قرار دهیم، در این صورت تقسیمبندی مذكور به كلی مخدوش میشود، زیرا بخش اعظم افرادی كه مخالف یا حتی برانداز معرفی میشوند، با وجه حقوقی نظام نه تنها مشكل چندانی ندارند، سهل است كه بسیاری از آنان از این وجه نیز دفاع میكنند، از جمله رهبران جنبش سبز بیش از سایرین در حكومت، مدعی تحقق تعبیر حقوقی از نظام هستند

شکافهای سیاسی- اجتماعی در گفتگو با عباس عبدی

انتخابات پيش رو

هر نوع شركتى در هر انتخابات، رأيى است كه به آن ساختار داده می‌شود، مگر آن كه در بطن رأى داده شده (برحسب افرادى رأى گيرنده يا برحسب شعارها و برنامه‌هاى آنها) نوعى اعتراض نسبت به چنين ساختارى با هدف اصلاح آن وجود داشته باشد واين برداشت براى همه قابل فهم باشد. بنابراين افرادى كه ساختار را قبول دارند، می‌توانند از اين مرحله عبور كنند و خود را آماده شركت نمايند. اما افرادى كه هدف اعتراضى واصلاحى دارند، به ناچار بايد پيام اعتراض و اصلاحى خود را به نحوى منعكس كنند كه قابل درك عمومى باشد

بخش: 
اشتراک در RSS - عباس عبدی