یادداشت

صادق کار

ترکیب و تائید نهایی کابینە نخستین ودشوار ترین آزمون ڕوحانی است. اگر روحانی بخواهد و بتواند با کمک توازن اجتماعی موجود کە فعلا بە سود وی است، و بهرە گیری از گسیختگی محافظە کاران، بی ترس ازتهدیدات...

نظر5
فرخ نعمت پور

در کنار این امید به‌ تغییر حس نگرانی هنوز قویست. اگر نفس خود انتخاب روحانی نیمه‌ پری را به‌ همراه‌ آورد، ولی نیمه‌ خالی را هنوز دشواری بسیاریست و درست این نیمه‌ خالیست که‌ از اهمیت بسیاری برخوردار...

سیامک سلطانی

هم در ترکيه و هم در مصر، هر دو رئيس جمهور کار خودشان را از تعلق شان نه فقط به احزاب متبوعشان، بلکه به تمامی شهروندان کشورهايشان آغاز کردند. اما سير رويدادها و سرعت وقوعشان، که قطعاً بی تاثير از...

علی پورنقوی

اولویت اصلی برنامۀ روحانی در آغاز دورۀ 4 سالۀ ریاست جمهوری اش حل مناقشه بر سر پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی است. از این طریق است که جامعۀ ما فرصت خواهد یافت بی دغدغۀ برخوردهای نظامی به نقشه راه آتی اش...

فرخ نعمت پور

در واقع پیشبرد آرام برنامه‌ تغییر در ایران، علاوه‌ بر حضور و فشار مردم از پائین و حضور نیروهای خواهان تغییر در قدرت، به‌ وجود وضعیت متناسبی در منطقه‌ هم نیاز دارد که‌ کل این روند را به‌ جلو براند...

نظر5
صادق کار

توقع این بود و هست کە عارف و روحانی، پس از اعمال فشار بر خاتمی، رفسنجانی و مشایی و حذف آنها سکوت پیشە نکنند و معترض روند مهندسی انتخابات باشند و در نقش ناقد روند تا کنونی انتخابات بە صحنە بیایند...

نظر5
علی پورنقوی

انگیزه و الزام برای مهندسی انتخابات وجود دارد و باقی خواهد ماند. اما آیا احمدی نژاد، به عنوان رئیس جمهور، و وزارت کشور زیر مسئولیت او ... به این مهندسی تمکین خواهند کرد؟ احمدی نژاد، نه فقط از آن...

فرخ نعمت پور

با این نمونه‌ مشخص، این سئوال پیش می آید آیا با گذشتن چنین فردی از صافی شورای نگهبان و تائید صلاحیت آن، خود صلاحیت "ردکنندگان صلاحیت دیگران" از بیخ و بن در معرض پرسش جدی قرار نمی گیرد؟ چنین نمونه‌...

صادق کار

خامنەای می خواهد انتخابات را با شکوە برگزار نماید، اما نە بە قیمتی کە موقعیت خود وی متزلزل شود... آمدن رفسنجانی نیز عدە زیادی را بە پای صندوقهای رای خواهد کشاند. اما این، آن شکوهی نیست کە خامنەای...

نظر2
فرخ نعمت پور

اصلاح طلبان باید "اعلام حضور قدرتمند" کنند.‌ این اعلام حضور حتی اگر نتواند آنان را از سد شورای نگهبان و حلقه‌ محاصره‌ اصولگرایان به‌ بیرون رهنمون شود، اما می تواند نیروی تغییر را در جامعه‌ ایران...

علی پورنقوی

در تمام استدلالاتی که تاکنون اصلاح طلبان را از حضور پرقدرت - یا به عبارتی با حضور خاتمی و نه هر چهرۀ دیگری از آنان – برحذر می داشته اند، و از جمله استدلالهای خود خاتمی، این سؤال مرکزی بوده است: "...

نظر4
فرخ نعمت پور

برای غالب شدن بر‌ این معضل ظاهرا می تواند دو راه‌ وجود داشته‌ باشد: راه‌ اول فرارفتن از آن، یعنی نفی آن است و به‌ این طریق فراروئیدن به‌ یک کنش اجتماعی با مختصاتی دیگر (بمانند تحریم گسترده‌)، و...

نظر6
علی پورنقوی

... تحقق این طرح اکنون به رسالتی ناممکن تبدیل شده است و انتخابهای چندانی هم پیشاروی خامنه ای وجود ندارند. انتخاب نمی تواند چندان بیرون از یکی از دو کادر عمومی زیر باشد:
- اتخاذ مشی سرکوب،...

نظر1
سیامک سلطانی

بحرانی که جمهوری اسلامی چه در عرصه داخلی و چه درعرصه بین المللی با آن روبروست، در عمل به آنچه که در مذاکرات5+1 با مقامات ایران، به عنوان "پاکت پیشنهادی" یاد می شود، خصلتی دوگانه داده است؛ یکی بخش...

صادق کار

اکنون در ایران نیز بە نظر نمی رسد کە ولی فقیە با وجود بن بستی کە در آن گرفتار شدە متفاوت از بشار اسد در قبل از شروع تظاهرات بیاندیشد و بخواهد قبل از این کە گرفتار شرایط امروز رئیس حکومت سوریە شود...

فرخ نعمت پور

فلسفه‌ برخورد موردگرایانه این را نمی گوید، زیرا که‌ هنوز فرصت باقیست؛ بویژه‌ اگر این مسئله‌ را هم مد نظر داشته باشیم که‌ برخورد به‌ انتخابات الزاما فقط تائیدگرایانه‌ و یا نفی گرایانه‌ نمی تواند...

نظر1
علی پورنقوی

آنچه در سخنان خامنه ای تازه است و در پوشش ضخیم قهر و چالش به اوباما ابلاغ می شود، اولاً همین است که سرانجام گفته شود: "البته من مخالفتی هم [با مذاکره دوجانبه با امریکا] ندارم" و ثانیاً موضوع حق...

نظر8
صادق کار

این تودە عظیم کە اعتماد و امیدش بە حکومت را از دست دادە و فقر و فلاکت واستبداد امانش را بریدە، دنبال چنین نیرو و برنامەای می گردد و دیگر بە آسانی دنبال هرکس نمی افتد. هر کس کە بتواند نقش این نیرو...

نظر1
توران همتی

کسانی که امروز در کشور در مسند کار قرار دارند، و با وضع قوانین ارتجاعی و ضد زن مدعی هستند که برای مردم و جامعه تلاش می کنند و جامعه را به پیشرفت سوق می دهند، باید بدانند که بدون دخالت دادن زنان در...

سیامک سلطانی

وضعيت بحرانی کنونی چه در عرصه قدرت سياسی و چه در عرصه نارضايتی توده ها که اعتراضات اخير در اصفهان نمونه ای بارز ديگری از آنند، حکايت از شکنندگی اوضاع و اين امر که ايران آبستن وقايع غير قابل پيش...

نظر1

صفحه‌ها