یادداشت

صادق کار

وقتی کە محافظەکار پرتجربەای مانند رفسنجانی ولو بە نقل از مردم خواست جمهوریت و آزادی را مطرح می کند، معنی دیگری جز اینکە سامانە ولایت - جمهوریت بی سامان و بی آیندە است، ندارد.

علی پورنقوی

جنبش سبز فقط زائیدۀ شوخ چشمی مردم ایران نیست که خواسته باشند از خلل در ساختار جمهوری اسلامی مفری برای عبور از آن بسازند. انقلاب بهمن و جنبش سبز نه در برابر هم که مکمل یکدیگر اند و برای نسلی که این...

صادق کار

فرادستی نظامیان در حاکمیت یکی از اصلیترین عوامل بحرانهای کنونی کشور و از موانع عمدۀ بازشدن فضای سیاسی و برگزاری یک انتخابات آزاد بە مثابە نخستین گام اساسی درجهت تغییر شرایط کشور و مردم است......

نظر4
فرخ نعمت پور

در پایان می توان گفت کە تمامی حوادث نشان می دهند کە ارادەای در دولت ترکیە برای پایان دادن بە جنگ و حل مسئلە کردها بوجود آمدە و وجود دارد، هرچند کە این ارادە هنوز صیقل نیافتە و بشدت زیر تاثیر...

علی پورنقوی

مهمترین فراز سخنرانی اوباما ... تکرار این نکته از سخنرانی خودش به مناسبت پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود: "یک دهه جنگ اکنون دارد پایان می گیرد". او به تعارض با تلقی مرسوم از...

صادق کار

طرفداران انتخابات آزاد لازم است، با پرهیز از دامن زدن بە اختلافات نابهنگام، طرحهای تفرقە افکنانە حکومت برای تعضیف شان را خنثی و با فشردەترنمودن صفوف شان و حضور فعالشان موقعیت کسب شدە را حفظ و...

فرخ نعمت پور

با این حساب و با جمع بستن کل فاکتهای مطرح شدە، می توان بە این نتیجە رسید کە علیرغم امکان صعود نظریە دولت وحدت ملی بە یکی از میدانهای اصلی بازی، اما صعود آن بە مراحل بالاتر و تبدیل شدنش بە اولین...

علی پورنقوی

... با این حال این اظهارات علی اکبر ناطق نوری بودند که وضع دشوار "رهبر" و تنهائی تقریباً مطلق او در میان افراد "بابصیرت نظام" را به عریانی ترسیم کردند... پیام این رویداد به خامنه ای بسیار روشن است...

فرخ نعمت پور

البتە سوریە با زمین سوختە یا بی زمین سوختە، آن سرزمینی است کە استعداد ترسیم خطوط ژئوپولیتیکی آیندە را کماکان خواهد داشت و شاید بهترین نوع نوشتە، همچون مدارس سبک کلاسیک، آن نوشتەای است کە با گچ...

صادق کار

مطالبە آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از موسوی و کروبی، فراهم کردن زمینە انتخابات آزاد و سایرمطالبات عمومی جنبش بدون بە صحنە کشاندن تودە وسیع مردم ازطریق مجهز نمودن جنبش بە یک برنامە مدون جامعە...

علی پورنقوی

ماه ها و سال آینده…اصطکاکاتی از آن دست را که بین خامنه ای و احمدی نژاد بروز یافتند، بر نمی تابد. خامنه ای در خلال ماه های پیش رو می خواهد و می باید هم رئیس جمهورش را انتخاب کند و هم راه مناسبات با...

سیامک سلطانی

اين رخداد، موجی از شور و شعف در ميان نه تنها فلسطينيان، بلکه همه آنانی ايجاد نمود که در طول تمامی اين 65 سال از دور و نزديک در جريان مناقشه ميان اسرائيل و فلسطين قرار داشتند، و چه بسا شاهد عينی...

صادق کار

خامنه ای براين امر واقف است که افکار عمومی، او را بیش از احمدی نژاد مقصرمی داند و درصورتی کە شیوە مناسبی را در این قضیە اتخاذ نکند، و به خواست رقبای احمدی نژاد، کە خواستار برخورد و حتی محاکمە وی و...

فرخ نعمت پور

این ائتلاف بە دوعلت شکل گرفتە: مخالفت با سیاستهای دولت احمدی نژاد و نگرانی از پیامدهای وضع موجود. و اگرچە هنوز محدودە این ائتلاف ناخواستە مشخص نیست، اما گستردگی آن در سطحی هست کە بشود از آن سخن...

علی پورنقوی

... می توان با تقویت نشانه های بروز یافته در سمت حل و فصل مسائل، با به فال نیک گرفتن گفته اوباما در نطق پیروزی اش دایر بر این که "یک دهه جنگ دارد خاتمه می یابد"، با دست زدن به ابتکارهای وسیعتر...

نظر2
سیامک سلطانی

آمريکا نيز تغيير کرده است، و با تمام توانائی های صنعتی، اقتصادی، مالی و قدرت فراوان در عرصه‌های علمی، فضائی و حتی نظامی نيز به شدت تحت تاثير شرايط نوين جهانی قرار گرفته است، و به جرات می توان گفت...

صادق کار

با توجە بە اینکە حکومت حاضر بە پذیرش شروط و یا بعبارتی برنامە انتخاباتی خاتمی و همفکران ایشان نیست، طبیعتا سە راە بیشتر در مقابل آنها قرار ندارد: تسلیم شدن، انفعال و یا مبارزە و تلاش برای پیشبرد...

نظر1
علی پورنقوی

اگر رامنی، در زمانی که اکیداً به حمایت محافل پرواسرائیلی نیازمند است، از راه دراز حمله به ایران می گوید و ظاهراً به قول و قرارهای خود با "لابی پرواسرائیلی" پشت پا می زند، و نتانیاهو پس از انکار...

نظر4
بهزاد کریمی

خرسند تر باید بود اما از وضع پیش آمده، هرگاه که واقعه خوشحال کننده خروج مجاهدین از لیست تروریستی، با خروج آنها از خاک عراق و انتقال اعضای آن به کشور های غربی تکمیل شود. بی چنین تکمیلی، فقط و فقط...

نظر2
صادق کار

اکنون بجای اتلاف وقت برای قانع کردن رهبر باید بە فکر سازماندهی مردمی بود کە بواسطە مشکلات اقتصادی و معیشتی چارەای جز اعتراض و پیکار در راە تغییر برایشان باقی نماندە و بیش از گذشتە برای اعتراض بە...

صفحه‌ها