یادداشت

علی پورنقوی

در تمام استدلالاتی که تاکنون اصلاح طلبان را از حضور پرقدرت - یا به عبارتی با حضور خاتمی و نه هر چهرۀ دیگری از آنان – برحذر می داشته اند، و از جمله استدلالهای خود خاتمی، این سؤال مرکزی بوده است: "...

نظر4
فرخ نعمت پور

برای غالب شدن بر‌ این معضل ظاهرا می تواند دو راه‌ وجود داشته‌ باشد: راه‌ اول فرارفتن از آن، یعنی نفی آن است و به‌ این طریق فراروئیدن به‌ یک کنش اجتماعی با مختصاتی دیگر (بمانند تحریم گسترده‌)، و...

نظر6
علی پورنقوی

... تحقق این طرح اکنون به رسالتی ناممکن تبدیل شده است و انتخابهای چندانی هم پیشاروی خامنه ای وجود ندارند. انتخاب نمی تواند چندان بیرون از یکی از دو کادر عمومی زیر باشد:
- اتخاذ مشی سرکوب،...

نظر1
سیامک سلطانی

بحرانی که جمهوری اسلامی چه در عرصه داخلی و چه درعرصه بین المللی با آن روبروست، در عمل به آنچه که در مذاکرات5+1 با مقامات ایران، به عنوان "پاکت پیشنهادی" یاد می شود، خصلتی دوگانه داده است؛ یکی بخش...

صادق کار

اکنون در ایران نیز بە نظر نمی رسد کە ولی فقیە با وجود بن بستی کە در آن گرفتار شدە متفاوت از بشار اسد در قبل از شروع تظاهرات بیاندیشد و بخواهد قبل از این کە گرفتار شرایط امروز رئیس حکومت سوریە شود...

فرخ نعمت پور

فلسفه‌ برخورد موردگرایانه این را نمی گوید، زیرا که‌ هنوز فرصت باقیست؛ بویژه‌ اگر این مسئله‌ را هم مد نظر داشته باشیم که‌ برخورد به‌ انتخابات الزاما فقط تائیدگرایانه‌ و یا نفی گرایانه‌ نمی تواند...

نظر1
علی پورنقوی

آنچه در سخنان خامنه ای تازه است و در پوشش ضخیم قهر و چالش به اوباما ابلاغ می شود، اولاً همین است که سرانجام گفته شود: "البته من مخالفتی هم [با مذاکره دوجانبه با امریکا] ندارم" و ثانیاً موضوع حق...

نظر8
صادق کار

این تودە عظیم کە اعتماد و امیدش بە حکومت را از دست دادە و فقر و فلاکت واستبداد امانش را بریدە، دنبال چنین نیرو و برنامەای می گردد و دیگر بە آسانی دنبال هرکس نمی افتد. هر کس کە بتواند نقش این نیرو...

نظر1
توران همتی

کسانی که امروز در کشور در مسند کار قرار دارند، و با وضع قوانین ارتجاعی و ضد زن مدعی هستند که برای مردم و جامعه تلاش می کنند و جامعه را به پیشرفت سوق می دهند، باید بدانند که بدون دخالت دادن زنان در...

سیامک سلطانی

وضعيت بحرانی کنونی چه در عرصه قدرت سياسی و چه در عرصه نارضايتی توده ها که اعتراضات اخير در اصفهان نمونه ای بارز ديگری از آنند، حکايت از شکنندگی اوضاع و اين امر که ايران آبستن وقايع غير قابل پيش...

نظر1
صادق کار

وقتی کە محافظەکار پرتجربەای مانند رفسنجانی ولو بە نقل از مردم خواست جمهوریت و آزادی را مطرح می کند، معنی دیگری جز اینکە سامانە ولایت - جمهوریت بی سامان و بی آیندە است، ندارد.

علی پورنقوی

جنبش سبز فقط زائیدۀ شوخ چشمی مردم ایران نیست که خواسته باشند از خلل در ساختار جمهوری اسلامی مفری برای عبور از آن بسازند. انقلاب بهمن و جنبش سبز نه در برابر هم که مکمل یکدیگر اند و برای نسلی که این...

صادق کار

فرادستی نظامیان در حاکمیت یکی از اصلیترین عوامل بحرانهای کنونی کشور و از موانع عمدۀ بازشدن فضای سیاسی و برگزاری یک انتخابات آزاد بە مثابە نخستین گام اساسی درجهت تغییر شرایط کشور و مردم است......

نظر4
فرخ نعمت پور

در پایان می توان گفت کە تمامی حوادث نشان می دهند کە ارادەای در دولت ترکیە برای پایان دادن بە جنگ و حل مسئلە کردها بوجود آمدە و وجود دارد، هرچند کە این ارادە هنوز صیقل نیافتە و بشدت زیر تاثیر...

علی پورنقوی

مهمترین فراز سخنرانی اوباما ... تکرار این نکته از سخنرانی خودش به مناسبت پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود: "یک دهه جنگ اکنون دارد پایان می گیرد". او به تعارض با تلقی مرسوم از...

صادق کار

طرفداران انتخابات آزاد لازم است، با پرهیز از دامن زدن بە اختلافات نابهنگام، طرحهای تفرقە افکنانە حکومت برای تعضیف شان را خنثی و با فشردەترنمودن صفوف شان و حضور فعالشان موقعیت کسب شدە را حفظ و...

فرخ نعمت پور

با این حساب و با جمع بستن کل فاکتهای مطرح شدە، می توان بە این نتیجە رسید کە علیرغم امکان صعود نظریە دولت وحدت ملی بە یکی از میدانهای اصلی بازی، اما صعود آن بە مراحل بالاتر و تبدیل شدنش بە اولین...

علی پورنقوی

... با این حال این اظهارات علی اکبر ناطق نوری بودند که وضع دشوار "رهبر" و تنهائی تقریباً مطلق او در میان افراد "بابصیرت نظام" را به عریانی ترسیم کردند... پیام این رویداد به خامنه ای بسیار روشن است...

فرخ نعمت پور

البتە سوریە با زمین سوختە یا بی زمین سوختە، آن سرزمینی است کە استعداد ترسیم خطوط ژئوپولیتیکی آیندە را کماکان خواهد داشت و شاید بهترین نوع نوشتە، همچون مدارس سبک کلاسیک، آن نوشتەای است کە با گچ...

صادق کار

مطالبە آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از موسوی و کروبی، فراهم کردن زمینە انتخابات آزاد و سایرمطالبات عمومی جنبش بدون بە صحنە کشاندن تودە وسیع مردم ازطریق مجهز نمودن جنبش بە یک برنامە مدون جامعە...

صفحه‌ها