یادداشت

صادق کار

با توجە بە اینکە حکومت حاضر بە پذیرش شروط و یا بعبارتی برنامە انتخاباتی خاتمی و همفکران ایشان نیست، طبیعتا سە راە بیشتر در مقابل آنها قرار ندارد: تسلیم شدن، انفعال و یا مبارزە و تلاش برای پیشبرد...

نظر1
علی پورنقوی

اگر رامنی، در زمانی که اکیداً به حمایت محافل پرواسرائیلی نیازمند است، از راه دراز حمله به ایران می گوید و ظاهراً به قول و قرارهای خود با "لابی پرواسرائیلی" پشت پا می زند، و نتانیاهو پس از انکار...

نظر4
بهزاد کریمی

خرسند تر باید بود اما از وضع پیش آمده، هرگاه که واقعه خوشحال کننده خروج مجاهدین از لیست تروریستی، با خروج آنها از خاک عراق و انتقال اعضای آن به کشور های غربی تکمیل شود. بی چنین تکمیلی، فقط و فقط...

نظر2
صادق کار

اکنون بجای اتلاف وقت برای قانع کردن رهبر باید بە فکر سازماندهی مردمی بود کە بواسطە مشکلات اقتصادی و معیشتی چارەای جز اعتراض و پیکار در راە تغییر برایشان باقی نماندە و بیش از گذشتە برای اعتراض بە...

علی پورنقوی

تنشهای خارجی رقم زننده اصلی وضع در ماه های آتی خواهند بود و حاکمیت کنونی، که در مدیریت این تنشها دائماً تهیدست تر شده است، کوشیده و می کوشد یکدستی درونی و اقتدار داخلی را همچون نمایشی از موضع...

فرخ نعمت پور

درست بر اساس همین افتراقهای فاحش فرهنگی است کە آزادی بیان در غرب در یک دنیای پست مدرنیستی و گلوبال بە فاجعە تعبیر در شرق فرامی روید، و بە این ترتیب متحد عملی موجود در یک چرخش آنی بە دشمن قدیمی...

سیامک سلطانی

آنچه که تاکنون پيش رفته است را بجرات می توان عدم موفقيت اسرائيل در جلب نظر بارک اوباما و دستگاه دولتی وی در همراهی با اسرائيل در اين جنگ روانی عليه ايران، نام نهاد. تمامی شواهد، حکايت از آن دارند...

صادق کار

این ثروت هنگفت کە بوسیلە آن می شد، یک مملکت را از فقروعقب ماندگی نجات داد، درکجا و چگونە خرج شدەاست، کە بجای توسعە رفاە و پیشرفت اقتصادی، جامعە واقتصاد ما را درمقایسە با زمان پیش ازکسب این درآمدها...

علی پورنقوی

مقامات جمهوری اسلامی دوست دارند اجلاس شانزدهم جنبش غیرمتعهد را نقطه عطفی در تاریخ آن اعلام کنند. ممکن است چنین باشد. اما این که آیا این نقطۀ عطف، گردشی به سوی جنبشی متین و تأثیرگذار بر معادلات...

فرخ نعمت پور

سئوال در مورد جنگ، پرسش بزرگی است کە ذهن خیلیها را بە خود مشغول کردە است. سئوالی کە یافتن جواب آن زیاد آسان نیست، و شاید اساسا از آن پرسشهایی باشد کە نتوان برای آن جواب قطعی یافت. پرسشهایی کە تنها...

صادق کار

با وجود اینکە با توجە بە بحران اقتصادی، پیش ازآغازتحریم نفتی اتحادیە اروپا وتاثیرات ویرانگر اجرای فازاول قانون موسوم بەهدفمند سازی یارانە ها برشاخصهای اقتصادی، شتاب گیری رشد قیمتها ، تورم و بیکاری...

بهزاد کریمی

حد رشد یافتگی و بلوغ دمکراتیک یک دمکرات ایرانی را از جمله می باید در رهایی او از تنگ نظری ناسیونالیستی و البته از هر نوع آن سراغ گرفت. یک دمکرات فارس زبان آن هنگام می تواند مدعی ظرفیت بالای...

فرخ نعمت پور

دهە شصت، دهە عمق سنت و ایستایی نسبی جامعە بود، دهەای کە هنوز پایەهای مادی و معنوی جامعە در اثرتحولات دهەهای بعدی دچار ارتعاش نشدە بودند. دهەای کە در آن نە از انقلاب تکنولوژیک بە معنای کنونیش خبری...

صادق کار

با وجود اینکە با توجە بە بحران اقتصادی، پیش ازآغازتحریم نفتی اتحادیە اروپا وتاثیرات ویرانگر اجرای فازاول قانون موسوم بەهدفمند سازی یارانە ها برشاخصهای اقتصادی، شتاب گیری رشد قیمتها ، تورم و بیکاری...

بهزاد کریمی

حد رشد یافتگی و بلوغ دمکراتیک یک دمکرات ایرانی را از جمله می باید در رهایی او از تنگ نظری ناسیونالیستی و البته از هر نوع آن سراغ گرفت. یک دمکرات فارس زبان آن هنگام می تواند مدعی ظرفیت بالای...

علی پورنقوی

نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی اکنون در موقعیتی نیستند که بتوانند آکتوری در مناقشات پیشگفته باشند، اما مطمئناً می توانند فاکتوری در آنها باشند. با این تشخیص که ما با یک لحظۀ بازگشت مواجهیم، آن...

فرخ نعمت پور

اما این منتفی نمی کند نوع دیگری از جنگ سرد را با خصیصەهای مختص بە خود. مورد سوریە در واقع موردیست از تبلور جنگ سرد در شرایط دیگر با خصوصیات دیگر کە یکی از این خصوصیات می تواند موردی بودن، مقطعی...

صادق کار

مسئولیت هیئت اعزامی حکومت برای کامیابی مذاکرات و گذاشتن نقطه پایان بر زیانها و خسارات آتی، بیش ازنمایندگان 5+ 1 است؛ زیرا لاینحل ماندن مناقشات موجود و طولانی شدن زمان تحریمها بە منافع ملی واقعی...

سیامک سلطانی

با توجه به همه موارد ياد شده در بالا، خطری که کشور ما و منطقه را دربرگرفته است را بايد جدی گرفت و در برابر مارش نظاميان مقاومت نمود. منطقه ما درباتلاقی فرورفته است که نابودی دستاوردهای هرچند اندک...

علی پورنقوی

تقلیل سطح مذاکره به سطح کارشناسی می تواند نشانه مأیوس کننده ای باشد، اما همچنین می تواند اقدامی ضرور تلقی شود، که باید تکرری به مراتب بیشتر از آنچه تاکنون داشته است، داشته باشد. در بالا اشاره شد...

صفحه‌ها