یادداشت

علی پورنقوی

این نگاه و انتظار که مذاکرۀ مسکو به توافق جامع یا حتی نسبتاً گسترده ای بیانجامد، و یا درست برعکس، به هیچ توافق ملموسی منجر نشود، نگاه و انتظاری است که بر لفاظی طرفین در آستانۀ مذاکره بنا نهاده شده...

فرخ نعمت پور

خط تحولی "اپوزیسیون موجود ـ اپوزیسیون بیشتر ـ پایه اجتماعی وسیعتر ـ اعتراضات جمعی فراوان تر" به خط مسلط در روندهای تقابل اجتماعی تبدیل نشد. امر و یا ضعفی که نمی توان تنها آن را به صرف سرکوبهای...

فرخ نعمت پور

نتیجه اینکە سە گرایش: ١ـ تقابل بی چون و چرا با غرب در سوریە، ٢ـ سیاست پراگماتیستی، و سرانجام ٣ـ استفادە از موقعیت پیش آمدە برای پیشبرد سیاستهای جاری کە مخرج مشترک میان دو گرایش اول و دوم می باشد،...

صادق کار

همراهی او با جنبش و منتقدین نظام ، تا زمانی است کە وی بە اهداف اش نرسیدە باشد. صرف نظرازاینکە رفسنجانی تا چە حد بتواند در این مسیر استوار باقی بماند وگام بردارد، می توان از فرصت و فضایی کە رویکرد...

صادق کار

همراهی او با جنبش و منتقدین نظام ، تا زمانی است کە وی بە اهداف اش نرسیدە باشد. صرف نظرازاینکە رفسنجانی تا چە حد بتواند در این مسیر استوار باقی بماند وگام بردارد، می توان از فرصت و فضایی کە رویکرد...

علی پورنقوی

محک بلاغت در مذاکره راسخیت در حصول به توافق است. برخلاف انتظارات بسیاری که نسبت به کنفرانس بغداد شکل گرفته اند، ابداً منتفی نیست که این کنفرانس بدون هرگونه توافق مشخصی خاتمه یابد. این کنفرانس را...

فرخ نعمت پور

ظاهرا تمام فاکتها نشان می دهند کە وظیفە احمدی نژاد کە همانا بە عقب راندن اصلاح طلبان، پیشبرد مناقشە بر سر برنامە اتمی با غرب، بستن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی کشور، و آزادسازی اقتصادی برای نزدیکی بە...

علی پورنقوی

“کابینۀ بی رسالت” عنوانی است که در پاره ای از کشورهای دموکراتیک، هنگامی که کابینه ای سقوط کرده اما تا برگزاری انتخابات هنوز باید بر سر کار باشد، به آن کابینه اتلاق می شود. کابینه ای که فاقد اختیار...

علی پورنقوی

"کابینۀ بی رسالت" عنوانی است که در پاره ای از کشورهای دموکراتیک، هنگامی که کابینه ای سقوط کرده اما تا برگزاری انتخابات هنوز باید بر سر کار باشد، به آن کابینه اتلاق می شود. کابینه ای که فاقد اختیار...

صادق کار

مقابلە دولتها و رژیمها و کارفرمایان، با مطالبات و حقوق کارگران و پیکار کارگران و زحمتکشان بر سرحقوق سندیکایی و سیاسی شان و منجملە بر سرتعطیلی روز جهانی کارگر و حق تجمع و تظاهرات در این روز،...

صادق کار

مقابلە دولتها و رژیمها و کارفرمایان، با مطالبات و حقوق کارگران و پیکار کارگران و زحمتکشان بر سرحقوق سندیکایی و سیاسی شان و منجملە بر سرتعطیلی روز جهانی کارگر و حق تجمع و تظاهرات در این روز،...

مجید عبدالرحیم پور

اما آنچه تاریک و مورد تردید جدی است، اقدام عملی رفسنجانی در جهت پیشبرد سیاست مذاکره با دولت آمریکا است. آیا رفسنجانی در دور جدید ریاست خود کوشش خواهد کرد موضوع مذاکره با دولت آمریکا را به سیاست...

چرا مذاکراتی با منتظره ترین نتیجه؟ زیرا اولاً دو طرف به آن چه پیشتر از آن علامت داده بودند عمل کردند، و تانیاً نه توافق بیشتری ممکن و نه تظاهر دیگری مطلوب بوده است. اما آیا این نتیجه واقعاً پیشتر...

علی پورنقوی

چرا مذاکراتی با منتظره ترین نتیجه؟ زیرا اولاً دو طرف به آن چه پیشتر از آن علامت داده بودند عمل کردند، و تانیاً نه توافق بیشتری ممکن و نه تظاهر دیگری مطلوب بوده است. اما آیا این نتیجه واقعاً پیشتر...

مجید عبدالرحیم پور

اما آنچه تاریک و مورد تردید جدی است، اقدام عملی رفسنجانی در جهت پیشبرد سیاست مذاکره با دولت آمریکا است. آیا رفسنجانی در دور جدید ریاست خود کوشش خواهد کرد موضوع مذاکره با دولت آمریکا را به سیاست...

فرخ نعمت پور

این اعتدال و میانەروی را کە بنابر سخنان رفسنجانی جامعە ایران بە علت آگاهی و باسوادی دارای آن هست، چگونە می توان بە مافیای قدرت کە باوری بە آن ندارد و ضد آن عمل می کند، تسری داد؟ زیرا کە بدون این...

علی پورنقوی

موضع مشترک و توأمان حکام جمهوری اسلامی و اسرائیل علیه شورای حقوق بشر و ... موقعیت نادری را فراهم آورده است که می توان و باید آن را برای غلبه بر سلطۀ "گفتمان جنگ"، که حتی در میان مخالفان آن نیز...

صادق کار

درشرایطی کە امکانات اقتصادی کشور و ارتباطاتت سیاسی و بازرگانی حکومت با کشوورهای خارجی محدود شدە است، دولت بی کفایت وفاسد ونا پاسخگو است، مجلس فرمایشی و فاقد قدرت و توانایی است، مهمترین دغدغە...

سیامک سلطانی

مشکل کوفی عنان در اين نکته نهفته است که هیچ یک از دو طرف، يعنی نه دولت سوريه و در رأس آن بشار اسد و نه اپوزيسيون مسلح، با آگاهی ازموقعيت استثنائی کشور، قصد آن را ندارد پشت ميز مذاکره بنشيند وهريک...

علی پورنقوی

... یک سناریوی خوشبینانه حاوی کوشش جمهوری اسلامی برای حل مسائل اش با غرب، و مشخصاً حل بحران پروندۀ اتمی، طی یک مهندسی حدوداً یکسال و نیمه است؛ زمانبندی ای که با انتخابات نهمین دورۀ مجلس شورای...

صفحه‌ها