یادداشت

صادق کار

حساسیتهائی کە در رابطە با افزایش دستمزد سالانە کارگران و رسانەای شدن این حساسیتها، از جملە در رسانه های محافظە کاران حاکم نشان دادە می شوند، و موکول کردن خبر اعلام آن، ولو این کە برای فریب کارگران...

فرخ نعمت پور

حقوق بشر البتە در نهایت عنصری تابع منافع مشخص اقتصادی و سیاسیست. اما با وارد شدن و یا تشدید عنصر جهانی شدن، ارزشهای مدرن از قبیل حقوق بشر و غیرە نیز بە عناصر روبنایی مهمی در تعریف روابط بین الملل...

علی پورنقوی

... کارکرد شمشیر داموکلس کشاندن احمدی نژاد به معامله بر سر همان "آرایش احتمالی مجلس آینده" است، و ظاهراً ابلاغ این تهدید توخالی به او که "وگرنه مرگ را آماده باش". علیرغم ظاهر پرتنش وضعیت، مطلوب...

صادق کار

آيت الله خامنه ای تاثیرات منفی ومخرب محاصرە اقتصادی در جامعە را وارونە جلوە داد و رفتار و سیاستهای ضد ملی، واپسگرایانە و مقابلە جویانە رژیم تحت رهبری خویش درعرصە جهانی را کە کشور و مردم را در معرض...

مسعود خدادادی

بدون تردید تحریم خرید نفت ایران ازسوی اتحادیه اروپا، خلاف ادعاهایی که حکومتیان در ایران میکنند، پیامدهای اقتصادی موثری بر زندگی مردم ایران خواهد داشت. تولید بی رمقتر، روند افزايش بیکاری شتابانتر،...

صادق کار

جلب همکاری و یا بیطرف کردن نظامیان در فرایند گذار از دیکتاتوری بە دمکراسی، البتە بە معنی دادن امتیازات غیرمتعارف و یا افزایش سهم آنها در دولت نیست، بلکە همچنان کە در تجربە گذار کشورهای مختلف نیز...

علی پورنقوی

نکته اما این است که با تکذیب رسمی مداخله اسرائیل (و نیز امریکا و انگلیس) در ترور، ولو با لقلقه کلام ، یا یک دیپلماسی فعال به کار گرفته خواهد شد که بر این تکذیبها تکیه کرده و هدف "محو تروریسم در...

صادق کار

هدف حکومت از ابتدا این بود تا زیرعنوان رمز "هدفمند سازی یارانە ها" بدون این کە تدابیر جبرانی برای آن تدارک ببیند، بە شکل مکارانە، بتدریج، سوبسید کالاهای اساسی را از میان بردارد و سرمایە حاصل از آن...

سیامک سلطانی

با توجه به همه موارد ياد شده در بالا، خطری که کشور ما و منطقه را دربرگرفته است را بايد جدی گرفت و در برابر مارش نظاميان مقاومت نمود. منطقه ما درباتلاقی فرورفته است که نابودی دستاوردهای هرچند اندک...

علی پورنقوی

اهمیت لحظۀ حاضر مقدمتاً به لحاظ امکانی که برای نیل به تفوقی تاکتیکی نسبت به حاکمیت در آن نهفته است، نیست؛ بلکه در مجالی است که این لحظه در اختیار نمایندگان سیاسی [بالفعل و بالقوه] دو نیروی اجتماعی...

صادق کار

کشور و جامعە ما برای طڕد استبداد و بیعدالتی و استقرار دمکراسی نیاز بە مشارکت همە طبقات و گروە های ترقیخواە دارد و این امر میسر نمی شود مگر با توزیع عادلانە قدرت. سازماندهی یک اجماع فراگیر ملی حول...

علی پورنقوی

... شاید نقدترین سؤال در ارتباط با انتخابات این باشد که "از اصلاح طلبان گذشته، آیا طرفداران احمدی نژاد نیز از شرکت در انتخابات منصرف نخواهند شد؟". موضوعیت این سؤال در نزدیکی اصلاح طلبان و طرفداران...

سیامک سلطانی

"بهار عربی" کودکی است که به تازگی يکساله شده است، اين کودک نيازمند آن است که بار ها زمين بخورد و دوباره بر پاهای خود بايستد. ممکن است "بهار عربی" به خزان زودرسی منجر گردد، اما تنها با تداوم و بسط...

مجید عبدالرحیم پور

باید به رهبر جمهوری اسلامی و دیگر سران آن اخطار داد که در ایجاد این شرایط خطرناک مسئول اند. باید در اسرع وقت بجای بحران سازی و جنجال آفرینی ها و تشنج افزائی های بیشتر، بهانەها را از دولت اسرائیل و...

صادق کار

درست است کە تحریم ها رژیم را نیز در حد معینی تحت فشار و تنگنا قرار خواهند داد، ولی با این وصف، این تحریم ها صرفنظر از دلایل و انگیزە های آن، بیش از آنکە رژیم را در تنگنا قرار دهند و فرآیند تحولات...

علی پورنقوی

علیرغم ضعف واقعی نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، که گاه تيره نمائی بسياری نيز نسبت به آن انجام می گيرد که گوئيا موجب بی اثری مطلق اين نيروها در سپهر سياسی امروز ايران است، من بیشتر و بیشتر متقاعد...

سیامک سلطانی

"مداخله انساندوستانه"، توجه به وضعيت حقوق بشر توسط کشورها به عنوان پايه ای ثابت و مقدم در مناسباتشان با اين و يا آن کشور است؛ نه تدارک عمليات جنگی ، بلکه اعمال فشار سياسی يکپارچه بر حکومت های...

فرخ نعمت پور

حکومت اقلیم کردستان با جلوگیری از تحرک نظامی احزاب کرد ایرانی، در تامین امنیت جمهوری اسلامی نیز نقش مهمی بازی می کند. اما چنین می نماید کە اصل دغدغە جمهوری اسلامی نقشی است کە این اقلیم در بازی...

علی پورنقوی

اگر اطلاع و مشارکت مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در طرح ترور سفیر عربستان را منتفی بدانیم، که تقریباً همه چنین کرده اند، نه دلیلی وجود دارد مشارکت مقامات بلندپایه امریکا در داستان پردازی ای تا به...

صادق کار

کنترل مردم خشمگين در جامعەای کە یک دورە طولانی دیکتاتوری و خفقان شدید را از سر گذراندە، کارسادەای نیست و مقصر اصلی پیدایش اپوزیسیون مسلح بیش از هر کس دیگر، رژیم حاکم بر لیبی است، با این حال بهیچ...

صفحه‌ها