یادداشت

بهزاد کریمی

اگر هم نتوان حکم داد که دولت و حکومت جمهوری اسلامی بکلی دچار بن بست است و تماماً روان در مسیر فروپاشی، اما اندک شماری در این باره شک می کنند که گویا نظام حاکم میان غرقابه بحران و بحرانها غلت نمی...

علی پورنقوی

اهمیت مقدم "قانون نظارت ..." در اثرات و عواقبی که بر رفتار انتخاباتی جامعه و جامعه سیاسی، رفتار پساانتخاباتی نمایندگان و ... می گذارد، نیست، بلکه در گزارش و تصویری است که از وضع خامنه ای در کار...

صادق کار

اما اینک پس از سالها ما شاهد تشکیل کمیتە اعتصاب در یک واحد مهم صنعتی هستیم کە با صدور بیانیە اعلام موجوديت علنی می کند و مطالبات صنفی آن مشابهت فراوانی با مطالبات صنفی کمیتە های اعتصاب در دوران...

فرخ نعمت پور

آنچە در این سخنان جلب توجە می کند همانا کلمە "نهایتا" می باشد. در واقع خامنەای بە شیوەای ضمنی این اصل را پذیرفتە است کە در زمان حال این انقلابها رنگ و بوی اسلامی ندارند، و این رنگ و بو چیزی است کە...

علی پورنقوی

نگاهی بیطرف به تاریخ معاصر ایران آشکار می کند که نیل به دموکراسی و توسعه در جامعه امروز ایران ... با نفی و نابوده پنداشتن هیچ یک از نیروهای اجتماعی و حتی سیاسی خواهان اصلاح یا تحول صورت تحقق...

صادق کار

خامنەای، حق دارد کە انتخابات آتی را یک چالش برای نظام بداند و از عواقب و پیامدهای آن نگران باشد. انتخابات آیندە براستی، با نظر داشت شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در کشور و درمنطقە بە طرز خطرناکی...

علی پورنقوی

اعلام طرح روسیه برای خروج از بن بست مسئله اتمی ایران و پذیرائی از صالحی برای مذاکره در باره طرح، 7 ماه مانده به انتخابات دوره نهم مجلس، تنها کمی پس از فروکش کردن اصطکاکات علنی میان خامنه ای و...

بهروز خلیق

اکنون يکی از فرمانده سپاه را در راس وزرارت نفت گذاشته اند تا صنعت نفت را سامان بخشد و به مقابله با تحريم های بين المللی که لطمه جدی به صنعت نفت زده است، برخيزد. آنچه مشخص است فرمانده سپاه نه قادر...

سیامک سلطانی

هر آن کس که به جای باز کردن دريچه گفتگو و مدارا، روی مردم کشور خويش آتش گشود، مشروعيت ماندنش در حکومت چه از نظر سياسی و چه اخلاقی، به پايان رسيده و "رفتنی" شده است و سرعت تحقق آن نيز در پيوند با...

علی پورنقوی

سخن گفتن از "صحنۀ روشن انتخابات"، به مثابه صحنه ای از مناسبات مردم و قدرت،سخن گزافی است... اما تا آنجا که موضوع مناسبات گرایشهای اصلی درون حاکمیت حول موضوع انتخابات و طرح و نقشۀ هر کدام از آنها...

صادق کار

طبق اخبار و اطلاعات موجود، از تعداد ٢٨ مادەای کە تغییر آنها مشخص شدە است، حتی یکی از آنها نیز بە سود ارتقاء حقوق کارگر تغییر نکردە است. در واقع کلیە موادی کە در طرح دولت دچار دگرگونی شدەاند، مجموع...

در صورت دهن کجی رهبری بە شروط پیشا انتخاباتی خاتمی، عدم شرکت میلیونها نفراز سبزهای معترض کە بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشتە بە خیابانها ریختند و همگامی آن نیرویی کە در طول سالهای متمادی همیشە...

علی پورنقوی

توفیق طرحی با ابعاد طرح حذف یارانه ها مستلزم حدودی از ثبات اقتصادی و طبعاً سیاسی، و نیز میزان معینی از شفافیت و مشارکت فعال شهروندان در اجرای طرح است. فقدان تمام این شرایط در اجرای طرح حذف یارانه...

صادق کار

میداندار اصلی و پیروز یک چنین توافق احتمالی رفسنجانی و نزدیکان او خواهند بود. بعید بە نظر می رسد کە مرز مصالحە اصولگرایان میانە رو تا رسیدن بە محمد خاتمی امتداد یابد، تا چە رسد بە موسوی و کروبی....

جمشید طاهری پور

"مصالحه" از عناصر هر سمت و سیاست دموکراتیک است. اما همان گونه که در مورد مفهوم اصلاح طلبی اتفاق افتاد، این خطر وجود دارد که بر محور آن توهمات تازه ای شکل گیرد و جنبش شهروندی ملت ایران در دور باطل...

علی پورنقوی

احمدی نژاد بر این تصور است که برخورداری از حدودی ذخیره نفت و گاز و "یک مشت دلار" برای استحکام موقعیت ریال کافی است. اما شکایت او از "قیمت کاذب" دلار و شکست او در تقلیل ۵۰ درصدی این قیمت، مادام که...

فرخ نعمت پور

دو ابزار سیاسی و امنیتی ـ نظامی بە حرکت درآمدەاند تا احمدی نژاد و یاران وی را بە جای خود بنشاند و بە آنها بفهمانند کە آنچە در جمهوری اسلامی امر بدیهی و بنیادی است همانا قدرت بلامنازع رهبر و اصل...

جمشید طاهری پور

بدون تردید کشاکش در صفوف حکومت کنندگان، پرده های تازه به تازه-ای در پی دارد اما به آن هر جور که نگاه کنیم، موضوع محوریش جدال برای بازتوزیع قدرت است. این جدال "برای دفاع از منافعی شکل گرفته است که...

فرخ نعمت پور

شاید برخلاف ادعای روزنامە شرق، آنچە کە امکان رابطە اصلاح طلبان حکومتی با جریانات اصولگرا را بیشتر تعریف می کند، امکان نزدیکی آنان بە بخشهایی از روحانیون سنتی معترض بە دولت احمدی نژاد باشد، تا...

علی پورنقوی

امتیازات سرشاری که احمدی نژاد در اختیار سپاه قرار داده، "دستاوردهای هسته ای"اش، که می توانند خوشایند سپاه نیز باشند و پولهائی که او در میان بخشهائی از فقرزدگان جامعه پخش کرده است …او را متقاعد...

صفحه‌ها