یادداشت

بهروز خلیق

فضای سياسی کشور تنگ و تنگتر ميشود، دستآوردهای جنبش اصلاحلت يک بيک به تاراج ميرود و وضعيت به سالهای قبل از دوم خرداد و گاه در مواردی به دهه 60 برميگردد. اخبار رسيده حاکی از آن است که بازجويان و شکنجه گران دهه 60 دوباره به سرکار برميگردند و برنامه سرکوب را سازمان ميدهند. قدرت گيری بنيادگرايان زمينه را برای باز گشت فضای سياسی کشور به دهه های قبل فراهم ميسازد.

میهن امیدوار

بعد از به توپ بسته شدن مجلس و قتل عام و تعقيب مشروطه‌خواهان، کسانى‌که اجساد مجاهدين و جوانان را از سنگفرش خيابان‌ها برمى‌داشتند زن‌ها بودند و هم آنان بودند که مجاهدين را در خانه‌هاشان پناه و يارى مى‌دادند. شواهد و روايت‌هاى مکررى گواه مى‌دهند که در تبريز و رشت در گردان‌هاى مسلح و در کسوت مردانه، زنان دوشادوش مردان مبازره کنند

بهروز خلیق

سازمان ما همانند ساير جريانهای سياسی اپوزيسيون از فقدان پيوند با نسل جوان رنج می برد. رژيم فقها با وادار کردن بخش قابل توجهی از فعالين سياسی به مهاجرت و ايجاد جو اختناق در داخل کشور، اجازه نميدهد که پيوند نزديکی بين ما و نسل جديد شکل گيرد. اما شرط تداوم حيات سازمان بمثابه يک جريان چب که از تجربه سه دهه و نيم فعاليت سياسی ـ سازمانی برخوردار است، به ايجاد پيوند با نسل جديد و جلب آن بصفوف خود بستگی دارد.

فرخ نعمت پور

اين‌ها اين بحث مطرح است که‌ رژيم در نهايت چه‌ سياستى را در مورد اين بحران در پيش مى‌گيرد و اساسا چه‌ طرح استراتژيکى را به‌ پيش خواهد برد. آيا تنها بر روى يک آلترناتيو و آنهم رودرروئى قطعى سرمايه‌گذارى خواهد کرد، و يا امکانات و آلترناتيوهاى بيشترى را در نظر خواهد گرفت؟

جنايت هولناک قتل اکبر محمدى در زندان اوين تنها چند روز پس از حرکت گسترده متحد در داخل و خارج از کشور براى آزادى زندانيان سياسى صورت گرفته است. رژيم جمهورى اسلامى با اين جنايت نشان داده است که براى افکار عمومى و خواستهاى حقوق بشرى جامعه مدنى ايران تا چه اندازه گوش شنوا دارد

صادق کار

در تجمع های اعتراضی اخير پرستاران، هم تشکلهای مستقل و نيمه مستقل و هم وابسته به دلايل گوناگون شرکت و نقش آفرين بودند. اما وجود يک تشکل غير مستقل در اين حرکتها نميتواند مشروعيت اين حرکتها را مورد پرسش قرار دهد. آنچه مسلم بوده و به تجربه هم ثابت شده است اينکه روند شکل گيری تشکلهای مستقل کارگری و نقش آفرينی فزاينده آنها در اعتراضات کارگری، بيش از پيش تشکلهای حکومت ساخته را منزوی و نقش آنها را در جنبش کارگری تقليل خواهد داد.

شورای سردبیران کار آنلاین

اشغال سفارت امريکا در سال 1358، هم برای کشور ما و هم برای امير انتظام فلاکت آفرين بود. او که معاون مهندس مهدی بازرگان و سخنگوی دولت موقت بود، نخستين قربانی اشغال سفارت امريکا گرديد. در سال 1358امير انتظام با استناد به اسناد بدست آمده از سفارت امريکا در تهران، دستگير گرديد و پس از 550 روز بازداشت به محاکمه کشيده شد. دادگاه او بدون وکيل و بدون دسترسی او به اسناد و مدارک مرتبط با اتهاماتش برگزار گرديد.

بهروز خلیق

تشديد سرکوب، تاثيراتش را بر فضای کشور و ارتباط داخل و خارج از کشور گذاشته است. در ماههای اخير از دامنه فعاليت روز نامه نگاران منتقد و وبلاگ نويسها، فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی کاسته شده است. آنها فضای اختناق را با تمام وجود احساس ميکنند.

بهروز خلیق

اگر جمهوری اسلامی، در اندیشه اعمال قدرت دیکتاتوری اش بر شهروندان است و می خواهد قدرت هسته ای را پشتوانه این اقتدار قرار دهد؛ و اگر دغدغه امریکا و اروپا فقط اینست که شاخ هسته ای جمهوری اسلامی را بشکنند، اما مردم ایران نه سلاح هسته ای می خواهند و نه دیکتاتوری و نقض حقوق بشر. مردم ایران، نه خواهان دخالت نظامی از خارج هستند و نه انفعال جهان نسبت به نقض خشن حقوق بشر شهروندان ایران توسط جمهوری اسلامی.

بهروز خلیق

اگر دو تشکل نوپا تنها به دعوت از فعالين سياسی برای شرکت در اجلاسها اکتفا ورزند و از ايجاد رابطه با ساير بخشهای نيروهای جمهوريخواه و پيشبرد امر همکاری خودداری کرده و دور خود حصار بکشند، هم جايگاه خودشان را روشن نخواهند کرد و هم امر اتحادها و شکل گيری آلترناتيو را بی پاسخ خواهند گذاشت.

علی صمد

همه فاكت‌ها گوياى اين است كه رژيم براى تابستان ترفندها و نقشه‌هاى جديدى براى فعالين دانشجوئى تدارك ديده است. راه مقابله با اين توطئه‌ها هم‌صدا شدن هر چه بيشتر دانشجويان و فعالين تشكل‌هاى دانشجوئى بر سر يك‌سرى اصول و توافقات مشترك دمكراتيك حداقل كه بشود بر اساس آن در سطح دانشگاه‌ها اقدام و فعاليت عمومى انجام داد، مى‌باشد

بهروز خلیق

تمام فاکتها نشان ميدهد که ولی فقيه اين بار اجازه نخواهد داد که جريان سال 76 تکرار شود. گردانندگان حکومت تمام لوازم را فراهم ميآورند تا اين بار همانند دوره های قبل ازسال 76، کانديدای" نظام" در پست مقام رياست جمهوری اسلامی بنشيند.

بهروز خلیق

محافظه کاران در برخورد با سازمانهای غيردولتی نه با فعالين سياسی، بلکه با نيروی گسترده گروههای مختلف اجتماعی مواجه هستند، نيروئی که سالها برای شکل دادن اين نهادها جانفشانی کرده است. يورش عليه سازمانهای غيردولتی، يورش به دستآوردهای مردم است و بالطبع با ايستادگی آنها روبرو خواهد شد. سازمانهای غيردولتی از حيات خود دفاع خواهند کرد.

بهروز خلیق

موفقيت اجلاس پاريس در آن بود که توانست طيفی از نيروهای جمهوری خواه را که به سه جريان تاريخی جمهوريخواه تعلق دارند، گرد بيآورد. سه خانواده : چب، نيروهای ملی و دين باوران سکولار. اجلاس پاريس تلاقی اين سه جريان بود

بهزاد کریمی

اين خيزش، اگرچه خودبخودى است و هيچ جريان و مرکز متشکلى آنرا هدايت نکرده و نمى‌کند، اما نقش هدايت‌گرانه و سمت‌دهى روشنفکران دموکرات در آن کاملاً محسوس است و نقش افراد و دستجات معدودى که تلاش کرده‌اند و مى‌کنند اين حرکت دموکراتيک را در جهت پان‌ترکيسم به انحراف بکشند، نقشی فرعى و غيرمسلط است

بهروز خلیق

دستيابی به دانش و تکنولوژی هسته ای که گردانندگان جمهوری اسلامی مدام بر آن تکيه ميکنند، حقی است که کسب آن در شرايط کنونی جز با اعتمادسازی در سطح جهان امکان پذير نخواهد بود. تا زمانی که جمهوری اسلامی نتواند در اين زمينه اعتماد جهانی را برانگيزد و عملکرد کاملا شفاف و مطابق با مواژين بين المللی داشته باشد، و تا زمانی که دست از اقدامات مشکوک و برنامه های پنهانی اش برندارد، هرگونه تلاش برای دستيابی به دانش و تکنولوژی هسته ای ، ميتواند کشور ما را بيک فاجعه بزرگ سوق دهد.

بهروز خلیق

باز گشت به سالهاي قبل از دوم خرداد 76 در حوزه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و سياست خارجي برنامه جناح محافظه کار و بويژه گرايش بنيادگرا و تندرو آن بود. آنها قبل از اينکه قوه اجرائيه را بچنگ آورند، ميکوشند وضعيت کشور راهم در عرصه داخلي و هم سياست خارجي به سالهاي قبل از دوم خرداد برگردانند.

بهروز خلیق

رويکرد به سياست "تنش زائي" مناسبات جمهوري اسلامي با بريتانيا را نيز تخريب کرده است. بازداشت سه قايق دولت انگليس توسط سپاه پاسداران و نشان دادن سربازان و ملوانان انگليسي در حالي که چشم‌هايشان بسته شده بود و تظاهرات حزب‌الهي‌ها در ماه‌هاي اخير در برابر سفارت انگلستان در تهران، به سردي مناسبات دو کشور منجر شده است.

سهراب مبشری

تظاهرات دوشنبه ١١ ارديبهشت، نشان داد حکومت، عليرغم داشتن دستگاه عريض و طويل اطلاعاتى، از آنچه در عمق جامعه ايران مى گذرد، بى خبر است، وگرنه اين گونه بى گدار به آب نمى زد و با دست خود، ترتيبى نمى داد که شعارهاى انتقادى در مرکز تهران طنين انداز شود. ايران، آبستن حوادث است. آرامش گورستانى بر ايران حاکم نخواهد شد. شرايط، ناپايدارتر از آنست که حاکمان مى پندارند

بهروز خلیق

گردانندگان رژيم فقها با تدوين "قانون مجازات جرايم رايانه‌اي"، فيلترگذاري، بستن دفاتر شرکت‌هاي سرويس دهنده اينترنتي و صرف بودجه عظيم براي خريد وسائل فيلترينگ، مي‌توانند وفقه در مبادله آزادانه اطلاعات در برخي حوزه‌ها بوجود آوردند ولي قادر نخواهند شد مبادله آزادانه اطلاعات را متوقف سازند و مردم کشور ما را از دسترسي به اطلاعات محروم کنند.

صفحه‌ها