یادداشت

بهروز خلیق

غرب نسبت به جمهورى اسلامى اعتماد خودش را از دست داده است و به شدت به برنامه هاى هسته ای آن مشکوک است. گزارش حسن روحانى به وضوع نشان ميدهد که رژيم حاکم تا آنجا که توانسته است برنامه هاى خود را از آژانس مخفى نگهداشته است. به همين خاطر غرب نگران است که جمهورى اسلامى در خفا در جهت دستيابى به سلاح هسته اى حرکت کند

علی صمد

جنبش دانشجوئی برای تقويت حوزه عمومی و جامعه مدنی هنگامی می تواند برپايه نقوذ و مقبوليت اجتماعی عمل كند كه به صورت متحد وارد عمل و سازماندهی درجهت زدن يك تشكل وسيع دانشجويی همچون اتحاديه سراسری يا كنفدراسيون بر آيد

بهروز خلیق

آنچه مسلم است غرب به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد به تکنولوژی هسته ای که امکان تهيه سلاح اتمی را فراهم ميآورد، دست يابد. جمهوری اسلامی هم مصر است که به تکنولوژی هسته ای مجهز شود. تداوم اين روند، خطر رودرروئی بين ايران و غرب را افزايش ميدهد

بهروز خلیق

حقوق بشر، حقوق جهانشمول است. زيرا سر چشمه آن، سرشت مشترک انسانها است. حقوق بشر بر ارزش حيات، بر ارزش کرامت و شرافت همه انسانها، بر برابری مردان و زنان و بر تساوی ملل کوچک و بزرگ صحه ميگذارد. ما بعنوان انسان دارای اين حقوق هستيم، نه بعنوان عضو اين يا آن جامعه، يا گروه اجتماعی و يا قوم. سرشت مشترک انسانها، بنيادی تر از ديگر گونه های هويت است

علی صمد

امروز جنبش دانشجوئی نقاد قدرت است و با تمام تضييقاتی كه بر دانشجويان وارد می شود جنبش دانشجوئی از استقلال و آزادی خود دفاع می كند. اما به دليل ترفند ها و سركوب حكومت و نيز برخی سياست های فكر نشده فعالين دانشجوئی، ميان تشكل های دانشجوئی و بدنه دانشجوئی تا حدودی فاصله افتاده است

سهراب مبشری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، نه يک جمهوری، که حکومتی استبدادی، ايدئولوژيک و غيرپاسخگو و غيرقابل اصلاح و تغيير را وضع کرده است. در اين قانون، مردم بی حقند و حاکمان قادر مطلق

بهروز خلیق

موضع گيری فعالين سياسی داخل کشور در شرايطی که کابينه راست افراطی گام بگام در جهت بستن فضای سياسی کشور و فضاهای عمومی قدم برميدارد، کار شجاعانه و مسئولانه ای است و هشياری و موقع شناسی اين نيروها را نشان ميدهد. انتشار بيانيه حاکی از آن است که امضا کنندگان آن، ضرورت مقاومت در مقابل پيشروی بنيادگرايان را دريافته اند و کوشيده اند جو سنگينی که بعد از انتخابات شکل گرفته است، بشکنند.

سهراب مبشری

پیرامون بحران اتمی جمهوری اسلامی، افسانه های بسیار پراکنده شده است. حکومت فقها برخی از آنها را سرهم کرده و برخی دیگر، بافته کسانی است که یا بر پایه گزینش آگاهانه سیاسی یا ناآگاهانه درباره این بحران نوشته اند و سخن گفته اند. از آنجا که حکام ایران می کوشند با تکیه بر این افسانه ها، افکار عمومی کشور را به سمتی که می خواهند بکشانند و این بحران را به امری تبدیل کنند که گویا مسئله ملی ایرانیان است، مقابله با افسانه های رایج و نشاندن واقعیات در برابر آنها ضروری است.

بهروز خلیق

حسين شريعتمداری، حسن شايانفر و صفار هرندی در روزنامه کيهان، عباس سليمی نمين در هفته نامه کيهان هوائی و مهدی نصيری در نشريه صبح، بدفعات عليه سازمان ما و عليه فعالين سياسی و فرهنگی داخل کشور پرونده سازی کرده اند. آنها ميگويند که سازمان ما در بين روشنفکران سکولار و حتی اصلاح طلبان حکومتی نفوذ کرده، مشی و سياستهای خود را در داخل کشور پيش ميبرد. از سوی ديگر روشنفکران سکولار و بخشی از اصلاح طلبان حکومتی را متهم ميسازند که از سازمان ما خط ميگيرند و همان خط را در داخل پيش میبرند.

بهروز خلیق

جنبه طبقاتی بطور بارزتر در دور دوم انتخابات نمود يافت و صف آرائی آشکاری بين رفسنجانی که سمبل رانت خواری، غارتگری، ثروث اندوزی و باند مافيای ثروت و قدرت بود و محمود احمدی نژاد که در سيمای مدافع تهيدستان و مخالف مافيای ثروت و قدرت برآمد کرد و بعنوان نماد مبارزه با فقر و ثروت و برقراری عدالت اجتماعی خود را جا زد، شکل گرفت.

بهروز خلیق

بيانيه 615 نفر از فعالين سياسی داخل کشور پيرامون انتخابات رياست جمهوری انتشار يافت. اين دومين بيانيه فعالين سياسی کشور در ماههای اخير است.

بهروز خلیق

فعال شدن شکاف دولت ـ ملت و بحران مشروعيت جمهوری اسلامی و ديگر بحرانهای اجتماعی از يکسو و از سوی ديگر تشديد فشارهای بين المللی موجب شده است که شکافهای موجود در ساخت قدرت عمق يابد و هر چه بيشتر فعال شود، بگونه ای که محافظه کاران قادر نشده اند روی کانديدای واحد توافق کنند.

بهروز خلیق

انتشار بيانيه و جمبندی امضاکنندگان آن که برتحول بنيادين در ساختار سياسی کشور پای ميفشارند، نشانگر آن است که نيروهای جمهوريخواه دمکرات و سکولار در داخل و خارج از کشور به مشی سياسی کمابيش واحدی رسيده و راه مشترکی را طی ميکنند.

بهروز خلیق

سپاه پاسداران در طي يک دهه و نيم به حوزه هاي اقتصادي ، رسانه اي، اطلاعاتي ـ امنيتي ، ديپلماسي، فرهنگي و قانون گذاري چنگ انداخته است. سپاه دايره وسيعي از حوزه هاي اقتصادي کشور را که داراي درآمدهاي سرشاري است، در اختيار خود گرفته، رسانه ملي را تحت نفوذ خود درآورده، جاي پاي محکمي در قوه مقننه پيدا کرده، برحوزه اطلاعاتي ـ نظامي تسلط يافته و به سطوح بالاي مديريتي کشور دست انداخته است.

بهروز خلیق

اصلاح‌طلبان حکومتی گرچه بر نفوذ روزافزون جمهوری‌خواهی واقفند و بر شکل‌گیری صف‌بندی حول آن اذعان دارند، با این وجود مصرانه‌تر از گذشته از قانون اساسی و ظرفیت اصلاح‌پذیری "نظام " دفاع می‌کنند.

صفحه‌ها