منیر طه

بر مزارِ بزرگ نیا ، قندچی و شریعت رضوی

جان باختگانِ 16 آذر 1332

ما به پای دوست با سوكِ تن و جان عهد بستیم
ما سرِ شمشیرِ دشمن را كنارِ جان شكستیم
ما به رنگِ خونمان در دام اهریمن نشستیم
تا مگر آزاد گردد جانِ ایرانِ مصدق
ای رفیقِ مهربان جانِ تو و جانِ مصدق

اشتراک در RSS - منیر طه