بهزاد کریمی

تدبیر مشخص در قبال جنگ افروزان و جنگ طلبان!

اگر دولت اسرائیل از یکسو و جمهوری اسلامی از دیگر سو در پی اجرایی کردن پروژه حمله نظامی اسرائیل به ایران و ضد حمله سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل است، پرسیدنی است که تدبیر وجدان ملی و مردمی در قبال چنین پروژه ایی کدامست؟

بهزاد کریمی

بخش: 

اعدام هموطنان جوان عرب و وجدان بیدار روشنفکر آزادیخواه ایرانی

حد رشد یافتگی و بلوغ دمکراتیک یک دمکرات ایرانی را از جمله می باید در رهایی او از تنگ نظری ناسیونالیستی و البته از هر نوع آن سراغ گرفت. یک دمکرات فارس زبان آن هنگام می تواند مدعی ظرفیت بالای دمکراتیسم باشد که نه فقط علیه اعدام هموطن حق طلب عرب و کرد و بلوچ خویش طغیان کند و به اعتراض برخیزد، که با خواستهای ملی- فرهنگی بر حق آنان همراه شود.

اعدام هموطنان جوان عرب و وجدان بیدار روشنفکر آزادیخواه ایرانی

حد رشد یافتگی و بلوغ دمکراتیک یک دمکرات ایرانی را از جمله می باید در رهایی او از تنگ نظری ناسیونالیستی و البته از هر نوع آن سراغ گرفت. یک دمکرات فارس زبان آن هنگام می تواند مدعی ظرفیت بالای دمکراتیسم باشد که نه فقط علیه اعدام هموطن حق طلب عرب و کرد و بلوچ خویش طغیان کند و به اعتراض برخیزد، که با خواستهای ملی- فرهنگی بر حق آنان همراه شود.

انواع پروژه های متقاطع و متوازی، ولی تنها یک پروژه ملی:پروژه انتخابات آزاد!

یک پروژه دیگر حکومت ولایی، و این بار در رابطه با انتخابات فرمایشی نهمین مجلس اسلامی، پایان یافت و پرونده اش بسته شد! ما اپوزیسیون اما، کار و وظیفه خود داریم؛ تعیین میدان مبارزه با این حکومت، برعهده خود ما اپوزیسیون است. اپوزیسیونی کنشگر و سیاست ورز

ما، "مارکس و سخت افزار" بودیم

تبیین هایی که می کوشند سربرآوری فداییان را بیشتر با موج نوین در اروپای شصت توضیح دهند، از نظر من منطبق بر واقعیات نیستند؛ هر چند که باید گفت که روحیه و اخلاق تحول خواهی و پویایی در این جنبش آن اندازه ریشه دوانده و نهادینه شد که آنرا در ادامه تاریخی خودش مستعد نو اندیشی در همه باورهای فکری و برنامه ایی و روش عمل خود کرد.

انتخابات آزاد: فرارویی از ایده به پروژه

متن سخنرانی در بخش مربوط به انتخابات آزاد جلسه استکهلم

انتخابات آزاد، مقدم بر همه بر درک و باور به آزادی فراگیر و همه شمول متکی است و نه فروکاستن آن به دمکراسی به معنای عامیانه تامین حکومت اکثریت بر اقلیت! آزادی، دمکراسی را در پی دارد و استقرار آنرا الزامی می سازد، ولی هر نوع دمکراسی سیاسی، الزاماً حامل آزادی ها نیست. انتخابات آزاد، می باید تجلی هم پیوندی ارگانیک دمکراسی و آزادی باشد

قانونمندی های ولایت فقیه!

مقوله های "نظام پارلمانی" و "نظام ریاستی"، مربوط به سیستم های دمکراتیک قدرت است و نه نظام ولایی. بنابراین، در نظام ولایت فقیه می باید که تز حذف "نظام ریاستی" و استحاله آن در باصطلاح "نظام پارلمانی" را ترجمه و تفسیر فقهی کرد تا که منظور از آن را بهتر فهمید!

بخش: 

تعرض مدنی به "تعرض" حکومتی

اگر هم نتوان حکم داد که دولت و حکومت جمهوری اسلامی بکلی دچار بن بست است و تماماً روان در مسیر فروپاشی، اما اندک شماری در این باره شک می کنند که گویا نظام حاکم میان غرقابه بحران و بحرانها غلت نمی خورد: بحرانی از نوع مرکب و بی چشم اندازش. یعنی مجموعه ایی از بحرانها، بی آن که گشایشی در افق برای حل آنها به دیده آید.

مهرداد مشایخی، پیشاهنگ بود و تا به آخر هم همان ماند

او در زمره پیشاهنگان جامعه روشنفکری ایران بود و تا آخرهم چنین ماند. من درگذشت مهرداد مشایخی را به همسر، مادر و پدر، بستگان و همه یاران او و بویژه همراهان سیاسی اش در سازمان جمهوریخواهان ایران تسلیت گفته و از درگذشت این انسان فرهیخته، عمیقاً ابراز تأثر می کنم.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهزاد کریمی