بهزاد کریمی

گفتگو پیرامون انتخابات آزاد

انتخابات آزاد و تاکتیک-نقشه

براستی چه چیز طبیعی تر از این استنتاج که: می باید از بازی تغییرات در میدان، به تغییر خود میدان بازی گذر کرد؟ و چه جای شگفتی دارد هرگاه که درخواست آزادی رای و سلامت رای، و خواسته انتخابات آزاد به یک مطالبه عمومی در جامعه بدل شود؟ پس، آنچه که روی صحنه آمده است، طبیعی ترین و منطقی ترین واکنشی است که در این سطح از تکامل شعور شهروندی می توانسته صورت بگیرد.

بخش: 

برای غلبه بر تبعیض ملی در ایران

تزهای مبنایی متن سخنرانی در روز دوم کنفرانس رم

آنچه که در زیر می آید، حاصل کاری است در اوایل پاییز سال1387 که تا به امروزمجال انتشار بیرونی نیافته بود. کاری که، مبنای سخنرانی فشرده من در نیمه آخر روز دوم کنفرانس رم (روز سی ام ژوئن گذشته) قرار گرفت. سخنرانی ای که، در آن بخش از کنفرانس برگزار شده به همت نهاد بین المللی ولی غیردولتی "سازمان مردمان بی دولت"ایراد شد که صرفاً به چند و چون چالش های ملی در ایران از دیدگاههای مختلف اختصاص داشت. من آنجا و در مقدمه صحبتم به حضارقول داده بودم که در اولین فرصت ممکن این تزها را در سطح رسانه ای منتشر کنم تا مفید تر امکان گفتگو ها در این زمینه فراهم آید...

تغییردر ایران و ایران در راه تغییر

صف آرایی سیاسی در ایران کنونی، مشخصاً حول دمکراسی تعین دارد. در یکسو، نیروها و جریانهای دمکرات اعم از دمکراتهای سکولار و دمکراتهای غیر سکولار هستند که روند بغرنج همگرایی با یکدیگر را طی می کنند و در دیگر سو، طیف ضد دمکراسی است که به ناچار، درجهت توسل پرشتاب به استبداد و انسداد بیشترگام بر می دارد.

بخش: 

آغاز به نقد تان ستودنی است؛ اصل مساله اما، ولایت فقیه است!

به آقای تاج زاده

 شما بسیار درست و سنجیده بر این نکته انگشت گذاشته اید که در ایران کنونی "آرایش نیروهایی سیاسی حول محور استبداد- دموکراسی شکل گرفته است، نه دینداری و بی دینی" ، اما انتظار از شما و کسانی چون شما اینست که حداقل در ضمیرتان و دستکم در استراتژی تان روشن کنید که دژ اصلی استبداد در ایران فعلی، ساختار ولایت فقیه است و غیر

چرا؟

فردا که در کتاب تاریخ این سرزمین، صفحه مرگ جانگداز فرزاد کمانگر- این آموزگار دلسوخته راه صمد بهرنگی ها- و چهار جانباخته دیگر نوزدهم اردیبهشت سال 1389 گشوده شود، بر بالای آن، تیتررا چنین خواهند خواند: مرگی که دروازه را برای تحکیم همبستگی ملی فراخ تر کرد!

بخش: 

حقوق شهروندی تنها مختص به طبقه متوسط نیست!

من نمی گویم که وضع در لحظه حاضربه حد مطلوب رسیده است، اما می گویم که در مقایسه با زمان انقلاب بهمن، فریفتن توده های زحمت به سود ایدئولوژی های “نجاتبخش” به آسانی ممکن نیست و زمینه خود بودگی نیروهای اجتماعی مهیاتر از هر زمان دیگراست. جنبش دمکراسی سراسری و ملی ، دقیقاً همین امید را می باید دریابد: ترکیب آزادی و عدالت را!

 

گفتگوی تلاش با بهزاد کریمی

باخت تاکتیکی با آموزش های فراوان

پاسخ بهزاد کریمی به پرسش های خانم شهلا بهاردوست

جنبش سبز در رویکرد انتخابات آزاد است که دامنه هر دم فزونتری بر خود خواهد گرفت و در اعراض از این رویکرد ملی است که می تواند بشکند. در انتخابات آزاد، هم تحول طلبان جا می گیرند و هم اصلاح طلبان؛ هم سکولار ها ، و هم نیمه سکولارها و غیرسکولار های آماده رقابت دمکراتیک؛ هم چپ اجتماعی و هم راست اقتصادی؛ همه جنبش های مطالبه محور ناظر بر رفع تبعیضات ملی - قومی، جنسیتی، مدنی، صنفی، فرهنگی، فکری، دینی و هر تبعیض دیگر در این نظام مبتنی بر کلکسیون تبعیض؛ طرفداران رقابت پذیر هر شکل از ساختار سیاسی آتی و همه و همه.

بخش: 

بازهم پیرامون تعصبات ناسیونالیستی!

کشور ما از یکسو در ادامه سیر طبیعی تاریخ خود و با در نظر داشت تحولات ساختاری بزرگ در جامعه طی دهه های اخیر به گونه ای شتابانتر بستر رشد جدی هویتهای ملیتی شده است و اما از دیگر سو، بر اثر حاکمیت سی ساله ایدئولوژیک شیعه درکشور، سر برآوردن ملت دمکراتیک ایران به مثابه آلترناتیو امت اسلامی را به نظاره نشسته است.

بخش: 

به بهانه "سکوت" تبریز!

"جنبش سبز" و"حرکت ملی"

اصلی ترین هدف جنبش های مطالبات ملی می باید متوجه تصحیح نگاههای غیر دمکراتیک درملیت اکثریت کشور نسبت به دیگر ملیت ها وارتقاء شعور و وجدان شهروندی در همه ساکنان کشور به سود شهروندی برابر حقوق باشد.این بدان معنی است که یک معیار اصلی درفهم پیشرفت مبارزه برای تحقق مطالبات ملی ، میزان آگاهی ونیز قیام به این آگاهی در میان آن بخش از مردم کشور است که خود در معرض تبعیض ملی نیستند.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهزاد کریمی