ایران آباد

هنر مبارزه نه در فتح قلعۀ رقیب، که در حفظ و گسترش استحکامات جدید است

هشدار به هاشمی، خاتمی و روحانی!

موقعیت ایجاد شده در اثر وجود درایت نزد فرد فرد اعضای جامعۀ مدنی و در انتخابات 24 خرداد، برای رهبریِ "مسئولیت پذیر" در جمهوری اسلامی، فرصت مغتنمی است که شما می توانید در همراهی با جامعۀ مدنی رسیدن به مطالبات مردمی را تسهیل و به نوبۀ خود ادامۀ حضور در موقعیت سیاسی را، با جبران خطاهای تاریخی، ممکن نمایید.

سرت را بالا بگیر، رفیق!

من، هربار که متن اطلاعیۀ عدم شرکت در انتخابات و مصاحبۀ "جای خالی یک امضاء" را خوانده ام، اصلِ صداقت و شفافیت در اعلام موضع و رعایت "قرار"های مورد توافق در نحلۀ فدائی در این موضع گیری را بیشتر مشاهده و بیشتر از پیش به این مهمترین و بزرگترین "سرمایۀ جمعی" در سازمان افتخار می کنم!

خطابه ای به فرخ نگهدار! تفاهمات و سوء تفاهمات در 34 سال از تاریخ ایران

ولی معترضِ تهیه کنندۀ فیلم، حمله به او را در مرکز توجه قرار داده، فرخ را خطاب می دهد و از نابسامانی، تحقیر، سرکوب، قتل، اعدام، تجاوز و... گلایه مند است. ترجمان سادۀ ادبیاتی که خطاب به یکی از رهبرانِ جنبش چپ در ایران که در فیلم شنیده می شود را اعلام "انتظار" و مطالبۀ نیازی قابل "احترام" برای پیدا کردنِ - تنها – یک گوش "شنوا" می یابم!

چشم "اسفندیار" و چلۀ کمان تاریخ تمدن ایرانیان در«فصلی برای ائتلاف»؛ "راه" کدام است؟

در سه چهار روز مانده به 24 خرداد، وقتی تمام فرصت های محتمل و پیش بینی شده برای برهم زدن انتخابات تمام شد، برای بازگرداندنِ حسِ برادری و رفاقت و با محوریتِ ارادۀ «هاشمی، خاتمی» لازم خواهد بود بزرگترین ائتلاف و وحدتِ خردمندی نزدِ ایرانیان، بنا گذاشته شود و بر دوقطبی کردن انتخابات با "چشم اسفندیارِ" کودتا، تاکید بشود.
دولت وحدت ملیِ مورد نظر هاشمی را شما – روحانی، عارف و ولایتی – می توانید بنا کنید، در این مهم شک نداشته باشید!
همین!

تدبیر و درایت در مهار بحران های "دست ساز!" هنرِ شبکه های اجتماعی سبز و نهادهای جامعۀ مدنی است

بی تابی رقیب را جدی نگیریم

روشن است که جامعۀ مدنی و جنبش سبز مردم ایران به آشکار می داند و به اطلاع رقبای اجتماعی خود نیز رسانده است، که با سیاست «خرمن سوخته» و محدود کردن و تخریبِ سرمایه های اجتماعی در فرآیند انتخابات موافق نیست.

سیزده بدرِ 24 خرداد، می آییم! با شناسنامه یا بدون شناسنامه

پیامِ "سیزده بدر 24 خرداد" حضور فعال در انتخابات "با" شناسنامه (برای کسانی که رأی خواهند داد) و یا "بدون" شناسنامه (برای آنهایی که رای نخواهند داد)، ساده است: من رأی خودم را میدهم و تو هر برداشتی دلت می خواهد از آن بکن! با رشد اقتصادی منفی، بیکاری، فقر و فحشا که تا درب خانۀ خودت هم رسیده چه خواهی کرد؟

چرا آنهایی که «جز زنجیرهای دستشان چیزی برای از دست دادن ندارند»، باید «جهانی فکر و محلی عمل بکنند»؟

جوانان ایرانی، با اعتقاد به حقانیتِ "کار" و تولیداتِ علمی، ارج نهادن بر کار و کارآفرینی، حق دارند و می توانند در این دوران طوفانی از مبارزات طبقاتیِ در جهانی که در حال تبدیل شدن به دهکده ایی کوچک است، با تلاش در مسیر صنعتی کردن میهن، نقش تاریخی خود را برعهده گرفته، و از فرصت تاریخی که برای جامعۀ ایرانی به وجود آمده است استفاده نمایند.

ترجمانی بر "ما بسیاریم" و انتخابات پیشِ رو

صورت وضعیت موجود براساس موضوعیتِ شعارِ "ما بسیاریم" در میان باورمندانِ به حقانیت تاریخی مردم ایران و بویژه برای جوانانِ "سبز" که با تعلقات فکری از اصلاح طلبان حکومتی تا آنارشیست های معتقد به اسلوب کاملاً علمی که به بسیار بودنِ مطالبۀ کنندگان آزادی، رفاه و صلح در ایرانِ امروز اعتقاد و ایمان دارند، تدوین و ارائه می شود!

چرا ردای ریاست جمهوری برقامت علی اکبر هاشمی و سید محمد خاتمی کوچک و حقیر است؟

اگر به پذیریم که قبول اشتباه و سعی در اصلاح خطاهای صورت گرفتۀ تاریخی از حقوق و امکاناتِ در اختیار روحانیت حاکم در ایران است. می شود انتظار داشت که روحانیون و عقلای آنها به خود جرأت بدهند و در رفع این نقیصۀ بزرگ – رهبری فردی، که در هیچ یک از جوامع بشری به دوام و سعادتِ پادشاهان و حاکمان منجر نشده است. - کار و اقدام بایسته را به انجام برسانند.

در استقبال از کنگرۀ سیزدهم، سنت و مدرنیته درسازمانیابیِ فراگیرترین سازمان چپ ایران

طرح موضوع و نحوۀ ورود به بحث را با روش مهندسی معکوس و در کوتاه ترین بیان به شرح ذیل می توان مطرح نمود: در نظر بگیریم که جنبشی با حدود 10 میلیون عضو را در اختیار داریم. جنبش با کودتایی درگیر می شود و - به هر دلیل - سیستمِ کودتا موفق به اعمال حاکمیت می شود. صورت مسئلۀ موجود این است: «تاکتیکها و استراتژی سازمانیابی جنبش با وجود شبکه های اجتماعی اینترنتی مانند فیس بوک، توئیتر، پالتاک و ... و راهکارهای استفاده از آنها را طراحی و برای اجرا پیشنهاد دهید!»

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ایران آباد