تقی روزبه

آوای وحش وجویدن خرخره!

تراژدی این نیست که جمهوری اسلامی ویابهتراست بگوئیم آن نیمه اهرمنِ قرارگرفته دربرابرمان وسربرکشیده درقامت این نظام واپسگرا، محکوم به چنین مشقت رقت انگیزو پایان ناپذیرشده است؛ بلکه آن است که جمهوری اسلامی درموقعیت دولتی قَدرقدرت ودرمقام کنترل کننده سکان جامعه ده ها میلیون نفری مردمان این سرزمین را به گروگان گرفته و سرنوشت آنها راباسرنوشت اهریمنی خود گره زده است و با خود به غرقاب تباهی و نیستی می کشاند

آیت الله منتظری هم نظریه پردازولایت مطلقه فقیه وهم قربانی آن !

اوج مقاومت بیادماندنی وی مخالفت وایستادگی دربرابر قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 وایستادگی وی دربرابرفرمان جلاد و بت اعظم بود که سبب شد تامغضوب خمینی شده وقائم ومقامی وسایر پست های رسمی خویش را ازدست بدهد

نگرانی ازفرا رَوی جنبش وتلاش برای مهارآن!

نگاهی به رهنمودهای مهندس سحابی وبیژن حکمت به جنبش اعتراضی

درواقعیت تحولات اجتماعی به محض آنکه جبنشی به حرکت درآمد، دگرگونی وپیدائی ظرفیت ها وامیدها و فوران مطالبات تازه ویا انباشته شده، امری اجتناب ناپذیراست و همراه باتغییرشرایط همه چیزدگرگون می شود. ازیکسو با برخوردسرکوبگرانه حاکمیت، مردم ماهیت دشمنان خود را بهترمی شناسند وازسوی دیگربه مطالبات وتوانائی های خود پی می برند وبتدریج تبدیل به برپاکنندگان جنبشی "خود آگاه و برای خود"می شوند

جنایت برای پوشاندن جنایت!

رژیم تروروشکنجه براین گمان است که با ارتکاب به این جنایت خواهد توانست پرونده جنایت کهریزک را با سهولت بیشتری جمع کند. غافل ازآنکه جنایت را با جنایت نمی توان پاک کرد و فقط برقطرجنایات خود می توان افزود وخود را بیش ازپیش درمظان اتهام یک دولت پلیسی وترور قرارمی دهد

تلاش مذبوحانه برای مصادره یک نماد

کورمغزان امنیتی رژیم باوقاحتی پایان ناپذیرکه مختص حکومت اسلامی است، زمزمه افزودن نام او به لیست شهدای نظام را سازکردند وازدادن رشوه و مقرری ومزایای شهید شدن به خانواده وی سخن راندند! تابه خیال خود هم خویشتن را تبرئه کنند وهم مهمترازآن، به صلابت وشکوه این نماد جنبش خدشه وارد سازند

جنبش وشبح جنبش!

تجارب گوناگون نشان داده داده اند هررژیم مستبدی که نتواند سرکوب را بارفرم های اقتصادی واجتماعی درهم بیامیزد، شانس تثبیت نخواهد داشت. توسل مطلق به سرکوب به مثابه تنها اهرم حفظ قدرت،جزرسیدن به آخرین نقطه بن بست نیست

جنبش با کدام گفتمان؟

سازمان یابی فرومی هم شکل است و هم محتوا. وبرهمین اساسی آن گونه شکلی است که ریشه درمتن تجربه پراتیک زنده توده ها ودنیامیزم مطالبات وشعارهای فرارونده آنان دارد و هم چون درختی تناور ازآن تغذیه می کند. ازهمین رو می توان ازفروم اجتماعی با گفتمانی دینامیک وپیش رونده سخن گفت

سونامی سبز تغییر؟!*1

بی شک بهره گیری از فرصت های مقاطع انتخاباتی و تلاش برای ارتقاء سطح جنبش ازطریق طرح مطالبات مشخص همواره امرمثبتی بوده وهست. ولی باید هوشیاربود که طرح خواستهای ملموس و مشخص و تلاش برای ارتقاء سطح مطالبات، الزاما هیچ منافاتی باکنش تحریم ندارد، و بنابراین در برابر آن قرار ندارد

نگاهی به چند مسأله پیشاروی کارگران

به مناسبت روزجهانی کارگر اتئلاف وهمکاری تشکل های کارگری گوناگون درآستانه برگزاری اول ماه مه امسال، گرچه هنوز نتوانسته است همه این نوع تشکل ها با گرایشات گوناگون را دربرگیرد اماگام مهمی به جلو است که باید تلاش شود تا هم تثبیت شود وهم دامنه آن هرچه فراگیرتر

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی روزبه