تقی روزبه

رابطه سازمانیابی افقی و دمو مو کراسی مستقیم و مشارکتی

تقویت دموکراسی های غیرمستقیم و تحمیل آن به طبقات حاکمه نیزازدیگردستآوردهای مداخله مستقیم و اعمال دموکراسی مستقیم تو ده ها بوده است. ناگفته نماند که این نوع جهش های تاریخی نه فقط بورواژی را، بلکه حتی کمونیست ها را نیزبدرجاتی غافلگیرکرده است

سال جدید، سناریوی های سیاه و لزوم درهم شکستن آن ها!

جمهوری اسلامی نیز با استراتژی تهدید دربرابرتهدید و مبادرت به مانو ربزرگ دریائی باهدف به نمایش گذاشتن تو ان مسدود ساختن احتمالی تنگه هرمزو ابرازتهدیدهای لفظی باستقیال سال جدید رفته است. دامن زدن به میلیتاریزیم منطقه و دادن آرایش جنگی به آن بخشی ازنتایج  اجتناب ناپذیر سیاست های جمهو ری اسلامی است

پس از 9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است

از قول چرچیل نقل شده است که "انگلیس نه دوست و دشمن همیشگی، بلکه منافع همیشگی دارد". بیگمان این سخن در مورد قدرتهای دیگر نیز صادق است و گفته جو بایدن هم از مصادیق بارز آن است. با اینهمه بهتر است اندکی این منافع به اصطلاح ملی را زیر ذره بین قرار دهیم تا شاید اندکی معنا و شأن نزول سخن معاون رئیس جمهوری آمریکا شفافترشود

مردم سوژگی!

تنها زمینه ها و واقعیت ها وگرایشهای پیشروتاریخی وچهارچوب های امکانات تاریخی بروزوظهورآنها هستند که درمتن پراتیک وعمل اجتماعی میلیونها انسان، آفریننده مردم سوژه گی وغنای آن هستند.هیچ جامعه کهنه زایمان بی درد وپرازکشاکش وافت وخیزرا تجربه نکرده است. مردم درحین رهائی وپراتیک تغییرجهان خویشتن را می آفرینند وبه مطالبات وامیدها وآرزوهای خود شکل می دهند

 

جنبش وال استریت و شعاراشغال کنگره!

گامی تازه بهرحال بدون پیوند بخش های مختلف جنبش مزدوحقوق بگیران اعم ازبیکاران وکم کاران وحتی بی خانمان ها وطردشدگان با کارگران شاغل دربخش های گوناگون وهمچنین باجنبش زنان ودانشجویان وروشنفکران مترقی وجوانان، امکان شکل گیری یک جنبش گسترده تودهای که قادربه تحمیل مطالبات خود به بورژوازی وتداوم راه پیمائی خود برای ایجاد جهانی دیگر،ممکن نیست

"انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده

بااین همه وجود زمینه های عینی  ومناسب برای تحریم،معادل شکل گیری یک جنبش تحریم نیست. با درنظرگرفتن تما یزنسبی ایندو، زمینه های عینی می تواند امکانات مناسبی را برای فعلیت یافتن جنبش تحریم ونقش آفرینی شبکه ها ومحا فل وتشکل ها و عناصرآگاه فراهم سازد

به مناسبت یک ماهگی جنبش

جنبش وال استریت، ازتصرف فضا- مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سیستم!

باید گفت تبدیل فضا- مکان های اشغال شده به سکوئی برای انتشارامواج اعتراضات گسترده توده ای ازمهمترین چالش های پیشا روی این جنبش محسوب می شود. والبته طبقه سیاسی  حاکم نیزامیدها وبیشترازآن سیاست خود را به میخ کوب کردن این جنبش واعمال فشاربه آن بسته است  تا درطول زمان فرسوده گشته وازرمق بیافتد و بهمین دلیل با حساسیت وخشونت زیاد به هرگونه اقدام و تاکتیک و ابتکاری برخورد می کند

باردیگرآوای شوم جنگ طلبی!

اکنون برتک تک کنشگران مدافع آزادی وبرابری اجتماعی وحتی کنشگران دموکراتی که مایل نیستند درزمین هیچ یک از دو ارتجاع داخلی وجهانی بازی کنند، است که مخالفت خود با جنگ وجنگ افروزی را بهرشکل ممکن با فریاد بلند اعلام دارند (والبته نه فقط فریاد) تاپژواک نیرومندی باشد درپاسخ به سخنان خانم کلینتون مبنی برتشویق "اپوزیسیون" به طرح درخواست مداخله آمریکا وهم چنین برای آندسته ازمدعیان اپوزیسیون که در پشت عناوینی چون دخالت بشردوستانه ونظایرآن سنگرگرفته اند

اهمیت کنشگری مادران پارک لاله

مطالبات عمومی همان اهداف سه گانه بیان شده دربیانیه مادران پارک لاله است، اما این هدف ها می توانند با مطالبات مشخص وبرانگیزاننده بخش ها ولایه های مختلف همراه وتقویت گردند وهم چون فرود بهمنی جمهوری اسلامی را درتنگنا قراردهند

آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟

درلیبی دست بدست شدن قدرت درسایه حملات وحشیانه جنگنده های ناتو وبیش ازهمه توسط چهارقدرت آمریکا وانگلیس وفرانسه وایتالیا با تخریب زیرساختهای این کشوروکشته شدن 50هزارنفرو دویست هزارزخمی(ودرآخرین سناریو قتل عمد وسرشارازخشونت قذافی وپسرش بجای محاکمه قانونی آنها برخلاف مقررات کنوانسیون اسیران جنگی) بخشی ازهزینه های زایمان لیبی نوین بود

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی روزبه