تقی روزبه

جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید

 ازویژگی های مهم دیگراین جنبش ها، چه خوشمان بیاید و چه نه، واین البته ناموس اعتقادی سنت گرایان چپ را تشکیل می دهد، احترازآن ها ازتصرف قدرت سیاسی است. اصلا آبشخور و سرچشمه این جنبش ها درضدیت با تجربه بیش ازیک قرن مبارزه بوده است که درآن تمامی سازوکارها  و احزاب واتحادیه ها صرفنظرازاینکه به کدام گرایش وابسته باشند، درسیستم سرمایه داری جذب شده و تبدیل به بخشی ازساز و کارهای آن شده اند

یک ارزیابی از اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر و اهمیت آن

بی تردید مهمترین نقطه قوت و در واقع سرمایه اصلی کارگران پیمانی ماهشهر، بسیج و مقاومت توده ای، حضورمستقیم و فعال کارگران دراین حرکت است. دراصل و قبل از هرچیز این بسج توده ای و از پائین و تشکل مجامع عمومی آنهاست که دست رژیم هاری چون حکومت اسلامی برای سرکوب مستقیم و حاد را بسته است

بخش: 

معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید

اکنون در نخستین گام در اعلامیه ای که به مناسب روز جهانی معلم توسط کانون صنفی معلمان ایران انتشاریافته، شعارامسال این روز آموزگاران، برابری جنسیتی عنوان شده است. به گفته آنها تبعیض جنسیتی چالشی خوانده شده است که حتی به سطح خردسالان پیش دبستانی هم ... تسری یافته است

جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی!

اگرجنبش دانشجوئی بتواند برگسست هائی که امکان اقدام سراسری در مراکز دانشجوئی را ازاومی گیرد فائق آید وبتواند حول مطالبات خود جنبش سراسری ایجاد کند بی شک خواهد توانست نیروی عظیمی را برای پیشروی های بعدی خود وبرای حرکت درریل های دیگر آزاد کند

اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی

 در تظاهرات اخیرمردم اسپانیا علیه ریاضت اقتصادی و تصویب قانون طلائی، آنها خواهان برگزاری رفراندوم حول تغییرقانون اساسی بودند که البته گوش شنوائی درمیان طبقه سیاسی حاکم نیافت. چرا که دموکراسی جز ابزاری برای پیشبرد سیاست های مورد نظر بورژوازی و زدن مهر مشروعیت بر آن نیست

لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان!

هرنظام استبدادی برمناسبات اجتماعی و اقتصادی، هم چون بدنه ناپیدای کوه یخی، استواراست که نوک هرم نظام یعنی سردمداران وسرکردگان قائم به آنند. ازهمین رو بدون تغییرریشه ای این مناسبات، تغییردرسطوح بالای قدرت فقط به تغییروجابجائی چهره ها وتغییرات سطحی وشکلی می انجامد، بدون آنکه بر مناسبات زیربنائی ومولد استبداد خدشه ای وارد شده باشد. بنابراین چگونگی سرنگونی، اهداف ونحوه نقش آفرینی قیام کنندگان، نقش اساسی درروند تحولات وپی آمدهای آتی دارند

انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان!

 پیرامون شورش به حاشیه رانده شدگان درانگلستان مطالب ونوشته های گوناگونی منتشرشده است که عموما ریشه های این ناآرامی ها را درگسترش فقر وشکاف طبقاتی وهم چنین دربرخورد تبعیض آمیز وتحقیرکننده نطام وپلیس وفرهنگ طبقه حاکم، بااین لایه های اجتماعی دانسته اند

دراهمیت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)

بجثی پیرامون ارزیابی از آب بازی جوانان ونوجوانان!

هرم رابطه موجود بین جنبش های اجتماعی به مثابه تبلوری ازواقعیت های نوین اجتماعی ونظریه و چگونگی سازمان یابی وهدفمندی ونظایرآن درذهن اکثرما فعالین وجماعت چپ، نه برقاعده اصلی خود، بلکه بطور معکوس بنانهاده شده است. ازهمین روخیره شدن برجنبش ها، علیرغم بداهت ظاهری آن ها واجد بداعت و درسهای گرانبهائی برای پیشروی است که البته بدلیل همان رابطه جاافتاده معکوس عموما مغفول مانده ونادیده گرفته می شوند

گذشت آمنه و خشونت نهادی شده در قانون قصاص

... رویداد فوق را می توان یک پیروزی برای مدافعان لغو اعدام و مدافعان جامعه آزاد و برابر و همبسته دانست که با تلاش برای بیرون کشیدن خود از چنگال اسلام سیاسی و سلطه سنتهای کهنه می کوشد بر زخمهای ناشی از این دوپارگی جامعه پایان بدهد. بدیهی است که مبارزه اصلی نه بر اساس عفو و گذشت صاحب قصاص بلکه در الغاء اصل قانون قصاص و خشونت قانونی شده و قانون خشونت است

زایش و زوال اسطوره ها درعصرنوینبه مناسبت سالگرد جان باختن ندا

پرسش بزرگی که اکنون در برابر ما قرارگرفته عبارت است از: "آیا عصر فرایند سوژه شدن بی شماران فرارسیده است و دوران نقش آفرینی و سوژگی نخبگان و قهرمانان و همه عناصر و پدیده های جدابافته در حال سپری شدن است؟ و آیا جوانه های حاکی از این برآمد، قادرند به نهالی تنومند تبدیل شوند؟"

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی روزبه