تقی روزبه

تاکتیکهای گشاینده و تاکتیکهای بازدارنده

راهبردهای سه گانه مستخزج از درسهای گذشته، وفاداری به آنها دراتخاذ راهجوئیها و تلاش برای دست یابی به اجماع حداکثر پیرامون درسهای گذشته درمیان صفوف جنبش و فعالان آن، می تواند منبع الهام و رویکرد اصولی و راهگشا باشد

نبرد قدرت در فاز کمدی!

احمدی نژاد چه بماند و چه نماند دیگرمهره سوخته شده ای است برای نظام. موضوع اصلی چگونگی اتخاذ تدابیری برای بی اثرکردن کامل وی و کنترل پیامدهای محتمل آن است. دراین راستا می تواند سناریوی های حداکثر و حداقلی وجود داشته باشد که متناسب با عوامل نامتعین وپیش بینی ناپذیر مطرح خواهند شد

جنبش دانشجوئی وآزمون فراخوان اعتراضی 25 اردیبهشت

درآخرین اعلامیه این جریان درفیس بورک فراخوان خود، صراحتا با ادبیاتی که نمی توان آن متعلق به جنبش دانشجوئی اصیل ومستقل دانست، ادعامی کند که بدون حمایت رسمی نمایندگان موسوی درشورای هم آهنگی سبز امید که گویا به ادعای این جریان دارای نفوذ گسترده درمیان دانشجویان می باشد، اعتراض واعتصاب دانشجویان نخواهد توانست راه به جائی ببرد!

مرگ بن لادن یا بن لادنیسم؟

آنها برای رهائی از شر مرده بن لادن و اجتناب از تبدیل شدن آن به معبدی بزرگ، جزسپردن جسد وی به امواج دریا راهی پیدا نکردند. پس معلوم می شود با کشتن بن لادن هنوز کابوس بن لادنیسم از بین نرفته است. بسیاری از کارشناسنان آگاه به القاعده براین نظرند که القاعده یک سازمان متمرکز و تحت کنترل بن لادن نبوده است، تا باحذف بن لادن متلاشی شود

نگاهی به برخی چالش های جنبش کارگری

با این وجود بحران سیاسی درکناربحران اقتصادی رو به خامت بیشتر، زمینه های گره خوردن جنبش مطالباتی با جنبش ضداستبدادی، و مطالبه تؤامان نان و آزادی را آماده ترساخته است، و درست بهمین دلیل باید سال نوین (و سالهای آتی را) باید سال گره خوردن مطالبات سیاسی و اقتصادی و نقش آفرینی بیشتر زحمتکشان در جنبش ضداستبدادی دانست

کدام چالش ها وکدام رویکردها - بخش دوم

تجارب انقلابات جهانی نشان می دهندکه از قضا اشکال سازمان یابی و تجمعات بیش از هر چیزی با ابتکار مستقیم مردم و خلاقیت های آنها گره خورده است و برهمین اساس هم هیچ شکلی، بویژه اشکال پیشینی ارزش ذاتی ودایمی ندارد. بنابراین هیچ چیزاحمقانه ترازچسبیدن و پرنسیپ کردن اشکال سازمانی معین و مربوط به یک دوره خاص نیست

کدام چالش وکدام راهبرد؟

سازمان یابی مستقل جنبش می تواند ازطریق برآمد و نقش آفرینی سازمانگران، هم آهنگ کنندگان ومروجین ومبلغین پرورده شده درطی مبارزات این دوره و به مثابه برون دادهای آن صورت گیرد. این شبکه ها وفعالین باید بجای نگاه به بالا و تکیه به آن به نیرو وسازوکارهای برآمده ازجنبش خود تکیه کنند

چهارشنبه سوری و انزوای پرشکوه رژیم

دربه صحنه آوردن این انزوای پرشکوه، خود رژیم نیزنقش کمی نداشت: آنها پیشاپیش فتاوی لازم را برای غیرشرعی وغیرعقلانی مراسم چهارشنبه سوری ولزوم اجتناب ازآن را صادرکرده بودند. فرماندهان نیروهای انتظامی نیزخط ونشان کشیده بودندکه اجازه عبورازخط قرمزها را به مردم نخواهند داد

حالانوبت کیست؟

ازهمین رو خلع ید رفسنجانی ازمقامی که بیشترنمادین بود تاواقعی، تنها نشانه ای بود قاطع ازواقعیت تغییر توازن قوائی که ازمدتها پیش درساختارقدرت صورت گرفته بود وبهمین دلیل علیرغم سروصدای توجه برانگیزخودماهیتا جزبه پایان بردن یک نبرد موضعی وحاشیه ای نبود. جنگ اصلی درجای دیگری قرارداشت

زنانه بودن جنبش ایران!

یکی ازتمایزات جنبش دوسال اخیرایران درمقایسه باجنبش ها وانقلابات کشورهای عربی، حضور ونقش (هم کمی وهم کیفی) زنان درآن است. بطوریکه زنانه بودن جنبش ایران را باید یکی ازویژگی های برجسته آن بشمارآورد. واین البته درنظامی که بنیادش براساس شریعت وتبعیض سیستماتیک انسان براساس جنس او ودرعین حال بیش ازسه دهه مبارزه ونافرمانی نهاده شده است، عجیب نیست

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی روزبه