تقی روزبه

ضرورت طرح شعارهای مشخص، برای پیوند جنبش آزادی وجنبش مطالباتی

هم اکنون مطالبات گونان، مشخص وبسیج کننده “گرسنگان بجان آمده “وجود دارد که لازم است به مطالبات مشخص جنبش اعتراضی ضداستبدادی افزوده شود. ضرورتی که می تواند خصلت استبدادی- مطالباتی جنبش کنونی را تقویت کند و پلی باشد بین دو شعار بنیادی آزادی ونان. ازآن میان طرح  دو خواسته زیر باداشتن منطق قوی  و زمینه پذیرش عمومی- اکنون ازاهمیت زیادی برخورداراست

پیرامون پی آمدهای دستگیری موسوی وکروبی

رژیم حضورنسبتا آزاد وتاکنونی این دوتن وفعالیت آنها را هم چون خطر چاشنی می دید که می تواند موجب منفجرشدن انبارباروت بشود. عامل مضاعفی که رژیم را به صرافت دستگیری انداخت همانا اقدام به فراخوان های بدون کسب مجوزازسوی آنها بود که مبین نوعی نافرمانی مدنی محسوب می گردید. درپی این معادلات جدید بود که سردمداران نظام براین نظرشدند که با دستگیری و قطع ارتباطات کامل آنها باصطلاح چاشنی انفجاری را بیرون بکشند وبرروحیه عمومی مردم ضربه ای واردکنند

شکل گیری شبکه های آلترناتیو، مهمترین نیازجنبش درلحظه کنونی است

دراین رابطه قراردادن منشوردرجایگاه واقعی خود، یعنی به منزله گفتمان یک جریان اصلاح طلبانه ومعترض به این یا آن سیاست حاکمیت، ازطریق نقد وسیع آن وایجاد صف مستقل گفتمان رادیکال (یعنی ازطریق یک اقدام مثبت -دیالوگ باتوده ها وسازمان یابی - ونه پرخاشجوئی های بی حاصل) برای کانونی کردن مبارزه ضداستبدادی - مطالباتی فرارونده مهمترین وظیفه لحظه کنونی را تشکیل می دهد

25 بهمن وپی آمدهای آن

 - دقیقا یکی ازعوامل مهم عربده وخط ونشان کشیدن های جناح حاکم نسبت به مخالفین خود، عبورازهمین خط قرمزهابود که رژیم آن را برکروبی وموسوی هرگز نخواهدبخشید. طوفانی ازتهدید وآژیستاسیون برای دستگیری ومحاکمه وحتی اعدام موسوی وکروبی ومفسدفی الارض خواند آنها و یا تهدید به خلع لباس خاتمی وموارد مشابه نشاندهنده آن است که رژیم درطی این چندروزگذشته تاچه حد درگیراتخاذ تصمیم نهائی برای خاموش کردن به اصطلاح صدای سران فتنه- که به زعم آنها همراهی باشمنان خارجی بوده وسبب تشویق مردم به حضوردرصحنه گردید- بوده است

سه تأثیرمثبت و مشخص تحولات منطقه بر جنبش ایران

حکومت اسلامی همواره داعیه یک انقلاب جهانی – اسلامی را با خود یدک کشیده است. بدیهی است که چنین داعیەای بدون انتشار "انقلاب" خود به نقاط دیگر مثل آب راکد و ایستاده ای محکوم به فساد و گندیدن است. چنین انحطاطی درست آن چیزی است که رژیم اسلامی دچارش شده است

پیروزی مردم مصر و نعمت "بی رهبر" بودن!

در مصر و منطقه اکنون سه گفتمان اصلی وجود دارند. گفتمان اول گفتمان حاکم است که با اندکی دستکاری و اصلاح در ماشین حکومتی موجود، در تلاش است که موقعیت متزلزل و ضربه خورده خود را تثبیت کند. گفتمان دوم اسلام سیاسی است که تلاش می کند با فریب و عوامفریبی جاپای خود را در قدرت سیاسی محکم نماید، و بالأخره گفتمان نان و آزادی و برابری اجتماعی است

چند نکته در مورد راه پیمائی ٢۵ بهمن

بدون حضورفعال و گسترده اقشار و لایەهای زحمتکش و پائین و صرفا با تکبه بر بخشی از لایه ها و اقشار اجتماعی نمی توان یک جنبش بقدرکافی پردامنه و رزمنده را بصورت کوبنده و تأثیرگذار در مقابل رژیمی سرکوبگر هم چون حکومت اسلامی برسطح خیابانها آورد

آرایش درونی حاکمیت، نشان از مصافی بزرگ دارد!

نحوه برکناری متکی و لحن تند انتقادات رفسنجانی درمورد نیروهای خزنده علیه روحانیت و انقلاب اسلامی و هشدار و انتقاد ضمنی به خامنه ای (با هدف کاستن از حمایت وی از دولت و جلب او به اردوی مقابل) مبنی براین که مپندارد که خود از خطر مصون است، جلوه دیگری است از شدت یابی این تخاصمات

جنگ خاموش وپنهان پیرامون پروژه هسته ای ایران

آنچه که دراین ماجرا مورد توجه این نوشته است هدف هائی است که طرفین درپشت این جنگ جاسوسی پنهان و آشکار بدنبالش هستند: تاآنجا که به قدرت های بزرگ مربوط می شود جاسوسی ازفعالیت های هسته ای پنهان رژیم برای قطورترکردن پرونده هسته ای ایران باهدف کشاندنش به محاکم جهانی و نیز تشدید فشارومحاصره درراستای اهداف استراتژیک آنها اهمیت دارد

آیا حکومت اسلامی از کابوس اعتراضات مردمی آسوده شده است؟

به بهانه عدم برگزاری مراسم سراسری "حماسه 9 دی"

اما واقعیت مشهود دیگری نیزازخلال این کشمکش ها خود را نشان می دهد وآن اینکه دراولین سالگرد"حماسه"رژیم هنوز نتوانسته است خود را ازشرکابوس خشم خفته، ولوسرکوب شده مردم، رها سازد. خشمی که سرکوب شده اما ازبین نرفته است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی روزبه