تقی روزبه

ماشین اعدام راباید ازکارانداخت!

نباید فراموش کنیم که دراین مرحله جدید باتوجه به نقطه ثقل سرکوب که متوجه حوزه اقتصادی -معیشتی است وطبعا بیش ازهرزمانی مستقیما توده های زحمتکش ولایه های پائینی جامعه را آماج خود قرارداده است. درهمین رابطه نگرانی ازبروز اعتصابات واعتراضات توده ای وامکان سیاسی شدن سریع آنها و گره خوردن مطالبات اقتصادی- معیشتی با مطالبات کلان سیاسی، لبه عمده خشونت و سرکوب را دراین دوره متوجه نیروهای رادیکال و ساختارشکن و فعالان و مدافعان جنبش های طبقاتی - اجتماعی زحمتکشان کرده است

خوان بزرگ جراحی اقتصادی ومواضع سران "جنبش سبز"

آنها علیرغم ادها وهارت وپورت هایشان، قادربه ایفاء نقش یک اپوزیسیون واقعی ورزمنده نیستند و همسوبا سیاست های حاکمیت،عملا با دعوت ازمردم برای پذیرش پی آمدهای این جراحی حاکمیت برای خروج ازبحران نفس گیرکنونی، گیرم اندکی شرمگینانه، درکنارسیاست ارتجاعی وضدکارگری وناانسانی حاکمیت ودیکتاتوری تؤامان نعلین وسرمایه قرارگرفته اند

امیدهای یک قربانی که به یغما رفت

جنایاتی همچون قتل شهلا جاهد نشان دهنده آن است که جنبش ضداعدام هنوز آن قدر توانمند نشده است که کفه هزینه های این گونه جنایات را بر"مزایای" آن برای رژیم سنگینتر کند. از این رو راهی جز گسترش دامنه جنبش مخالفت با اعدام تا سنگینترشدن کفه آن به زیان رژیم و اجتناب از پرپرشدن جانهای دیگر وجود ندارد

به استقبال 16 آذر برویم!

نه فقط به لحاظ بگیروببند و ایجاد شرایط پلیسی بلکه به لحاظ محتوائی هم رژیم در سودای انجام باصطلاح انقلاب فرهنگی دومی "عمیقتر" از بار اول است. وسوسه و مالیخولیای ایجاد علوم ناب اسلامی و تغییر ریشه ای علوم اجتماعی و انسانی و محول کردن وظیفه نظریه پردازی به حوزه و روحانیت، همچون خوره ای به جان رژیم و دانشگاه و جامعه افتاده است

ابرقدرت افکارعمومی

جدال جمهوری اسلامی وافکارعمومی جهان پیرامون سنگسارسکینه محمدی

درهرحال کانونی شدن سنگسارسکینه محمدی درمقیاس جهانی، نمونه درخشانی است ازماهیت جهان شمول حقوق پایه ای بشرصرفنظرازمقررات وتعلقات ملی و قومی و مذهبی و بویژه حساسیت روزافزون نسبت به بی حقوقی مضاعف زنان که نقض فاحش آن دررژیم ولایت فقیه ونظام های مشابه آن بیدادمی کند

به پاس مقاومتی که زندان و تبعید هم قادربه درهم شکستن آن نیست!

بی تردید، رازتداوم مقاومت را باید درهمین همبستگی، همدردی وعلائمی جستجوکرد که پیرامون درد مشترک، دشمن مشترک ورزم مشترک رد و بدل می شود. نشانه هائی که به اشکال گوناگون، درعلامت پیروزی انگشتان دست، در مبادله نگاه ها و خنده ها و در بکارگیری رنگ ها و سرودها و شعارها و آهنگ ها و نماهنگ ها و دهها شکل ابتکاری دیگرمبادله می شود و هرکس درمی یابد که در درد خود تنها نیست

سیل ویرانگری بنام حذف یارانه هاتهاجم رژیم به معیشت مردم را درهم بشکنیم!

اما علیرغم ادعای احمدی نژاد مبنی براینکه با اجرای طرح حتی یک فقیر در ایران نخواهیم داشت، اجرای این پروژه در همان مرحله اول، رسما چیزی جز تلکه کردن رسمی ده هزارمیلیاردتومان ازجیب و سفره مردم زحمتکش نیست. چرا که مطابق همان تصمیمات اتخاذشده، قراراست پنجاە درصد از بیست هزارمیلیاردتومان ناشی ازدرآمد افزایش قیمت ها دراختیاردولت وبخش خصوصی قراربگیرد، و تنها پنجا درصد بقیه آن به به عنوان یارانه های نقدی توزیع گردد

کدام گفتمان؟ "دموکراتیک" یا سوسیالیستی

نگاهی به سند کنگره 15 راه کارگر(هئیت اجرائی) بخش اول

مبارزه برای تعمیق دموکراسی بدون مبارزه علیه این بنیان ها نمی تواند پیش برده شود. به بیان دیگردموکراسی رادیکال ومعطوف به سوسیالیسم صرفا گسترش کمی دموکراسی بورژوائی نیست (رفرم) که چپ بتواند آن را نردبان پیشروی خود کند (تجربه سوسیال دموکراسی)؛ بلکه درعین بهره گیری ودفاع ازدست آوردهای مثبت "دموکراسی" موجود وتثبیت آنها، به معنای قراردادن آن به روی پایه های واقعی خود نیزهست

پیرامون سخنان زهرارهنورد درباره جنایت تابستان سیاه 67

اعتراف به چنین جنایتی به عبارتی تمامی سخنان ومنشورها ورویکردهای موسوی و کروبی و خاتمی و ... که همواره مشروعیت خود را با ارجاع به نقش خود درآن ایام وتقدیس سخنان "امام" به رخ مردم (که البته خوشبختانه دیگرتره ای برای "امام" خورد نمی کنند) و هم چنین به رخ حریف خود می کشند، جملگی بادهواخواهندشد و "نخست وزیرمحبوب امام بودن" دیگرنه امتیاز که ضدامتیازمحسوب خواهد شد

نگاهی به معنا وعلل "ازآن خود کردن" توسط جمهوری اسلامی

فیلم کوتاه ودیدنی مداح بیت رهبری، سعید حدادیان، که درحال نوحه خوانی ازطریق سرقت موبه موی ترانه وآهنگ هایده بنام "سلام به تویارقدیمی"است،یک باردیگرپدیده مصادره وازآن خودساختن درجمهوری اسلامی را برجسته کرده وبه شکل عریانی دربرابرما قرارمی دهد. مهرهئیت ثارالله برروی فیلم حک شده و مخاطب آن نیزدراصل ولی فقیه است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی روزبه