تقی روزبه

تشدید شکافهای درونی حاکمیت در فاز جدید بحران

جوهر این کشمکشها چیزی جزنبرد قدرت برای تصاحب هرچه بیشتر آن حتی به قیمت حذف حریف و غیرخودی خواندن وی نیست. ویژگی آنها نیزعمده شدنشان درمیان صفوف"اصولگرایان" و ارتقاء آنها به احتلاف پیرامون برخی اصول سیاسی و ایدئولوژیک، درمتن یک بحران همه جانبه و به مثابه بخشی ازآن است

نبردسرویسهای جاسوسی وماجرای شهرام امیری

آنچه که ماجرای شهرام امیری را به یک رودیدادمهم جاسوسی تبدیل کرده وشایدهم درآینده به عنوان فرازبرجسته ای ازنبرد جاسوسی درسده ما ازآن نام برده شود،امانه به دلیل برجسته بودن بازیگران روی صحنه اش- جاسوسان-، بلکه بدلیل اهمیت موضوع نبردی که این پرونده جاسوسی به آن الصاق شده است.یعنی گره خوردن با پاره ای مسائل کلان ودارای بردجهانی که تنها درپرتوآنها می توان به کل این ماجرا نگاهی واقع بینانه انداخت

بازار، حربه اعتصاب و علل تداوم آن

ازنظرسیاسی وقتی احمدی نژاد برای حذف رقبای اصول گراسی سنتی خود ازگردونه قدرت، که هم چون گروه موتلفه دارای پایگاه نفوذ اجتماعی دربازارهستند، خیزبرداشته ویا متحد دیرین دیگرش، روحانیت سنتی، تحت فشارهای روزافزونی ازسوی نسل جدید " نواصول گرایان" قرارگرفته است، بازاربه مثابه ضلع سوم این اتحاد نمی تواند بی تفاوت بماند

نگاهی به چالشها وطیف بندی گفتمانهای عمده درصفوف جنبش

یکی دیگرازموضوعاتی که گفتمان آزادی وبرابری لازم است آن را شفافتر سازد نحوه برخورد با تحریم اقتصادی است. قدرتهای بزرگ و دولت آمریکا اکنون با اتلاق عنوان باصطلاح هوشمندانه، بر آنند که مجازات توأمان رژیم و مردم را در پشت آن پنهان کنند و البته مبلغین و رله کنندگان و سخنگویان طوطی صفتی که خود را لیبرال دمکرات می نامند، تمامی تلاش خود را برای فریفتن مردم وکرخت کردن حساسیت تاریخی آنها بکارگرفته اند

چه دلائلی موجب لغو راه پیمائی شد؟

واقعیت آن است که "رهبران جنبش سبز" تاکنون نتوانسته اند درمورد دلایل و درستی تصمیم خویش مبنی بر لغواعتراضات مردمی در دقیقه 90، بافکارعمومی پاسخ قانع کننده ای بدهند. و دلایلی هم که تاکنون درقالب چندین واکنش و بیانیه ارائه کرده اند متناقض و سردرگم کننده است، تا راهگشا

یک عقب نشینی بیادماندنی!

هنرآزاد وآزادی جعفرپناهی

زندان وزندانی کردن بهمراه خشونت هائی که درنظام اسلامی همراه آن است، همواره ابزارمهمی بوده است برای خاموش کردن شعله های اعتراض. ولی وقتی زندان خود تبدیل به عرصه مقاومت می شود، درمورد آن چه می توان گفت؟ بی شک چنین پدیده ای به معنی آن است که تیغ سرکوب کند شده وسیاست ایجادرعب و وحشت حتی در مصادیق عریان وهراس افکن خود، آسیب پذیربوده و کارآئی مورد نظررژیم را ندارد

عباس عبدی وفضیلت کتک خوردن!

استراتژی وتاکتیک محکوم به آستانه تحمل رژیم

بی شک خطربازتولید درونی استبداد درجنبش ها همواره یک خطرواقعی وجدی است. اما این خطررا، مطابق تجربیات جهانی، نمی توان ذاتی جنبش که عموما وبدرجاتی برای نجات زندگی ورهائی آن ازدست اندازی طبقات ونیروهای فرادست صورت می گیرد،امری اجتناب ناپذیردانست

اعدام، پیام ها وضد پیام ها!

هدف رژیم ازتوسل به حربه اعدام افزایش هزینه مبارزه وایجاد رعب است و تنها ازطریق گسترش دامنه مقاومت و اقدامات اعتراضی می توان آن را خنثی کرد و متقابلا هزینه مبادرت به این گونه جنایات را افزایش داد

حضورمستقل کارگران مهم ترین مشخصه روز کارگردرایران!

طنین گام های طبقه کارگر!

دریک عبارت فشرده می توان گفت که مراسم امسال روزکارگر نشان داد که اگرشکل گیری یک جنبش آزادیخواهانه وبرابری طلبانه، مطالبه محور، متکثروبا نقش آفرینی اکثریت بسیار بزرگ زحمتکشان و خالقین نعم مادی و معنوی را ازمبرم ترین نیازهای امروزجامعه خود بدانیم، اول ماه مه امسال را باید گام مهمی دراین راستا به شمارآورد

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی روزبه