تقی روزبه

"اعمال رهبری" یا "خود رهبری"

شکاف بین مردم و شعارهای ساختارشکن با گفتمان جریاناتی که درچهارچوب نظم کنونی و مرمت آن عمل می کنند، مانند بیانیه اخیرموسوی یا بیانیه 5 نواندیش دینی ویا نامه مهندس سحابی و سایرحامیان این رویکرد وازجمله شبه اپوزیسیون های خارجه نشین، اکنون به یکی ازچالش های مهم جنبش تبدیل شده است

آیا با تقلیل خواست ها می توان به جائی رسید؟

 درجنین شرایطی راه پیشروی ودرهم شکستن خیره سری وخشونت ضدانقلاب حاکم به خواست مردمی که باشعارهای قاطع، اراده خویش را مبنی برعزل ولی فقیه وسرنگونی جمهوری اسلامی ابرازداشته اند، همانطورکه تاکنون هم چنین بوده است، نه همگام شدن جنبش با گام های آهسته ترموسوی، بلکه تداوم وگسترش دامنه پیشروی است

آوای وحش وجویدن خرخره!

تراژدی این نیست که جمهوری اسلامی ویابهتراست بگوئیم آن نیمه اهرمنِ قرارگرفته دربرابرمان وسربرکشیده درقامت این نظام واپسگرا، محکوم به چنین مشقت رقت انگیزو پایان ناپذیرشده است؛ بلکه آن است که جمهوری اسلامی درموقعیت دولتی قَدرقدرت ودرمقام کنترل کننده سکان جامعه ده ها میلیون نفری مردمان این سرزمین را به گروگان گرفته و سرنوشت آنها راباسرنوشت اهریمنی خود گره زده است و با خود به غرقاب تباهی و نیستی می کشاند

آیت الله منتظری هم نظریه پردازولایت مطلقه فقیه وهم قربانی آن !

اوج مقاومت بیادماندنی وی مخالفت وایستادگی دربرابر قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 وایستادگی وی دربرابرفرمان جلاد و بت اعظم بود که سبب شد تامغضوب خمینی شده وقائم ومقامی وسایر پست های رسمی خویش را ازدست بدهد

نگرانی ازفرا رَوی جنبش وتلاش برای مهارآن!

نگاهی به رهنمودهای مهندس سحابی وبیژن حکمت به جنبش اعتراضی

درواقعیت تحولات اجتماعی به محض آنکه جبنشی به حرکت درآمد، دگرگونی وپیدائی ظرفیت ها وامیدها و فوران مطالبات تازه ویا انباشته شده، امری اجتناب ناپذیراست و همراه باتغییرشرایط همه چیزدگرگون می شود. ازیکسو با برخوردسرکوبگرانه حاکمیت، مردم ماهیت دشمنان خود را بهترمی شناسند وازسوی دیگربه مطالبات وتوانائی های خود پی می برند وبتدریج تبدیل به برپاکنندگان جنبشی "خود آگاه و برای خود"می شوند

جنایت برای پوشاندن جنایت!

رژیم تروروشکنجه براین گمان است که با ارتکاب به این جنایت خواهد توانست پرونده جنایت کهریزک را با سهولت بیشتری جمع کند. غافل ازآنکه جنایت را با جنایت نمی توان پاک کرد و فقط برقطرجنایات خود می توان افزود وخود را بیش ازپیش درمظان اتهام یک دولت پلیسی وترور قرارمی دهد

تلاش مذبوحانه برای مصادره یک نماد

کورمغزان امنیتی رژیم باوقاحتی پایان ناپذیرکه مختص حکومت اسلامی است، زمزمه افزودن نام او به لیست شهدای نظام را سازکردند وازدادن رشوه و مقرری ومزایای شهید شدن به خانواده وی سخن راندند! تابه خیال خود هم خویشتن را تبرئه کنند وهم مهمترازآن، به صلابت وشکوه این نماد جنبش خدشه وارد سازند

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی روزبه