تقی روزبه

جنبش وشبح جنبش!

تجارب گوناگون نشان داده داده اند هررژیم مستبدی که نتواند سرکوب را بارفرم های اقتصادی واجتماعی درهم بیامیزد، شانس تثبیت نخواهد داشت. توسل مطلق به سرکوب به مثابه تنها اهرم حفظ قدرت،جزرسیدن به آخرین نقطه بن بست نیست

جنبش با کدام گفتمان؟

سازمان یابی فرومی هم شکل است و هم محتوا. وبرهمین اساسی آن گونه شکلی است که ریشه درمتن تجربه پراتیک زنده توده ها ودنیامیزم مطالبات وشعارهای فرارونده آنان دارد و هم چون درختی تناور ازآن تغذیه می کند. ازهمین رو می توان ازفروم اجتماعی با گفتمانی دینامیک وپیش رونده سخن گفت

سونامی سبز تغییر؟!*1

بی شک بهره گیری از فرصت های مقاطع انتخاباتی و تلاش برای ارتقاء سطح جنبش ازطریق طرح مطالبات مشخص همواره امرمثبتی بوده وهست. ولی باید هوشیاربود که طرح خواستهای ملموس و مشخص و تلاش برای ارتقاء سطح مطالبات، الزاما هیچ منافاتی باکنش تحریم ندارد، و بنابراین در برابر آن قرار ندارد

نگاهی به چند مسأله پیشاروی کارگران

به مناسبت روزجهانی کارگر اتئلاف وهمکاری تشکل های کارگری گوناگون درآستانه برگزاری اول ماه مه امسال، گرچه هنوز نتوانسته است همه این نوع تشکل ها با گرایشات گوناگون را دربرگیرد اماگام مهمی به جلو است که باید تلاش شود تا هم تثبیت شود وهم دامنه آن هرچه فراگیرتر

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - تقی روزبه