حسین لاجوردی

سخنی با قهرمانان تیم ملی: برابری، آزادی یا مسابقه، کدامیک ارجحیت دارد و انتخاب شماست؟

امروز شما می توانید قهرمانان مردمی باشید که همیشه گرامیتان خواهند داشت و به وجودتان افتخار خواهند کرد و تاریخ نامتان را بعنوان قهرمانان برابری و آزادی به ثبت خواهد رساند. بر این مهم پای بفشارید که قهرمان برابری و آزادی بودن هزارها برابر ارزش بیشتری ازجایزه و قهرمانی در یک رشته ورزشی دارد. با هم بایستید و در صورت ممانعت از حضور زنان به استادیوم مسابقه را معلق و بایکوت کنید.

و بازهم ما هستیم که همچنان نمی دانیم چه می خواهیم

امروز اگر بیشترین خواست های مردم در کشورهای خاورمیانه در عین تنفر از رژیم های استبدادی، خواست های اقتصادی – اجتماعی است ولی مردم ما به رغم داشتن همانگونه مشکلات گسترده، به مانند سی و دو سال گذشته به دنبال دموکراسی و آزادی و رهائی از استبداد و دیکتاتوری می باشند

اشتراک در RSS - حسین لاجوردی