انديشه سياسی

منوچهر صالحی

پیروان لیبرالیسم منچستری میپنداشتند که بازار آزاد جهانی میتواند سبب برقراری صلح دائم در جهان گردد، زیرا آنها بر این باور بودند که تقسیمکار میان ملتها سبب وابستگی هر چه بیشتر آنها بههم خواهد گشت و...

تقی رحمانی

... امروز بهعنوان منتقد معتقد به شریعتی میخواهیم ایده «سرزمین پاكان» اقبال لاهوری و ایده پروتستانتیسم اسلامی شریعتی را مورد نقد قرار دهیم. در این چارچوب توشهگیری شریعتی از تجربه غرب را در مورد...

نازنین صمیمی (شیرازی)

... غالب تاریخ نگاران بیطرف، اذعان دارند که رهبران سیاسی و بییانگذاران نهضت مشروطه پارلمانی ایران حامل ارزشهای فلسفی و عمیقا انساندوستانه، مسالمتجویانه، و اصلاح طلبانه بوده اند و از برقراری رابطه...

منوچهر صالحی

لیبرالها خواهان آنند که سقف مالیاتها در تناسب با حجم درآمدها باشد، یعنی هر کسی که درآمدش بیشتر است، درصد مالیاتی که میپردازد، باید بیشتر باشد. با این حال آنها خواهان سیستم مالیاتی بسیار سادهاند و...

منوچهر صالحی

خلاصه آن كه ليبراليسم ايدئولوژى مبارزاتى بورژوازى عليه فئوداليسم بود و دمكراسی ابراز مبارزاتى كارگران عليه سرمايهدارى است. دمكراسى مناسباتى است كه از بطن مبارزات مستمر و پيگير كارگران براى تحققِ...

منوچهر صالحی

در رابطه با مالکیت نیز دیدیم که لیبرالیسم سفت و سخت موافق مالکیت خصوصی بر اشیاء، زمینهای کشاورزی و همچنین کارخانههای صنعتی است. اما برای آن که بتوان آزادی بازار را تضمین کرد، یکی از وظائف مهم دولت...

منوچهر صالحی

... در نتیجه اندیشههاى لیبرالی بیش از هر تئورى دیگرى در برخورد با واقعییاتِ روزمره دستخوشِ دگرگونى شدند و بههمین دلیل بسیارى از خواستههاى اولیه این ایدئولوژى بهتدریج در برابر واقعییاتِ ملموسِ...

محمدرضا نیکفر

در مجموع ممکن نیست که پروندهی دین و پروندهی سکولاریسم را در عصر جدید به طور کامل از یکدیگر جدا کنیم. از این نظر شاید نتوان به این پرسش که در عصر جدید از میان خشونت دینی و خشونت سکولار کدام یک...

فرخ نعمت پور

ایدهها زمانی عمدتا فرم ایدئولوژی می پوشند که در فرم برنامه سیاسی احزاب ظاهر می شوند. زیرا برنامه احزاب ناظر بر آینده است، و با توجه به اینکه آینده هنوز موردی عینی و ملموس نیست، پس عمدتا در دایره...

اساسا مگر می شود مدافع عدل و آزادی بود ولی جنبش زنان را ندید؟ البته طی دو، سه ساله اخیر، نوگرایان دینی و به خصوص زنانی که خود را روشنفکر دینی می دانند به طیف های دیگر در جنبش زنان ایرانی نزدیکتر...

مجید توکلی

متن حاضر آخرین نوشته مجید توکلی است که با وجود همه محدودیتها و مشکلات از زندان اوین به دنیای خارج راه یافته است. نوشته ای که مجید توکلی روزها و ساعتهای زیادی را دوران زندان خود را (از اسفند ماه تا...

اوسین رومان
ترجمه از:
ر.ح. بازیار

و.ا.لنین معتقد بود، که در جامعه طبقاتی- آشتی نا پذیر، دولت نمی تواند فرا طبقاتی باشد. اگر جامعه طبقاتی- آشتی ناپذیر است، پس منافع نمایندگان چنین جامعه ای نیز متضاد خواهد بود. با توجه به اینکه دولت...

محمدرضا نیکفر

• موضوع این نوشته توصیف فشردهی برخی ویژگیهای نهاد دین است. نهادِ دین، دینِ نهادی شده است، همان نهادی است که سازمان اجتماعی آن را متولیان رسمی دین تشکیل میدهند. در این نوشته میان دین و دینی فرق...

میتوان ادعا کرد، افرادی که مشارکت کننده بالقوه در جنبش به حساب میآیند، یعنی مطالبات و اهداف جنبش با خواستها و آرمانهای آنها همسان و همسو است، نسبت به ویژگیها و میزان همپوشانی شبکه اجتماعیشان با...

تقی رحمانی

دیدگاه مدنی رفتار مدنی می طلبد. جامعه در حال مزه مزه کردن راهبردهایی است که از بن بست پارلمان به خیابان آمده است اما نه به شکل شورشی بلکه به شکل مدنی آن و در پی ان است که با تغییر قوانین و اصلاح...

دنیز ایشچی

انسان چند بعدی نوین ما بر اساس باورهای مدرن و در حال تحول خود و در راستای تبعیض زدایی و آینده سازی گام بر می دارد. این انسان بر مبنای مناسبات به رسمییت شناختن و احترام متقابل به وجود و هستی جوامع...

جمشید طاهری پور

من بيشترين ساليان عمر خود را، بر اين سياق بسرآوردهام! اما در اين ياداشت؛ عبرتی را که به چنگ آوردهام بازگوئی می کنم: از شمار ايرادهای اساسی پيکارگران آرمانخواه نسل من - و چه بسا ناکام سازترين آن -...

علی فرمانده

این بخش سعی خواهد کرد ... نشان دهد که چرا حتا در میان دگراندیشان و تحول خواهان نیز بحث بر سر "ایجاد جنبشهای اجتماعی" در شکل آسیایی آن، یعنی ایجاد آن از بالا و تعیین رهبری از قبل، مورد توجه بسیاری...

تقی رحمانی

این نوشتار توصیفی بر نقدهایی است که در چند ماه اخیر به بحث جامعه محوری وارد کرده اند. جا دارداز این نقدهای شفاهی، مصاحبه ای و نوشتاری از سوی اشخاص اندیشمند و اندیشه ورز که موجب شدند تا ابعاد جامعه...

سهرابی

در ایران، همانطور كه گفتیم، "نظریه رهبری" از دل "واقعه كربلا" پاگرفته است (با نظریه "امامت" و بدلیل عدم یا تاخیردرپیروزی)، ولی ریشه تحولاتی- انتقادی، یعنی تولید تاریخی آن، به ایران پیش از اسلام...

صفحه‌ها