انديشه سياسی

منوچهر صالحی

نگاهى به تاریخ جهان نشان میدهد در تمامى كشورهائى كه در آنها مناسباتِ سرمایهدارى روندِ رشدِ خود را آغاز كرد، در ابتدأ جنبشِ بورژوازى تحتِ تأثیر اندیشه دینى قرار داشت و میكوشید با بهرهگیرى از آن...

منوچهر صالحی

در این جستار بهبررسی واژه و پدیده سکولاریسم در ایران میپردازیم و میکوشیم نشان دهیم که چرا در حوزه فرهنگی- تمدنی ایران این پدیده پیدایش نیافت و چرا تمامی تلاشهای ایرانیان طی 130 سال گذشته برای تحقق...

فرخ نعمت پور

همین قهرمانان، حال در بستری جهانی و با انتقال محل منازعە از لوکال بە گلوبال می خواهند با استفادە از همین مفهوم سنتی در جهانی بشدت پیچیدەتر شدە، امکان تحولات مورد نظر خود را فراهم سازند. امری کە در...

منوچهر صالحی

دولت سکولار که نسبت به ادیان بیطرف است، یگانه ظرفی است که در درون آن باورهای دینی مختلف میتوانند بدون هراس از یکدیگر در گفتمان اجتماعی شرکت جویند. زیرا دولت سکولار بدون آن که شیرازه جامعه از هم...

نصرت شاد

مارکس بعد از شکست انقلاب اروپا در سال 1848 به طبقه کارگر انگلیس امید بست و برای ادامه راه آزادی بسوی پاریس روان شد. هاینریش هاینه؛ شاعر معروف آلمانی، بعد از آشنایی خود با مارکس در پاریس، او را...

حمید سهرابیان

چگونه میشود “ترازویی” - دولتی (استیت) - ساخت که ارزش پایانی ( زمان- کار- انسانی) را اندازه بگیرد و آن را با ضروریات انسانی بسنجد که نه “سرمایه” (منابع) به تنها عنوانی و کاغذی تبدیل شود، و نه...

پیروزی چشمگیر خاتمی در دو دوره و همچنین دستیابی نیروهای «اصلاحطلب» در دوران خاتمی به اکثریت کرسیهای مجلس نمایانگر تلاش قشر متوسط ایران برای تحقق و گسترش نهادهای مدنی، یعنی نهادهای بیرون از حوزه...

منوچهر صالحی

پس دولت سکولار باید از یکسو آزادی دینی را تضمین کند، یعنی پیروان هر دینی باید از آزادی تبلیغ برای ارزشهای دینی خود برخوردار باشند، اما از سوی دیگر دولت نمیتواند نسبت بهارزشهائی بیاعتناء باشد که...

منوچهر صالحی

دیکتاتوری بدون خود کیش شخصیت نمیتواند وجود داشته باشد. استالین در روسیه به «آموزگار کبیر پرولتاریای جهان» بدل شد. در آلمان در دوران سلطه نازیها هیتلر را «رهبر» نامیدند و در ایران دوران پهلوی،...

منبع اولیه تفکر "پسااسلامگرایی" جدید در واقع جمهوری اسلامی است. شکست پروژه اسلامگرایی در ایران پس از انقلاب برای تحقق حقوق شهروندی، آزادیهای اساسی، حقوق بشر و یک زندگی شرافتمدانه برای اکثریت مردم...

منوچهر صالحی

از نقطه نظر جامعهشناختى «سِكولاریزاسیون» به روندى گفته میشود كه در بطن آن فرهنگ حاكم بر جامعه كه در ابتدأ داراى ملاط دینى بود، بهتدریج جنبههاى دینى خود را از دست بدهد و به فرهنگى غیردینى بدل گردد...

علی صمد

فوكو كه ميخواست به مقاومت در برابر قدرت دامن بزند، از مقاومت در برابر ساختار نهايی قدرت در جامعه – يعنی دولت – عاجز مي ماند. به عبارت ديگر، بر خلاف رويه ی همشيگی نظريه پردازان سياسی كلاسيك، نقد...

علی صمد

در اينجا ميتوان مطرح كرد كه ويژگی خاص دولت اين است كه دولت با سامان دادن به روابط قدرت مسلط در جامعه، اين روابط قدرت را ثبيت نموده و بدين وسيله به جامعه ثبات می بخشد. دولت به عنوان مجموعه ای از...

نصرت شاد

مثا لهای جا لب تاریخ اجتماعی آنارشیسم، آنانی بودند که جرئت قد مهای عملی داشتند. هدف آنان، واقعیت دادن به اتوپی آزادی بود. نظریه آنارشیسم اکنون مدعی طرح جوابی برای حفظ محیط زیست و اقتصاد عادلانه...

علی صمد

دولت گرایان با تكیه بر دولت، جامعه را نادیده می گیرند، و نظریه پردازان متاثر از فوكو با تكیه بر تعامل اجتماعی، دولت را نادیده می گیرند. تكیه انحصاری بر دولت یا جامعه حاكی از آن است كه آنها خود را...

علی صمد

ر قسمت اول این مقاله، اصطلاحاتی مورد استفاده قرار گرفت و من وعده دادم كه در بخش دوم به آن موارد خواهم پرداخت. در اینجا با استفاده از كتاب "جامعه ی مدنی و دولت" اثر خانم "نیرا چاندوك" به توضیح بعضی...

علی صمد

دولت، قدرت خود را از كجا بدست می آورد؟ چه چیزی باعث می شود كه مردم دستور كارهایی مستقل از دولت تدوین كنند؟ چگونه معادلات قدرت جدیدی در جامعه بوجود می آید؟ این معادلات جدید چگونه معادلات قدرت...

منوچهر صالحی

پس میبینیم که «مدرنیته» جفت دمکراسی است و در هر کشوری که «مدرنیته» بدون دمکراسی تحقق یابد، پدیدهای ناقص است و موجب تحقق دولتهای مستبدی خواهد شد که همچون رژیم اتحاد جماهیر شوروی و یا حکومت جمهوری...

منوچهر صالحی

«سِكولار» واژهاى لاتینى است و این واژه همچون هر واژه دیگرى در بُعد تاریخ دچار تحوّل و دگرگونى گشته و بههمین دلیل نیز در معنا و مفاهیم گوناگون مصرف شده است. بنابراین هر یك از معانى این واژه خود...

علی صمد

تاریخ و تجربه دولت های جدید نشانگر این است كه مرحله اول شكل گیری این دولت ها در چارچوب دولت مطلقه و تمركزگرا پدیدارگشته است. در واقع می توان توجه داد كه قدرت این نوع ازدولت به سوی یكپارچگی، تقسیم...

صفحه‌ها