انديشه سياسی

علی صمد

مهمترین ویژگی دولت مطلقه در همه جا تمركز و انحصار در منابع و ابزارهای قدرت دولتی، تمركز وسایل اداره جامعه در دست دولت متمركز ملی، پیدایش ارتش مدرن، نوسازی قضایی، مالی و دیوانی، ناسیونالیسم و تاكید...

علیرضا جباری (آذرنگ)

مردم سالاری سوسیالیستی تا آنجا معتبرمی ماند كه علاوه برحقوق دمكراتیك آزادی های مردمی را نیز منظورنظرداشته باشد؛ و دمكراسی سرمایه سالارانه تا آنجا به مفهوم واقعی دمكراسی نزدیك می شود كه حقوق...

علی صمد

... آنچه زمینه ساز شكل گیری شاخص های شكل دولت مدرن در اروپا شد، نظام فئودالیته بوده است. اهمیت عامل فئودالیته، هنگامی بیشتر برجسته می شود كه باور كنیم این پدیده مختص اروپا بوده... اگر فئودالیته...

منوچهر صالحی

خلاصه آن که چند صد میلیون تن از جمعیت 7 میلیاردی جهان که بیشترشان در کشورهای پیشرفته صنعتی زندگی میکنند، برنده روند «جهانیسازی» هستند و در برابر میلیاردها انسان که در کشورهای عقبمانده و کمتوسعه...

منوچهر صالحی

در حال حاضر بیشتر حکومتهای آمریکای لاتین پرچمدار مبارزه علیه نظم نئولیبرالیستی مبتنی بر نا نظیمگرائی، تجارت آزاد و خصوصیسازی وظائف و کارکردهای نهادهای دولتی هستند. بهعبارت دیگر، آنچه در آمریکای...

منوچهر صالحی

نمیتوان بازار و دولت را در برابر یکدیگر قرار داد و پنداشت دولتهای ملی میتوانند با وضع قوانین ملی و قراردادهای جهانی اسب وحشی «جهانیسازی» را افسار زنند. بنابراین آنچه که باید در دستور کار قرار گیرد...

منوچهر صالحی

زیرا بنا بر این آمار، هر اندازه روند «جهانیسازی» از انکشاف بیشتری برخوردار میگردد، بههمان نسبت نیز ثروتمندان هر چه بیشتر فربهتر و بینوایان هر چه بیشتر تهیدستتر میگردند. این مکانیسم حتی در رابطه با...

فرخ نعمت پور

اما نقد دمکراسی شاید همیشە بیشتر از زاویە موقعیت و عوامل داخلی جامعە مورد نظر، خاص و تعریف شدەای صورت گرفتە است، و نە از زاویە مناسبات سیستم منبعث از آن با جهان خارج از خود. نقدی کە بنابر امر...

منوچهر صالحی

ناتنظیم گرائی یا آزادگذاری کارکردهای اقتصادی هسته اصلی نقد مخالفین روند «جهانیسازی» کنونی را تشکیل میدهد، زیرا هر جا که این نظم پیاده شد، از یکسو همه ابعاد زندگی را قابل خرید و فروش ساخته و از سوی...

مهدی خلجی

بر بام قدرت آمدن گروه احمدینژاد و قوت گرفتن گفتار آخر زمانی در سطح دولتی از موقعیت سیاسی-اجتماعی ويژهای پرده برمیدارد. این موقعیت امتیاز مثبتی برای جمهوری اسلامی نیست زیرا گواه شکست وعدههایی است...

مژگان ثروتی

علوم انسانی در ایران نه تنها از بیرون یعنی فضای استبداد ی، نمایندگان دینی و عوام زدگی در فشار و تهدید به سر می برد، بلکه این علوم از درون خود و فا کتورهای دیگری مورد تهدید و در رنج است.

منوچهر صالحی

در رابطه با فشارهای نسبی بر طبیعت، پرسش اصلی آن است که کدام دولتها چه چیز و چه مقدار تولید میکنند و سهم آنها در آلوده ساختن آب و هوای جهانی که موجب ویرانی محیطزیست جهانی میگردد، چه اندازه است؟...

در مورد اینکه گفته می شود جامعه دوقطبی شده؛ خب، این دوقطبی بالاخره باید شش ماهه یا یکساله حل شود. اما، جنبش سبز یک جنبش ناگهانی نیست، بلکه یک حرکت زمان مند است. اینکه شرایط دو قطبی بشود، صرفاً در...

منوچهر صالحی

برخی از پژوهشگران حتی بر این باورند که دوران استعمار سرمایهداری هر چند موجب شد تا در برخی از کشورهای قاره امریکا مردم بومی حتی زبان مادری خود را «فراموش» کنند و به زبانهای انگلیسی، اسپانیائی و...

سعید مدنی: با اینکه دیدگاه های مختلفی نسبت به رابطه بین خرده جنبش ها و جنبش دمكراتيك و فراگير وجود دارد، من تا به حال ندیدم که کسی یا جریانی معتقد باشد که خرده جنبش ها باید تعطیل بشوند. در واقع،...

سهیلا وحدتی

رشد جنبش زنان از یک سو، و رشد جریان نواندیشی دینی و جنبش سیاسی اصلاح طلبی از سوی دیگر نوید پدیده جدیدی را می دهد که از درون همین حکومت بیرون آمده و به مبارزه با قلب بنیادگرایی اسلامی می پردازد....

سهراب زاده

علوم انسانی و اجتماعی برای ایران، هم نگاه و مشاهده یی از این منظر است و هم علمی است که در سنتز موقت حزب، و بعدا تحول و استهلاک این حزب به ایران جدید، در دانشگاه ها، و پژوهشکده ها ی مختلف ساخته شده...

منوچهر صالحی

پیامبران اقتصاد نئوکلاسیک علت بیکاری را نتیجه سطح دستمزد بالا میدانند که موجب افزایش بیرویه هزینه تولید میشود و بههمین دلیل دائمأ به سندیکاها توصیه میکنند خواستهای مطالباتی خود را در رابطه با سقف...

حمید حمیدی

تفکر "متعصب"، فقط همان حقیقت قابل قبول خویش را می بیند و ذهنش در افق های دور بدنبال هیچ چیزی نمی گردد. "سکون" در مدار بسته به "تقدس" تبدیل میشود و "تقدس گرا" برای اثبات درستی و صحت تفکر خویش، از...

نظر1
منوچهر صالحی

پیروان لیبرالیسم منچستری میپنداشتند که بازار آزاد جهانی میتواند سبب برقراری صلح دائم در جهان گردد، زیرا آنها بر این باور بودند که تقسیمکار میان ملتها سبب وابستگی هر چه بیشتر آنها بههم خواهد گشت و...

صفحه‌ها