انديشه سياسی

آتوسا سلطان زاده

درنظر مورخين، تئورى سياسى سرانجام با كمك ماكياولى از الاهيات قرون وسطا استقلال يافت و روى پاهاى خود ايستاد. به نظر مورخين سير انديشه درغرب، ماكياولى در آستانه دوران مدرن قرار دارد، چرا که بحث...

ع. سلطانی دشت بزرگ

او به خلق آثار مهمى در زمينه‌هاى تئورى شناخت، اخلاق، تاريخ و سياست پرداخت. ولى شهرت او به‌دليل مقالاتى پيرامون اخلاق و سياست بود. او دين را يك پديده و جريان وابسته به روان انسان ميدانست كه آن خود...

سهراب مبشری

معادله چاوز = کاسترو = احمدی‌نژاد که از سوى برخى ناظران و نويسندگان ليبرال ايرانى القا می‌شود، خطاست و نبايد از سوى ايرانيان چپ تکرار شود. ائتلاف ضدآمريکايى کشورهاى داراى حکومت چپ در آمريکاى لاتين...

فواد شمس

تحليل مارکسيستى تحليلى است که سوسياليسم و آلترناتيو جامعه سرمايه‌دارى را از درون خود متن مدرنيته بيرون مى‌کشد نه از حاشيه! سوسياليسم از درون سرمايه‌دارى رشد مى‌کند! سوسياليسم محصول پيشرفت و تکامل...

فرخ نعمت پور

بسياری از روشنفکران به‌ نام دورى از ايده‌ئولوژى، قرار نگرفتن در چارچوب و احترام به‌ مقوله‌ نقد از تشکلات سياسى دورى می‌جويند. اين باعث شده‌ است که‌ احزاب، پايه‌ اصلى تئوريزه‌ کردن خواست‌هاى برآمده...

آذر سلطانی

او نوع “دانشگاهى“ انتقاد از سرمايه‌دارى گلوبال و جهانى است... او خانه عقل را در سرزمين زبان ميداند. و ميگويد كه زمان فلسفه متافيزيك سپرى شده است و فلسفه ديگر صاحب حقايق متافيزيكى نميتواند باشد. و...

مجید عبدالرحیم پور

آيا زمان آن نرسيده است که مدافعان متفرق و متشکل گرايش‌های گوناگون ليبرال‌دمکراسى و گرايش‌های گوناگون سوسيال دمکراسى درداخل و خارج کشور تشکلهاى سياسى بزرگ و فراگير خودرا بسازند؟

فواد شمس

بياييد با هم تصور کنيم که: جوانان حاضر در جبهه‌هاى جنگ اسلحه‌ها را بر زمين بگذارند و از پشت سنگرهاى‌شان به دشت بيايند و يکديگر را در آغوش گيرند و به جاى گلوله به هم گل بدهند. زنان به فرزندان خود...

لاله امبلی

سخن از كسى است كه در زمان اسارت، زندانبان دژ باستيل افتخار ميكرد كه گاهى همراه او غذا ميخورد. سخن از كسى است كه مورخين، قرن ١٨ را قرن او ناميدند. سخن از كسى است كه نام واقعى اش: فرانسيس مارى آروئت...

فرخ نعمت پور

با گذر از مسير عمر رژيم جمهورى اسلامى، و مکث و نگاهى به مرحله‌ کنونى، می‌توان به‌ طور کلى چهار برآيند را تصوير کرد که‌ هر کدام از مسيرى، نقطه‌اى به‌ نام مردم را زير تاثير خود گرفته‌اند. اين چهار...

فرخ نعمت پور

وجود طيف‌هاى سياسى گوناگون در کشورهای پيشرفته‌ اروپائى و رقابت آنها در يک بستر پلوراليستى و قانونى، اين امکان را فراهم مى‌آورد که‌ مردم مستقيما گفتار و کردار آنان را تجربه‌ کرده‌ و در نهايت بر...

فرخ نعمت پور

کسانى که‌ ايده‌ مرگ ايده‌ئولوژى را مطرح ميکنند، منظورشان مرگ ايده‌هاى چپ است، و اساسا چشم خود را به‌ روى واقعيت تقويت حضور ايده‌ئولوژيهاى ليبرالى، مذهبى و ناسيوناليستى در جهان امروز بسته‌اند....

مجید عبدالرحیم پور

دمکراسى دوران ما مبتنى بر حق راى همگانى (دمکراسى مدرن) است، مبتنى بر جنسيت نيست، ولى فقيه و شاه و رهبر را که مبتنى بر دين و سنت و وراثت و زور و نابرابرى حقوقى است برنمى‌تابد

گرگوری گاوس سوم
ترجمه از:
آرشین ایرانی

دولت بوش مدعى است با آوردن دموکراسى به جهان اسلام امنيت ايالات متحد را بالا می‌برد. اما اين فرض اشتباه است: هيچ دليلى وجود ندارد که دموکراسى تروريسم را کاهش دهد. در حقيقت در خاورميانه‌ى دمکراتيک...

جین شارپ

در سالهای اخیر بسیاری از دیکتاتوری ها - چه با ریشه های داخلی یا خارجی - در مواجهه با مبارزات سازمان یافته مردم...

سیامک فرید

تفکر باقی مانده از دهه های قبل در ميان بسياری از مبارزان سياسی ايرانی، بين دو مقوله سياست و مارکتينگ خط قرمز بسيارپررنگی ميکشد و اين دو مقوله را کاملاً از هم جدا ميکند. از نظر اين طرز تفکر، سياست...

مجید تولایی

بايد نظام قدرت در دوران جمهوری اسلامی را نظامی آريستو كراتيك قلمداد كرد. نظامی كه روحانيت به اعتبار هويت صنفی - ايدئولوژيك خود، در مقامی مشابه يك كاست اجتماعی، رابط پيوند بسياری از اقشار و طبقات،...

حسن نادری

ضرورت فعاليت اجتماعی و سياسی هدفمند، آگاه و دارای رهبری، که از آموزه های بجا مانده از مارکس است، کماکان به قوت خود باقی است. مارکس خود در قلب فعاليتهايی بود که انگيزه وهدفمندی را با خود همراه داشت...

برتراند راسل
ترجمه از:
آرشین ایرانی

برای پرهيز از انواع عقايد احمقانه ای که نوع بشر مستعد آن است، نيازی به نبوغ فوق بشری نيست. چند قاعده ساده شما را اگر نه از همه خطاها، دست کم از خطاهای ابلهانه بازميدارد

پس از اسلام هويتي به نام امت اسلامي مطرح شد. اين ميتوانست به سيستم فدرالي زيبايي بيانجامد که به دليل خيانت هاي بني اميه و اعراب عملي نشد. آنچه من از آن به عنوان امت اسلام سخن ميگويم شايد با "امت"...

صفحه‌ها