انديشه سياسی

محمدرضا نیکفر

این نوشته زمینهی بحث جدایی دین و دولت را میکاود، موضع اصلی جدل بر سر سکولاریسم را در موقعیت کنونی ایران نشان میدهد و چشماندازی را میگشاید که در آن خطوطی از اختلافها و چالشهای پیش رو روشنی مییابند...

تمام روایات طرفدار نظریه ی ولایت فقیه زمین می خورد. چون روایت "مقبوله ی عمربن حنظله" که اصلی ترین سند آقایان در اثبات نظریه ی ولایت فقیه است، همان طور که از اسمش معلوم است و به زور ِ "قبول فقها"و...

عباس امیرانتظام

من میبایستی برای آزمونی سخت خود را آماده میکردم. هیچ آموزگاری وجود نداشت، باید از خود و یاران دربندم میآموختم و آموختم که هر انسانی کوهی از مقاومت و پایداری است. اطمینان از بی گناهیام منبع قدرت...

ناصر زرافشان عضو کانون نویسندگان ایران، در مورد بیانیه های این کانون و شانزده آذر با رادیو ندا گفتگو کرده است ...

تقی رحمانی

او انسانی شجاع است، اگر موضعی گرفته توان دفاع از آن را نیز دارد. و اگر اشتباه کند توان نقد آن را. اما شما با این کار او را تحقیر نکردید بلکه نا خواسته راهی را گشودید که هزاران نفر به راحتی از...

به عقیده من معنای واقعی رویدادهای پس از انتخابات خردادماه، در شدت یافتن بیسابقهی بحران انسجام و اتحاد است. چنین بحرانی پیش از این در زمان شخص آیتالله خمینی در دههی ۱۳۶۰ بروز یافته و مدتی ادامه...

آلن تورن
ترجمه از:
نادر عصاره

افراطی ترین مدافعین فلسفه روشنگری فكر می كنند كه تنها اندیشه خردمندانه و علمی می تواند دموكراسی را تحكیم بخشد. به نظر آن ها یك جامعه دموكراتیك بایستی علنی و طبیعی باشد، بر عکس تمامی دعوت ها از خلق...

فاطمه صادقی

رویه ی محافظه کاری فقط زمانی می تواند سکان قدرت را در دست بگیرد که بخش زیادی از مردم به انفعال سیاسی و عدم مشارکت روی می آورند. البته این حقیقتی نیست که از نظر محافظه کاران پنهان مانده باشد....

علی فرمانده

«ان جی او» ها به این دلیل که در دوران پاگیری خود به سر می برند، هنوز جزیی از ساختار اجتماعی جامعه ایران نیستند و بیشتر از فعالین تشکیل شده اند. از اینرو آن دسته از شهروندان که درگیر این تغییرات...

کمال اطهاری

جنبش دموکراتیک سبز طبقهی متوسط در فرآیند ساختیابیاش پا به مکانی عمومی یا خیابان گذاشته، و در مقابل دولت انحصارطلب با سرکوب در پی ساختشکنی آن است. آن چه مسلم است این جنبش دموکراتیک هرچند برای آغاز...

ترجمه از:
محمود شوشتری

درک تمایز بین یک جنبش سیاسی و یک جنبش اجتماعی برای نشان دادن اهمیت پیوند اجتماعی جنبش در مقیاس ملی و تأثیر آن در تقویت برآیند نیروی کل جنبش در عرصهٔ بینالمللی حائز اهمیت بسیار است. باید تأکید کرد...

هانس آبراهامسون
ترجمه از:
محمود شوشتری

راهکارها و شیوهٔ برخورد در عرصهٔ مبارزهٔ خیابانی و یا اصطلاحاً مبارزات خارج از پارلمان کنونی در واقع خود انعکاسی از بحث تئوریک قدرت سیاسی است، که در سالهای اخیر مطرح شده. بسیاری معتقد هستند که...

هانس آبراهامسون
ترجمه از:
محمود شوشتری

موضوع دیگر اعتراض به بازتقسیم ناعادلانهٔ امکانات مادی و معیشتی و نیز دگرگونی ساختاری میباشد که زایندهٔ اصلی مناسبات نابرابر در موضوع قدرت بین انسانها است. این اعتراض برعلیه تحت سلطه بودن و نداشتن...

هانس آبراهامسون
ترجمه از:
محمود شوشتری

نیروی محرکه بسیاری از عناصر فعال جنبشهای عدالتخواهی بینالمللی رسیدن به این درک و احساس مسئولیت بود که ما همه شهروندان جهان و بویژه کشورهای غربی مسئولیت این قوانین غیرعادلانه را بدوش میکشیم. فقر،...

هانس آبراهامسون
ترجمه از:
محمود شوشتری

امروز بسیاری از فعالین دیروز فاقد هرگونه ایدئولوژی سیاسی هستند. این تودهٔ عظیم ضمن اینکه از وضعیت حاکم بر جهان ناراحت و خشمگین هستند معتقدند که دیگر کار چندانی نمیشود کرد. اتــوپــی سیاسی گذشته در...

هانس آبراهامسون
ترجمه از:
محمود شوشتری

اتحادیههای کارگری باید این درک را داشته باشند و بفهمند که منافع دراز مدت آنها در کشورهای غربی همسو با منافع جنبش کارگری در کشورهای جنوب است. تنها در صورتیکه جنبش کارگری در کشورهای جنوب بتواند به...

هانس آبراهامسون
ترجمه از:
محمود شوشتری

پیآمد این تغییر روحیه، علیرغم اینکه طبقه کارگر به معنی واقعی کلمه (مزدبگیران) رشد بیسابقهای داشته است، باعث شد تا از تعداد اعضاء و فعالین اتحادیههای کارگری در سطح جهان، کاسته شود. تحولات در...

هانس آبراهامسون
ترجمه از:
محمود شوشتری

جنبش بینالمللی عدالتخواهانه که گلوبالیزاسیون تحت سلطهٔ بازار را مورد سئوال قرار میدهد، خواهان دستیابی به سیستم جهانی با عیار بیشتری از برابری، ثبات، دمکراسی (گلوبالیزاسیونی از گلوبالیزاسیون)...

علی فرمانده

نگاه تاریخی و ساختارشناسی به ما نشان می دهد که آنچه ما امروز نیز در ایران شاهد آن هستیم، نه حاصل یک ایدئولوژی مذهبی حاکم ، که ادامه الگویی است که حتا در دوران سرمایه داری ایران نیز نتوانسته است...

نوشین احمدی خراسانی

طبقه متوسط مدرن نه فقط از هوشیاری، فداکاری، مرجعیت، و دانش و اخلاق مدرن برخودار است بلکه دارای ابزار و مکانیزم های پیشرفته و منحصر به فرد نیز هست که به این طبقه ی مرجع و پرشمار کشور امکان می دهد...

صفحه‌ها