انديشه سياسی

به اعتقاد نگری «شبكه» كنونى حاكميت «مركزيت زدايى» شده است؛ حاكميت مركز خودش را از دست داده است و آن را بايد «امپراتورى» نام نهاد و نه مانند گذشته «امپرياليسم». اطلاق امپرياليسم به دولت هاى بزرگى...

سارا ارمنی

ازنظرتاريخي، فويرباخ يكي ازمهمترين فيلسوفان ماترياليست پيش ازماركس است. پيرامون اهميت او بايد گفت زمانيكه در اواسط قرن ۱۹ درغرب فلسفه اي غيراز ايده آليسم يكه تازي نميكرد، او به نقد نظرات فيلسوفاني...

ع. سلطانی دشت بزرگ

او از جمله وظايف فلسفه را، بيداركردن انسانهاي بخواب رفته و افشا نمودن اشتباهات قواي حسي انسان، در ضمن شناخت ميدانست. او ميگفت براي شناخت، بايد بجاي استفاده از تجربيات قواي حسي فيلسوفان طبيعتگرا،...

ع. سلطانی دشت بزرگ

اگر ماركس خواهان آزادي،عدالت و زيبايي شد، كيركگارد خواهان آزادي انتخاب؛ نوع كليسا، دين و خداي انسان گرديد. اگر ماركس يك هگل گراي چپ بود، كيركگارد ضد هگل شد و عليه او قد علم نمود. كيركگارد به علت...

مهرداد مشایخی

۲۵ سال پس از انقلاب ۱۳۷۵ شرايط تا اندازه اى متفاوت شده. امروز گروه ها و گرايش هاى اپوزيسيون در سطح رسمى (نظام ارزشى خود) به دموكراسى التفات نشان داده و به درجات گوناگون هدف غايى خود را دموكراسى...

عیسی صفا

شیوه دریدا برای تحلیل - واسازی - است. با واسازی مشخص می شود که : - هدف کشف حقیقت علایم بسوی ایده ها، تحلیل می روند. معنا با یک ماشین ضد گلوله حمل نمی شود. معنا گریزان است، باز شده و پخش می شود-....

داریوش آشوری

من در فضاى فكرى امروز ايران نشانه هاى مثبتى از تلاش روشنفكرانه مى بينم. در نسل هاى جوان تر از نسل من كوشش هايى مى شود كه نمى شود ناديده گرفت و به سرانجام آنها بدبين نبايد بود. به هر حال، با پس...

حبیب الله پیمان

در جامعه اى كه اين منطق مسلط است و از سوى طبقه حاكمه به طور منظم بازتوليد مى شود، تضاد ها، فوراً شكل خصمانه «آنتاگونيستى» پيدا مى كنند. به طورى كه حتى اختلافات عادى ميان اعضاى خانواده ها، همكاران...

نقش دين در زندگي مردم ايران هر روز کاهش يافته و اين تحول آنقدر سريع رخداده است که مطالعه و بررسي اين دوره را ضروري تر مي سازد.
تغييراتي که در زبان محاوره اي رخداده است و نيز ورود واژٍگان...

صفحه‌ها