فاطمه فرهنگ خواه

توافق هسته ای و اولویت به حقوق شهروندی

خبر دستیابی به یک توافق جامع بر سر پرونده هسته ای ایران بهانه ای برای نقب زدن به زیر پوست جامعه شد. نقبی به سال های تحریم و بررسی فشاری که بر ملت تحمیل شد. آنچه در این مطلب می خوانید، مجموعه آمارها و اطلاعاتی است که سازمان بهزیستی کشور منتشر کرده است. اگر چه ممکن است نتوان کاملاً به آن اعتماد کرد. هدف از ارائه این آمار، به تصویر کشیدن تنها بخشی از هزینه هایی است که ملت ایران در جریان پرونده هسته ای، در این سال ها پرداخت کرده اند.

برای مادر صلح، مینو مرتاضی لنگرودی

زنان آگاهی چون خانم مرتاضی رسالت خود را انجام داده اند. جای نگرانی نیست. دیگرانی این پرچم را به دست خواهند گرفت و راه را ادامه خواهند داد. به امید روزی که اندیشه و بیان محترم شمرده شود و به جای خاموش کردن صداهای منتقد، دولت مردان به آنها گوش جان فرا دهند. و هم چنین به امید روزی که همه زندانیان سیاسی عقیدتی آزاد و احکام این چنینی به تاریخ سپرده شوند.

به یاد ستاره فرمانفرمائیان زنی از تباری دیگر

از شمار دو چشم يك تن كم / وز شمار خرد هزاران بيش

چه زیبا و شایسته زیستی. سرشار از شجاعت، صداقت، تلاش و باور... باور به مردم و زندگی بهتر برای همگان. خبر درگذشتت غمی بر دل و جانم نشاند فراتر از غم خروج ناباورانه ات از ایران پس از انقلاب 57. اگر تاکنون امیدی به دیدار مجددت داشتم اما دیگر این رفتن را بازگشتی نیست پس همه چیز تمام شد؟ اما، نه، باورم در استحکام نهالی که کاشتی تمامی ندارد، علیرغم همه تلاش ها برای از ریشه بر کندنش، همواره ریشه ی این نهال مستحکم تر و ارزش کارهایت قابل درک و فهم تر شده و می شود.

اشتراک در RSS - فاطمه فرهنگ خواه