امیر ممبینی

در شادباش حزب چپ ایران

من با نگرانی پیگیر آن بودم که آیا شکلی از وحدت تأمین خواهد شد یا نه. در این چند سال از نزدیک شاهد کوشش بسیار زیاد برخی دوستان نزدیکم برای رسیدن به هدف وحدت بودم. در این لحظه به آنها و به تمام کوشندگان راه وحدت تبریک می‌گویم. این وحدت مرا از شادی سرشار کرد.

بخش: 

لغو تحریم‌های هسته‌ای

خُرسَندیِ بزرگ بر مَتن ناخُرسَندی‌ سُتُرگ

باید گفت جناب، قیمت این مشت اورانیوم تحویل داده شده به روسیه برای مردم ایران چندین سال بدبختی مضاعف و ویرانی اقتصادی و تعطیل هزاران کارخانه و کارگاه و مؤسسه و رفتن تا دو قدمی بد‌ترین جنگ بوده است. جشن گرفتن ملت به خاطر سیاست‌های ظفرنمون نیست، به خاطر خلاص شدن از چنگ یکی از این سیاستهاست

به ترور کثیف انسانها پایان دهید!

مخلوط کردن مبارزه آزادیخواهان با جمهوری اسلامی با اقدامات تخریبی جنگ افروزان علیه ایران اگر ناشی از یک خیانت آشکار نباشد ناشی از یک نادانی بیپایان است. سکوت و بیطرفی در برابر ترور دانشمندان ایرانی یک جانبداری آشکار علیه ایران است.

بخش: 

برای جلوگیری از جنگ

نیروهایی که اکنون با یقهی سفید و کراوات دلگشا پشت تریبونهای تبلیغاتی از صداقت سیاسی حرف میزنند هم به رژیم عراق تسلیحات شیمایی و کشتار جمعی دادند و هم به آن اجازهی استفادهی بیرحمانه از این تسلیحات را. کدام صداقت؟ کدام مدنیت؟ در دویست سال اخیر ایران به هیچ دولتی حملهی نظامی نکرده است اما از همه سو مورد هجوم قرار گرفته است. تنها استثناء اعزام نیرو به ظفار در رژیم پیشین است که آن هم به خواست و با فشار آمریکا بوده است.

بخش: 

نژادپرستی و مسلمان ستیزی در اروپا، خشونتهای مذهبی و ناسیونالیستی

نژادپرستی و مسلمان ستیزی در اروپا، خشونتهای مذهبی و ناسیونالیستی، نقش روشنفکران در جوامعی که برای آزادی و دمکراسی مبارزه میکنند

گفتگو با امیر ممبینی - در نگاه نزدیک

بخش: 

جلد دوم تاریخ چریک های فدایی خلق

سخنی با آقای نادری

شما اگر انتقاد دارید چرا چوب انتقاد را بر سر یک نفر خرد میکنید بدون آن که با او یا با دیگران تماس بگیرید و حقیقت را جویا شوید. من حدس میزنم شما در مواردی از اسناد بازجویی کسانی از افراد این سازمان استفاده کردید که دیدگاه سخت جناحی داشتهاند و با یکی مهربانتر بود و با دیگری به نوعی نامهربانتر برخورد کردهاند ...

بیداری اسلامی و بیماری اسلامی

بیداری اسلامی یعنی جریانی فکری که در دفاع از خصلت معنوی دین با در آمیزی آن با سیاست و دولت مخالفت می کند. بیداری اسلامی یعنی جریان روشنفکری دینی که با نقدهای شرافتمندانهی خود برای سپردن سیاست جامعه به دست سیاست و برای برقراری دموکراسی و برای برابر حقوقی همه شهروندان تلاش می کند

در باره ی جنبش سبز (بخش دوم و پایانی)

در صفوف جنبش سبز هم غیرسکولارها وجود دارند و هم سکولارها. هم سکولارهای مذهبی وجود دارند و هم سکولارهای غیر مذهبی. این جنبش مال همهی این نیروهاست. تعریف جنبش سبز بر این اساس که سکولار است یا غیر سکولار در بطن خودش نوعی تحمیل را به همراه دارد.

مصاحبه امیر مومبینی با نشریه آرش شماره ١۰۴

در باره ی جنبش سبز

جنبش سبز یک جنبش برآمده … از گرایش مدرن جامعه، برآمده از خواست نیروی مدرن، خواست نیروی پیشرو … است. جنبش زنان ایران مهمترین و پایدارترین و مدرنترین بخش این نیروی عظیم است. آزادی زن درفش زیبای مبارزهی مدرن در جامعهی ایران و در مسیر جنبش سبز است. آزادی زن معیار معیارهای دموکراسی در ایران است. تنها با این معیار معتبر میتوان دموکراسی راستین را از دموکراسیهای اختراعی تمیز داد

 

مصاحبه امير مومبينی با نشریه آرش شماره ١۰۴ (بخش اول)

معشور، زیباترین اعتصاب کارگری ایران

ترس از گسترش دامنهی اعتصاب معشور و آبادان و احتمال درگیریهای خشن با مأموران حکومت نظامی تهران را به فعالیت بیشتری واداشت. در اینجا بود که از سوی کاشانی برای کارگران پیام فرستاده شد و از آنها خواهش شد که به اعتصاب پایان دهند. سرانجام شخص دکتر مصدق پیام جبههی ملی را خطاب به کارگران در رادیو خواند و درخواست کرد که کارگران به اعتصابها خاتمه دهند

بخش: 

جمهوری اسلامی و منشور کورش کبیر

فریادهای زجر انسانها را. سعی کنید خود را به جای کسانی بگذارید که آن رنجها را متحمل میشوند. بشنوید فریاد انسانی را که سنگسار میشود. بشنوید فریاد انسانی را که مورد تجاوز قرار میگیرد. فریاد زجر اعدامیها را بشنوید. فریاد شکنجه را بشنوید. صدای زنده به گوران را بشنوید. فریاد دختران محکوم به اعدامی را که شب قبل از مرگ در سلولهای سرد خود مورد تجاوز سربازان چکمهپوش قرار گرفتند بشنوید. تمامی فریادهای دلخراش برآمده از دوزخ بنا شده توسط جمهوری اسلامی را بشنوید. آنگاه شاید دریابید که با ایجاد جهنم نمیتوان به بهشت رفت

از شعار «مرگ بر روسیه» تا «شعار مرگ بر …»

همان اندازه که دوستی و همکاری و همزیستی مسالمتآمیز و سازنده با کشور بزرگ همسایه برای امنیت ایران اهمیت دارد، پرهیز از ورود به هرگونه پیمان ضد غرب و ناتو، پرهیز از دشمنی و ستیز با غرب، عادیسازی و گسترش روابط همهجانبه با غرب، برای امنیت ما اهمیت دارد. ایران برای برخوردار شدن از مواهب اقتصاد و جامعهی رشد یافته، برای بازسازی خود بر پایه استانداردهای جهان معاصر، برای مشارکت در امر سرنوشت ساز حفاظت از زیست و محیط زیست، برای مؤثر واقع شدن در تعیین سرنوشت آیندهی بشریت، نیازمند دوستی و همکاری و همبستگی با جهان غرب است.

بخش: 
اشتراک در RSS - امیر ممبینی