امیر ممبینی

در شادباش حزب چپ ایران

من با نگرانی پیگیر آن بودم که آیا شکلی از وحدت تأمین خواهد شد یا نه. در این چند سال از نزدیک شاهد کوشش بسیار زیاد برخی دوستان نزدیکم برای رسیدن به هدف وحدت بودم. در این لحظه به آنها و به تمام کوشندگان راه وحدت تبریک می‌گویم. این وحدت مرا از شادی سرشار کرد.

بخش: 

لغو تحریم‌های هسته‌ای

خُرسَندیِ بزرگ بر مَتن ناخُرسَندی‌ سُتُرگ

باید گفت جناب، قیمت این مشت اورانیوم تحویل داده شده به روسیه برای مردم ایران چندین سال بدبختی مضاعف و ویرانی اقتصادی و تعطیل هزاران کارخانه و کارگاه و مؤسسه و رفتن تا دو قدمی بد‌ترین جنگ بوده است. جشن گرفتن ملت به خاطر سیاست‌های ظفرنمون نیست، به خاطر خلاص شدن از چنگ یکی از این سیاستهاست

به ترور کثیف انسانها پایان دهید!

مخلوط کردن مبارزه آزادیخواهان با جمهوری اسلامی با اقدامات تخریبی جنگ افروزان علیه ایران اگر ناشی از یک خیانت آشکار نباشد ناشی از یک نادانی بیپایان است. سکوت و بیطرفی در برابر ترور دانشمندان ایرانی یک جانبداری آشکار علیه ایران است.

بخش: 

برای جلوگیری از جنگ

نیروهایی که اکنون با یقهی سفید و کراوات دلگشا پشت تریبونهای تبلیغاتی از صداقت سیاسی حرف میزنند هم به رژیم عراق تسلیحات شیمایی و کشتار جمعی دادند و هم به آن اجازهی استفادهی بیرحمانه از این تسلیحات را. کدام صداقت؟ کدام مدنیت؟ در دویست سال اخیر ایران به هیچ دولتی حملهی نظامی نکرده است اما از همه سو مورد هجوم قرار گرفته است. تنها استثناء اعزام نیرو به ظفار در رژیم پیشین است که آن هم به خواست و با فشار آمریکا بوده است.

بخش: 

نژادپرستی و مسلمان ستیزی در اروپا، خشونتهای مذهبی و ناسیونالیستی

نژادپرستی و مسلمان ستیزی در اروپا، خشونتهای مذهبی و ناسیونالیستی، نقش روشنفکران در جوامعی که برای آزادی و دمکراسی مبارزه میکنند

گفتگو با امیر ممبینی - در نگاه نزدیک

جلد دوم تاریخ چریک های فدایی خلق

سخنی با آقای نادری

شما اگر انتقاد دارید چرا چوب انتقاد را بر سر یک نفر خرد میکنید بدون آن که با او یا با دیگران تماس بگیرید و حقیقت را جویا شوید. من حدس میزنم شما در مواردی از اسناد بازجویی کسانی از افراد این سازمان استفاده کردید که دیدگاه سخت جناحی داشتهاند و با یکی مهربانتر بود و با دیگری به نوعی نامهربانتر برخورد کردهاند ...

بیداری اسلامی و بیماری اسلامی

بیداری اسلامی یعنی جریانی فکری که در دفاع از خصلت معنوی دین با در آمیزی آن با سیاست و دولت مخالفت می کند. بیداری اسلامی یعنی جریان روشنفکری دینی که با نقدهای شرافتمندانهی خود برای سپردن سیاست جامعه به دست سیاست و برای برقراری دموکراسی و برای برابر حقوقی همه شهروندان تلاش می کند

در باره ی جنبش سبز (بخش دوم و پایانی)

در صفوف جنبش سبز هم غیرسکولارها وجود دارند و هم سکولارها. هم سکولارهای مذهبی وجود دارند و هم سکولارهای غیر مذهبی. این جنبش مال همهی این نیروهاست. تعریف جنبش سبز بر این اساس که سکولار است یا غیر سکولار در بطن خودش نوعی تحمیل را به همراه دارد.

مصاحبه امیر مومبینی با نشریه آرش شماره ١۰۴

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - امیر ممبینی