شورای سردبیران کار آنلاین

هم میهنان گرامی؛فرارسیدن سال1391 خورشیدی بر شما فرحنده باد!

شورای سردبیران کار آنلاین، نوروز خجستە وطلوع سال ١٣٩١خورشیدی را بە عموم مردم کشورمان وبالاخص بە کلیە مبارزانی کە بدلیل مبارزە درصفوف جنبش مردمی سراسری و یا همسو با آن زندانی وشکنجە شدەاند، صمیمانە شادباش می گوید وتلاش وايستادگی دلاورانە آنان در شکنجە گاە های رژیم علیە استبداد حاکم وبیعدالتی را ارج می نهد.

بخش: 

تلاش ارتش سایبری حکومتی برای ایجاد اختلال در مراسلات پستی کار - آنلاین

دربامداد روز ٥ شنبە ٤ اسفند ماە، صندوق پست الکترونيک سايت کار- آنلاین، از طرف ارتش سایبری حکومتی مورد تعرض واقع شد. اين تعرض همزمان با انتشار یک گزارش ساختگی امنیتی تهدید آمیز در مورد کیفیت مناسبات سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با برخی ازفعالین جنبش سبز و تشدید تبلیغات وتهدیدات رسانەای علیە فعا لین و همراهان جنبش سبز، صورت گرفت.

شورای سردبیران کار آنلاین در گذ شت آقای سحابی را تسلیت می گوید

با تا ثر و اندوە فراوان اطلاع یافتیم کە آقای عزت الە سحابی یکی از مبا رزان سرشناس سیاسی ایران کە حدود شش دهە سابقە فعالیت سیاسی و اجتماعی داشت و در این مدت بە خاطر فعالیتهایشان متحمل رنج و محرومیت های بسیاری شدە بود، در نیمە شب، ٩ خرداد ١٣٩٠، درسن ٨١ سالگی در تهران در گذشتە است

بخش: 

پیکر ناصر حجازی امروز بە خاک سپردە شد

شورای سردبیران کار آنلاین ضمن اظهار تاسف و تا ثر فراوان از در گذشت زندە یاد ناصر حجازی، فقدان ایشان را بەخانوادە، آشنایان و دوستداران این قهرمان نکو نام و مردمی کشورمان تسلیت می گوید و خودرادرغم آنان سهیم می داند

بخش: 

درخواست و دعوت از خوانندگان

قریب 8 ماه است که جنبشی مدنی و مردمی در جامعۀ ما در جریان است. جنبشی در اعتراض به پایمال حقوق بدیهی انسانها، حق رأی و انتخاب، در اعتراض به دروغ، در اعتراض به تبعیض... جنبشی سرشار از لحظات بدیع، تلخ یا شیرین، زشت یا زیبا.

تبریک سال نو میلادی

شورای سردبیران کار آنلاین فرا رسیدن سال نو میلادی را به همه آنان که این دگرگشت سال را جشن می گیرند، بخصوص به هم میهنان عزیز مسیحی، شاد باش می گوید و برای مردم جهان آرزوی موفقیت، شادی، دوستی و صلح وپیشرفت می کند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - شورای سردبیران کار آنلاین