سازمان

حزب توده ایران

مبارزه با ستم، غارتگری، ظلم و در راه برقراری جامعه ای عادلانه، تأمين آزادی و عدالت اجتماعی و مخالفت با نظام طبقاتی، استبداد و وابستگی آرمان بلند و پرشکوه فداييان خلق قلمداد شده و می شود. پيکار دليرانه فداييان خلق همواره بخشی از تاريخ جنبش انقلابی و مترقی مردم ميهن ما و جنبش کارگری و چپ کشور بوده است.

حزب تودۀ ایران - واحد سوئد

صادق کار

ما مقدس آتشی بوديم و آب زندگی در ما
آتشی با شعله های آبی زيبا
آه
سوزدم تا زنده ام يادش که ما بوديم

نظر1
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

صفحه‌ها