سازمان

صادق کار

ما مقدس آتشی بوديم و آب زندگی در ما
آتشی با شعله های آبی زيبا
آه
سوزدم تا زنده ام يادش که ما بوديم

نظر1
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

صفحه‌ها