س. شیفته

پرواز به سوی زندگی

نیم ساعتی گذشت و چه نیم ساعتی! هیچ خبری نبود جز سکوت مهیب کوه ها! سکوت گورستانی در میان صخره های کوهستانی! جایی که هیچ جایی از آن برایش آشنا نبود. انگار، همه جای آن کوه و دره به تسخیر ارواح خوابیده در آمده بود. با صدای غلتیدن هرسنگ ریزه از شیب کوهها، رعب و وحشتش دو چندان می شد.

اشتراک در RSS - س. شیفته