آذر ماجدی

فقط کمونیسم کارگری پاسخگو است!

این بحران سرمایه داری است. این شرایط ویژه و استثنایی نیست. یکی از خصلت های پایه ای نظام سرمایه داری بحران های ادواری است. اینرا مارکس بیش از صد سال پیش اعلام کرد. و اکنون طبق گفته رسانه های بورژوایی، بورژوازی نیز بر صحت گفته مارکس تائید دارد. با جهانی شدن نظام سرمایه داری و با بتعویق افتادن بحران بدلایل متعدد، این بار کل جهان در یک بحران عمیق و خانمان برانداز دست و پا می زند.

اشتراک در RSS - آذر ماجدی