شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران

تنها با صدای آزادی است که کبوتر صلح می خواند

ادعای تحریم کنندگان، مبنی برهوشمند بودن تحریم ها و این که هدف آن ها حاکمیت جمهوری اسلامی است، تحریم ها رمق محرومان و تهیدستان، و نیز اقشار میانی جامعه را بریده است؛ به تورم افسار گسیخته دامن زده و قدرت خرید مردم را در مدت چند ماه به یک سوم زمان پیش از آغاز گسترش آن ها فروکاسته، و به سبب اعمال آن ها بیش ازسی درصد کل جامعه در زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند.

نامه سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد برای آزادی موسوی وکروبی

رهبری حکومت ایران گمان دارد که با گرفتارکردن آقایان موسوی وکرروبی که آنها را "سران فتنه " مینامد، میتواند به اعتراضات و مطالبات مردم خط بطلان بکشد و جهانیان را با این خبر که" فتنه گری تمام شد" فریب داده و با سرکوب مردم نوید "نظم وامنیت" دهد.

دست تجاوز به آزادی و جان مبارزان راه دموکراسی و حقوق بشر کوتاه!

شورای همبستگی برای دموكراسی و حقوق بشر در ایران، وضع حاكم بر سرنوشت آزادی خواهان و مبارزان راه مردم سالاری و حقوق بشر، و بازداشت، شكنجه، تجاوز و مجازات اعدام را كه نقض آشكار حقوق انسانی وشهروندی است به شدت محكوم می كند و خواهان لغو کلیه احکام اعدام و آزادی بی قید و شرط همه ی زندانیان وجدان در ایران است

اشتراک در RSS - شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران