اولدوزخان

نگاهی به کارکرد احزاب شکل گرفته در راستای جنبش ملی آذربایجان

فلسفه و ماهیت وجودی جنبش(حرکت) ملی آذربایجان هم در همین راستای ایجاد عدالت سرزمینی و احقاق حقوق ملیتها ی غیر فارس ساکن در ایران امروز بنیان گذاری شده است. روشهای پی گیری مطالبات حقوق ملیتهای غیر فارس و به خصوص آذربایجان از زمان استقرار حاکمیت پهلوی تا به امروز متفاوت با فراز و نشیبهایی همراه بوده است.

اشتراک در RSS - اولدوزخان