سخن روز

سیامک سلطانی

بالاخره انتخابات آمریکا برگزار گردید و دونالد ترامپ به عنوان 45 – امین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. هر چند که این انتخاب مردم آمریکا، بخش بزرگی از جهان را در بهت و حیرت فرو برد، اما بنظر می رسد که این امر برای خود مردم آمریکا، نه تنها غیر منتظره نبود، بلکه انتخابی بود آگاهانه که میزان بالای شرکت کنندگان خود تاییدی است بر این موضوع.

فرخ نعمت پور

ترامپ بعد از یک دورە رقابت انتخاباتی شدید و شانە بە شانە با خانم هیلاری کلینتون بە عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا انتخاب شد.

او از جملە می گفت:

ـ با روسیە کنار خواهد آمد، (کە این بطور ضمنی بە معنای پذیرش قدرت و نفوذ روسیە در شرق اروپا و سوریە خواهد بود)،

ـ از قرارداد پاریس در خصوص کاهش گازهای گلخانەای عقب خواهد کشید،

ـ برجام را پارە خواهد کرد،

سیامک سلطانی

بر اساس برخی گزارشها، بزودی مشاورین نظامی چین وارد بندر تراتوس در سوریه می شوند تا در کنار نیروهای روسی مستقر در پایگاه نظامی این بندر، به آموزش نیروهای نظامی سوری بپردازند. این اقدام با پشتوانه قانون مبارزه با تروریسم که دردی ماه سال 1394 در کنگره خلق‌های چین، بتصویب رسید، صورت می گیرد.

علی پورنقوی

قابل انتظار بود که خطبه های نماز جمعۀ این هفته در ایران، تهاجمی هماهنگ علیه امریکا باشد. روز جمعه تنها یک روز از 13 آبان، سالروز اشغال سفارت امریکا، گذشته است. مرکب امضای اوباما در زیر فرمان تمدید وضعیت اضطراری ملی امریکا در ارتباط با ایران خشک نشده و مبارزۀ انتخاباتی برای ریاست جمهوری در این کشور جاری است؛ مبارزاتی که مقدمتاً روند و مضمون ارزان خود را با وسعتی بی سابقه در پیش چشم جهان پهن می کند.

فرخ نعمت پور

ملا بختیار، مسئول امور اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه‌ میهنی کردستان که‌ در راس هیئتی عالیرتبه‌ از این حزب به‌ ایران سفر کرده‌ است، با محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو داشتە است.

فرخ نعمت پور

بارها از برخی مسئولین و تئوریسین های جمهوری اسلامی، بویژە افراد مربوط بە جناحهای تندرو آن شنیدەایم کە جنگ کنونی ای کە در خاورمیانە در جریان است، بویژە ظهور جریان داعش و دست اندازی آن بە کشورهائی کە در آن جمهوری اسلامی نفوذ دارد، در حقیقت جنگی است علیە جمهوری اسلامی. آنان می گویند کە قصد دشـمن، کشانیدن جنگ بە درون ایران است، و بنابراین برای حذر از وقوع چنین حادثە دهشتناکی، باید جنگ را در همان بیرون مرزها انجام داد. و این تئوری، سرآغاز دخالتهای شدید نظامی، امنیتی و مالی در کل منطقە شدە است.

سئوال این است:

فرخ نعمت پور

نیازهای اقتصادی و بازرگانی، بویژە در هنگامە دخالت و نیاز بە کشورهای دیگر، قبای تئوری در فرم و بیانی دیگر می پوشند. هیچ کشوری بە دیگری و افکار عمومی و حتی در مجالس رسمی خود، علنا نمی گوید کە آمدەام برای اینکە بە ثروت و بازار تو نیاز دارم، و تو باید آنرا در اختیار من قرار دهید!

سیامک سلطانی

این روز‌ها موضوع ترمیم کابینه روحانی که با "استعفا"ی سه وزیر به یکی از موضوعات داغ مورد بحث در ایران تبدیل شده است. اما نکته ای که در هیچیک از مطالب مربوط به حواشی این مقدمات ترمیم غایب است، رابطه مردم است با کابینه در کل و این ٣ وزیر، بطور خاص.

فرخ نعمت پور

سحرگاە امروز دوشنبە، نیروهای عراقی همراە با نیروی پیشمرگە، نیروی مسلح اقلیم کردستان، کە نیروئی مهم و برا در مبارزە علیە داعش است حملات خود برای بازپس گیری شهر موصل را آغاز کردند، و بدین ترتیب جرقە مرحلە نوینی از جنگ علیە داعش در عراق زدە شد کە می تواند هفتەها طول بکشد و در صورت پیروزی نیروهای عراقی و کرد، کە البتە موفق بە تسخیر دوبارە این دومین شهر بزرگ عراق خواهند شد، ضربە محکمی بە داعش وارد خواهد آمد کە بنوعی بمنزلە پایان قدرقدرتی این نیروی اهریمنی در عراق خواهد بود.

فرخ نعمت پور

مرکز آمار ایران اعلام کردە که در بهار گذشته شمار بیکاران کشور ۱٫۴ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل افزایش داشتە است. به این ترتیب، تعداد بیکاران ایران، به نوشتۀ مرکز آمار، اکنون به ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر می رسد. همین منبع در ادامە می افزاید که در این دوره شمار بیکاران کشور به ۱٢٫٢ درصد نیروی فعال کشور (یعنی ٢۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر) افزایش یافته است. مرکز آمار ایران در بررسی خود تصریح می کند که تعداد بیکاران بین ۱۵ تا ٢۴ سال کشور به ٢۷٫۸ درصد رسیده است.

فرخ نعمت پور

دریاسالار و فرماندە نیروهای دفاعی نروژ اخیرا گفتە است کە ظرفیتهای نظامی روسیە و غرب مثل زمان جنگ سرد عملا مساوی شدە است.

 اگر بە سایت خبری اسپوتنیک روسی سر بزنید تقریبا هر روز شاهد خبرهای جدیدی در رابطە با پیشرفت سلاحهای جدید روسی در همە زمینەهای نظامی هستید، و در کنار آن، همین سایت با پخش اخباری در رابطە با قدرتمندتر شدن این کشور، اصرار دارد کە دیگر آمریکا بمانند سابق نمی تواند یکە و تنها اوضاع جهان را رقم بزند، و روسیە بعنوان رقیبی جدی وارد صحنە شدە است.

فرخ نعمت پور

اکتبر امسال، ٩٩ سال از پیروزی انقلاب اکتبر می گذرد، انقلابی کە بە ایجاد جمهوری شوراها در سال ١٩١٧ انجامید و در سال ١٩٩١، عمر آن بعد از ٧٤ سال خاتمە یافت. انقلاب اکتبر، چە بە علت پیروزی آن در ١٩١٧ و چە بعلت خاتمە عمر دولتهای برآمدە از آن در سال ١٩٩١، دارای شگرفترین تاثیرات بر صحنە سیاسی جهان بودە و هست.

نظر2
فرخ نعمت پور

روسیە اعلام کردە کە این کشور سامانە موشکی اس-٣٠٠ را در سوریە مستقر خواهد کرد. به گفته نمایندە وزارت دفاع روسیە، موشک های این سامانه تمامی اهداف پرنده ناشناس در این کشور را مورد اصابت قرار خواهند داد. پنتاگون نیز به نوبه خود اعلام کردە که ایالات متحده در پاسخ به این عمل روسیە، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود. همزمان معاون وزیر دفاع روسیە اضافە می کند کە کشورش درصدد ازسرگیری حضور نظامی خود در ویتنام و کوبا است که بیش از یک دهه قبل تعطیل شدند. این در حالی است کە مجلس روسیه استقرار دایمی پایگاه نظامی این کشور در سوریه را به تصویب رساند.

سیامک سلطانی

این روزها اخبار متعددی از وقوع جنگ‌های شدید در داخل و حومه شهر حلب در سوریه، توسط رسانه‌ها پخش می گردند. همزمان خبر توقف یکجانبه تبادل نظر و گفتگو میان آمریکا و روسیه، از جانب آمریکا، تیتر خبری رسانه های عمومی جهان گردید.

فرخ نعمت پور

امير محبيان، نظریە پرداز جریان اصولگرا در ایران، در گفتوگو با روزنامە "آرمان امروز" می گوید کە اصولگرايان هنوز در شوك دوم خردادند.

فرخ نعمت پور

در هنگام جنگ اول خلیج فارس، یکی از فاکتورهائی کە صدام حسین در جلوگیری از حملە آمریکا بە عراق بدان دلبستە بود و دربارەاش حساب ویژە باز کردەبود، قدرت بازدارندگی روسیە، بعنوان رقیب جدی آمریکا در سطح جهانی بود. او گمان می کرد کە روسیە بنوعی در مقابل آن خواهد ایستاد. تصوری کە بە واقعیت نپیوست و رژیم بعث طی یک پروسە قابل پیش بینی از قدرت ساقط شد، و حتی رهبران آن هم یکی یکی بە کام مرگ فرو رفتند.

فرخ نعمت پور

سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوا فضا سپاه پاسداران اخیرا در حاشیه هفتمین جشنواره مالک اشتر که در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران در خصوص زمان عملیاتی شدن موشک ذوالفقار اظهار داشتە کە موشک ذوالفقار وارد سازمان رزم سپاه شده است و تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. او در ادامە تاکید کردە کە ما خودمان سازنده موشک هستیم و بر اساس نیاز سفارش می دهیم، و بزرگترین هدف ما رژیم صهیونیستی است.

فرخ نعمت پور

اخیرا، صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق های ترکیه HDP‌ در دیدار با مسعود بارزانی، خواستار نقش آفرینی وی برای از سرگیری مذاکرات صلح، میان دولت ترکیه‌ و کُردهای این کشور شد. وی با تقدیر از نقش بارزانی در زمان مذاکرات صلح میان کُردها و دولت ترکیه‌، خواستار نقش آفرینی رئیس اقلیم کردستان در از سرگیری این مذاکرات و توقف درگیری ها و نیز تلاش برای ایجاد گفتگویی سازنده‌ میان احزاب کُردی منطقه‌ شد و گفت که‌ نقش بارزانی تاثیر بسزایی در موفقیت این امر دارد.

فرخ نعمت پور

طبق خبری کە سایت 'جنبش تغییر' در کردستان عراق پخش کردەاست، ارتش ترکیە نیاز دارد بزودی شهر موصل در عراق را تسخیر کند. طبق این خبر، این عملیات از آمریکا چراغ سبز گرفتە و متکی بر ادعاهای ترکیە، بویژە در رابطە با قراردادی ست کە این کشور در سال ١٩٢٦ با دولت وقت بریتانیا در مورد حق ترکیە در استفادە از منابع نفتی موصل کە دارای منابع سرشاری ست امضا کردە است. گویا در قرارداد لوزان این حق ترکیە قید شدە است، و دولت این کشور تا دهە هشتاد میلادی عملا از این حق بهرەمند بودەاست.

فرخ نعمت پور

طبق خبری کە روزنامە 'وقایع اتفاقیە' پخش کردە است، مهدی فضائلی، فعال سیاسی اصول‌گرا و از حامیان سابق دولت احمدی‌نژاد، از مخالفت قاطع خامنەای با کاندیداتوری احمدی نژاد برای انتخابات سال آیندە گفتە است. او در تحلیلی که 'فارس' آن را منتشر کرده، نوشته است کە شرایط امروز کشور، هم از نظر اقتصادی هم سیاسی و هم منطقه‌ای، شرایطی خاص و ویژه‌ای است. برآیند این شرایط چنین اقتضا می‌کند که کشور، آرام و بدون التهاب اداره شود تا بتواند با آرامش و پرهیز از چالش‌های خود‌ساخته، این مرحله را پشت سر بگذارد.

صفحه‌ها