سخن روز

فرخ نعمت پور

پیمان ناتو در سال١٩٤٩ میلادی تاسیس شد، و پیمان ورشو شش سال بعد یعنی در سال ١٩٥٥.

فرخ نعمت پور

در مطلبی تحت عنوان "الکساندریا اوکاسیو کورتز: در مورد از دست دادن دموکراسی در آمریکا ظرف ده سال آینده هشدار می دهد"...

رضا کاویانی

با نگاهی به تاریخچه کانون وکلای دادگستری ایران می توان گفت کە فکر نهادینه کردن نهاد قانون گذاری و در نتیجه امر...

فرخ نعمت پور

کلمات و لغاتی کە انسان بەکار می برد، درست است کە در فرم یکی هستند، اما بار معنائی آنها می تواند بنابر پیش زمینە...

نظر1
فرخ نعمت پور

اروپا بر اثر وجود دولتها و ایدئولوژی های ناسیونالیستی در قرن بیستم، و رقابت شدید میان آنها وارد دو جنگ اول و دوم...

فرخ نعمت پور

در حالیکە جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم، در مصاحبەای با ایلنا از همراهی،...

فرخ نعمت پور

مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در مصاحبەای با ایلنا بشیوە عجیبی اصرار بر این دارد کە لازم...

فرخ نعمت پور

در حالیکە مذاکرات برجام در وین ادامە دارد و بە کندی دارد پیش می رود، دیروز شامگاە حداقل سە راکت بە محوطە سفارت...

فرخ نعمت پور

پاسدار محسن رضائی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی، برای شرکت در مراسم تحلیف "دانیل اورتگا" رئیس جمهور نیکارگوئە وارد...

فرخ نعمت پور

درست بە همان اندازەای کە سربرآوردن فاشیسم دمکراسی های غربی را دچار شگفتی نمود، ظهور جمهوری اسلامی هم بعنوان پدیدەای...

نظر1
فرخ نعمت پور

شکست عباس میرزا از لشکریان روس، تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمانچای بە ایران، وضعیت نیمە استعماری ایران در زمان...

فرخ نعمت پور

جمهوری اسلامی از همان اوائل بە قدرت رسیدن، بسیار ادعای استقلال داشت.

 

جام به جام تو می زنم ز راه دور

فرخ نعمت پور

در هفتە اخیر دو خبر در مورد چین و نیکاراگوئە در رسانەها انتشار یافت کە در نوع خود جالب توجە بودند....

فرخ نعمت پور

نە تنها، خامنەای، رهبر جمهوری اسلامی بە گاە خود نسبت بە دخالت مردم در سیاست خارجی کشور هشدار دارد، بلکە متاسفانە...

فرخ نعمت پور

مهدی آیتی نمایندە پیشین مجلس، درگفتوگو با ایلنا می گوید: "امروز ایران در محاصره کامل اقتصادی سیاسی، فرهنگی و نظامی...

نظر2
فرخ نعمت پور

این روزها در میان بخشی از نیروهای اصلاح طلب و میانەرو این بحث مطرح است کە علیرغم هر چیزی بالاخرە رئیسی راە دلواپسان را نرفت،...

فرخ نعمت پور

ایلنا، بە تاریخ سە دی ماە ١٤٠٠، مصاحبەای با "افشین حبیب‌زاده" فعال سیاسی در خصوص جامعە مدنی انجام دادە کە در نوع خود جالب...

نظر1
فرخ نعمت پور

به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان،  امروز در ١٠٢ شهر ایران علیرغم احضار و تهدید فعالین توسط نیروهای...

فرخ نعمت پور

اوباما در دوران ریاست جمهوری خود و حضورش در کاخ سفید گفتەبود کە با اسرائیل بر سر ایران و تشدید تحریمهای آن اختلافات...

صفحه‌ها