سخن روز

فرخ نعمت پور

درست بە همان اندازەای کە سربرآوردن فاشیسم دمکراسی های غربی را دچار شگفتی نمود، ظهور جمهوری اسلامی هم بعنوان پدیدەای...

نظر1
فرخ نعمت پور

شکست عباس میرزا از لشکریان روس، تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمانچای بە ایران، وضعیت نیمە استعماری ایران در زمان...

رضا کاویانی

سردار علی فدوی می گوید "اکنون دشمن ما را تهدید به حمله نمی‌کند و نگران اقدامات ایران درمقابل مستکبرین هستند، دور...

فرخ نعمت پور

جمهوری اسلامی از همان اوائل بە قدرت رسیدن، بسیار ادعای استقلال داشت.

 

جام به جام تو می زنم ز راه دور

فرخ نعمت پور

در هفتە اخیر دو خبر در مورد چین و نیکاراگوئە در رسانەها انتشار یافت کە در نوع خود جالب توجە بودند....

فرخ نعمت پور

نە تنها، خامنەای، رهبر جمهوری اسلامی بە گاە خود نسبت بە دخالت مردم در سیاست خارجی کشور هشدار دارد، بلکە متاسفانە...

فرخ نعمت پور

مهدی آیتی نمایندە پیشین مجلس، درگفتوگو با ایلنا می گوید: "امروز ایران در محاصره کامل اقتصادی سیاسی، فرهنگی و نظامی...

نظر2
فرخ نعمت پور

این روزها در میان بخشی از نیروهای اصلاح طلب و میانەرو این بحث مطرح است کە علیرغم هر چیزی بالاخرە رئیسی راە دلواپسان را نرفت،...

فرخ نعمت پور

ایلنا، بە تاریخ سە دی ماە ١٤٠٠، مصاحبەای با "افشین حبیب‌زاده" فعال سیاسی در خصوص جامعە مدنی انجام دادە کە در نوع خود جالب...

نظر1
فرخ نعمت پور

به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان،  امروز در ١٠٢ شهر ایران علیرغم احضار و تهدید فعالین توسط نیروهای...

فرخ نعمت پور

اوباما در دوران ریاست جمهوری خود و حضورش در کاخ سفید گفتەبود کە با اسرائیل بر سر ایران و تشدید تحریمهای آن اختلافات...

مرتضی صادقی
روز آخر پائیز است.

این پاییز هم دارد تمام می شود.  کنار سفره‌ای و جشنی کوچک یا بزرگ با انار و هندوانه و آجیل شب یلدا، یا همراه با...

رضا کاویانی

فیلیپو گراندی، کمیسر سازمان ملل می گوید جامعه بین المللی شکست خورده و تعداد پناهندگان در سراسر جهان افزایش یافته...

مناف عماری

مذاکره کنندگان احیای برجام، هفته گذشته پس از یک دور نشست، ادامه مذاکرات را به اواخر ماە دسامبر و یا اوایل ماە...

فرخ نعمت پور

در تابستان امسال بود کە رئیس جمهور چین با هدف آنچە کە ایجاد "رفاە مشترک برای همە مردم" عنوان کرد، خواهان مقابلە با...

فرخ نعمت پور

راە تودە در سایت خود، در سرمقالە ٨١٤، عنوان کردە کە "تردید نیست که در حوادث آینده، همانطور که تجربه همه جنبش ها و...

رضا کاویانی

ظهر روز پنجشنبه  ۱۹ آذر ۱۴۰۰، اعضای کانون نویسندگان ایران و جمعی از دوست‌داران محمد مختاری و محمدجعفر پوینده در...

رضا کاویانی

صفحه اینستاگرام بنیاد ستار بهشتی، روز جمعه با انتشار تصویری از خانم گوهرعشقی، در حالی که با سر و صورت باندپیچی شده...

صفحه‌ها