سخن روز

فرخ نعمت پور

خبر از عملیات تروریستی بیشتر در اروپا می رسد. امروز در پاریس در نزدیکی يک استادیوم ورزشی با انفجار چندین بمب توسط افراد انتحاری، تعداد قابل توجەای از مردم عادی کشتە و زخمی شدەاند.

فرخ نعمت پور

در یک روزنامە نروژی می خوانیم کە دمکراتهای سوئد (بخوان راسیستها) کە بشدت مخالف حضور پناهندگان در کشورشان هستند، اخیرا بعد از اوج گرفتن مهاجرت میلیونی جنگ زدگان خاورمیانە و شمال آفریقا بە سوی اروپا، با فرستادن افراد خودشان بە کشورهائی اروپائی، یعنی جاهائی کە پناهجویان حضور دارند، با توزیع آگهی هائی در میانشان از آنان خواستە می شود کە بە سوئد سفر نکنند و در آن کشور تقاضای پناهندگی نکنند. در این آگهی ها ادعا شدە است کە در سوئد برای آنها نە کار وجود دارد و نە خانە، هم چنین گوشت حلال ممنوع است و کسی حق ندارد کە از برقعە و نقاب استفادە کند!

سیامک سلطانی

بنا به گزارشات رسانه ها اعتراضات شهروندان ترک زبان در شهرهای مختلف استان های آذربايجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان با دخالت نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد، در این میان تعدادی از شهروندان زخمی و بازداشت شدند.

فرخ نعمت پور

در کنفرانس خبری روسای مجالس ایران و اتحادیه اروپا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران نقش‌آفرینی اروپا در حل و فصل مسائل مربوطه را مثبت می‌داند، گفت کە ایران برای حل مشکل سوریه و یمن یک ساختار اصلاحی و دموکراتیک قائل است.

سیامک سلطانی

هنوز مدت زيادی از خبر پيروزی رجب اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکيه نگذشته بود که رسانه های گروهی خبر دستگيری های وسيع در ميان مقامات کشوری ترکيه در جهان پخش گرديد. هرچند که ممکن است آغاز سرکوب، درست در فردای انتخابات، زودرس ارزيابی شود، اما افراد دستگير شده و جايگاه آنان در دستگاه دولتی ترکيه نشان از احساس خطر رجب اردوغان، از «جنبش خدمت» و هواداران فتح‌الله گولن، رهبر اين جنبش دارد.

فرخ نعمت پور

ناسیونالیسم یک ایدە سیاسی است. ایدەای ناظر بر تشکیل دولت، عمدتا بر اساس تئوری ملت ـ دولت. ناسیونالیسم در خود بە شیوەای خودبخودی حامل هیچ ایدەای برای زندگی بهتر برای آحاد ملت معتقدە نیست، بلکە بیشتر در فکر ایجاد قدرت سیاسی است. بنابراین شاهد آن هستیم کە علیرغم داستان سرائی های ناسیونالیستها در مورد ملت و در مورد اینکە چگونە می خواهند ملت مطبوع خود را بە اوج برسانند، اما شاهد آن هستیم کە آنان از این امر عملا عاجز هستند. در واقع بە اوج رسانیدن ملت بعدها صورت می گیرد، آن هم البتە در صورت حضور چپ در جامعە کە بە رفرمهای اجتماعی و اقتصادی بە نفع تودەهای پائین دست می زند.

سیامک سلطانی

امروز شهر وين آغاز مذاکراتی را که با هدف پايان دادن به جنگ در سوريه، و با شرکت کشورهائی که عمدتا بگونه‌ای مستقيم، درگير اين جنگ‌اند، شاهد گرديد. از نکات مهم اين مذاکرات، دعوت از ايران، به مثابه يکی از حاميان دولت سوريه، به اين مذاکرات بود.

فرخ نعمت پور

در بزنگاە انتخابات، معمولا یکی از پارامترهای رفتار انتخاباتی مشارکت کنندگان، توجە بە وضعیت درون اجتماع و بویژە روانشناسی تودەای است. آنان ضمن حفظ پرنسیپهای خودشان سعی می کنند بە وضعیت موجود هم دقت کنند، و نوعی توازن حداقلی میان مبانی و مسائل مشخص ایجاد کنند. اما در ایران در میان افراطیون وضع طور دیگریست.

آنچە در جبهە افراطیون قابل مشاهدە است، عبارت است از:

ـ یکجانبە نگری مفرط نسبت بە پرنسیپها،

مرتضی صادقی

در تاریخ جمهوری اسلامی مواردی بوده و هست که جزء خطوط قرمز حساب می شوند. کسی اجازه ورود به بحث در مورد آنرا نداشته. ورود به این بحثها فقط زمانی مجاز بوده که ارائه کننده بحث به حمایت بی چون و چرا از آن بپردازد.

البته تک مواردی نیز وجود دارند که اصلا در مورد آنها اجازه صحبت نیست. کوشش حاکمان بر این است که این موارد کاملا از حافظه جامعه پاک شوند.

اگر بخواهم مهمترین مواردی که تاکنون جز خطوط قرمز جمهوری اسلامی بوده را برشمارم می توانم به موارد زیر بعنوان مهمترین موضوعاتی که هر کدام در زمانی و حتی تا امروز پشت خط قرمز قرار دارند اشاره کنم:

فرخ نعمت پور

مهمترین سد نیروهای انقلابی، بی عملی، استفادە نکردن از اختیارات فراقانونی، شعار و سخنرانی های بی ثمر، این عصارە آن گفتەهائیست کە یکی از افراد موسوم بە دلواپسان "مهپویا دماوند" در تازەترین پست خود در شبکە اجتماعی "گوگل پلاس" راجع بە خامنەای انتشار دادە است.

با این سخنان بی سابقە، ظاهرا این بار افراطیون جبهە جدیدی گشودەاند، جبهە حملە مستقیم بە رهبری کە جزو مقدسات و افتخارات آنان بود و همیشە اصلاح طلبان و میانەروها را بە آن متهم می کردند کە از ولی فقیە تبعیت لازم را بەعمل نمی آورند.

علی پورنقوی

نیروهای افراطی مخالف برنامۀ جامع هسته ای (برجام) در درون جمهوری اسلامی، اصرار دارند خامنه ای را همراستا با خود، مخالف این توافق معرفی کنند. به این منظور آنها کارشان به بدترین خودفریبی ها نیز کشیده است، تا چه رسد به دیگرفریبی. واقعیت این است که روش کجدار و مریز خامنه ای و ابهام گوئی های او در این باره میدان را برای این نیروها فراهم آورده است.

مرتضی صادقی

من اولین بار آهنگ مرا ببوس را با صدای عارف شنیدم. نمی دانم چند ساله بودم اما همزمان با شنیدن آن، دانستم که این ترانه را یک سرهنگ توده ای مخالف شاه در شب اعدامش سروده است. بعدها فهمیدم که این اطلاعات دقیق نیست اند. خواننده اصلی این ترانه حسن گلنراقی و شاعرش حیدر رقابی بوده است. اما من و قطعا بسياری دیگر، از طریق عارف، نا خواسته و ناخود‌آگاه با مو ضوعی ارتباط بر قرار کردیم؛ مخالفت سرهنگی با شاه، اعدام و ....

فرخ نعمت پور

سپاە پاسداران از آزمایش موفقیت آمیز موشک بالیستیکی "عماد" با برد ١٧٠٠ کیلومتری خبر داد. بدنبال این آزمایش، پس از مدتی آمریکا از زبان باراک اوباما شدیدا بە این آزمایش موشکی حملە کردە و آنرا ناقض مصوبەهای شورای امنیت قلمداد کردند. ظاهرا آمریکا نگران ظرفیت این نوع موشکها در حمل احتمالی کلاهکهای اتمی است، چیزی کە ایران آن را رد می کند. از طرف دیگر در میان متخصصان در مورد ظرفیت این موشکها برای حمل کلاهکهای نظامی تفاوت نظر وجود دارد.

بهرحال، اما آنچە کە در این رابطە بیشتر از امر خطر اتمی جلب توجە می کند، چند مورد دیگر است:

فرخ نعمت پور

درحالیکە اعتراضات معلمان و کارمندان علیە ندادن حقوق ماهانەاشان بشدت در اقلیم کردستان و بویژە در شهرهای اربیل و سلیمانیە ادامە دارد و در شهر قلعە دیزە بە کشتە شدن دو شهروند و زخمی شدن شمار بیشتری انجامیدە است، نماینده اتحادیه میهنی کردستان، رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اقلیم بە پایگار خبری (ن ن ا) اعلام کردە کە درآمدهای نفتی اقلیم کردستان خارج از کنترل وزیر دارایی است. وی با کذب خواندن نبود نقدینگی در اقلیم تاکید کردە که اقلیم دارای ماهانه یک میلیارد درآمد نفتی است، و طبق گزارشات منتشره از حساب بانکی درآمدهای نفتی اقلیم فقط یک حساب در اختیار وزارت دارایی قرار دارد.

مرتضی صادقی

نمی دانم یادتان هست یا نه، داستان قتلهای زنجیره ای را؟ فضای سنگینی بر علیه این جنایت ایجاد شده بود. وزارتی که در نام هدفش تامین امنیت کشور بود گروهی از انسانهای بنام را کشته  و سلاخی کرده بود. فضای دوم خرداد و بهار مطبوعات پس از آن ایجاد شده بود و خلاصه فکر می شد با افشای این «غده سرطانی» در وزارت اطلاعات کار تمام است و ولایت مطلقه فقیه می شود ولایت گل و بلبل فقیه. در چنین فضائی پس از  افشای قتلهای زنجیره ای بود که سعید امامی به هر ترتیب کالبد تهی کرد. چند روزی بیشتر از مرگ سعید امامی نگذشته بود:
«که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌هاا»

بهروز خلیق

سردار سرتیپ پاسدار حسین همدانی که خبر کشته شدن او در جبهه های جنگ سوريه در رسانه ها انتشار يافته است، در آخرين مصاحبه خود با پایگاه اطلاع رسانی جوان همدان، اقرار کرده است که جنبش سبر در خيابان ها با سازماندهی پنج هزار لومپن ـ به قول او اشرار و اراذل ـ جمع شد. او می گويد: "با کار اطلاعاتی اقدامی انجام دادیم که در تهران صدا کرد. ٥ هزار نفر از کسانی که در آشوبها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی کردیم و در منزلشان کنترلشان می کردیم. روزی که فراخوان می زدند اینها کنترل می شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند.

نظر2
صادق کار

روز شنبە، دهم اکتبر رسانه ها و خبرگزاری‌ها، از کشتە شدن حداقل ٨٦ نفر و مجروح شدن تعداد بسياری از کسانی کە بنا بە دعوت اتحادیە های کارگری، احزاب چپ و سایر نهادهای دمکراتیک و احزاب کردی و ترقی خواە با شعار« رد خشونت و صلح» در مقابل ایستگاە راە آهن آنکارا اجتماع کردە بودند، در پی 2 انفجار مهيب، خبر دادند.

چندی پیش نیز در یکی دیگر از تجمع های نیروهای چپ و دمکراتیک ترکیە کە با همین هدف تشکیل شدە بود  دست‌کم ٣٠ نفر ازمخالفان خشونت و طرفداران صلح و دمکراسی، کشتە شدند.

فرخ نعمت پور

سرلشکر محمد علی جعفری اخیرا طی سخنانی گفتە کە چهار فتنە بزرگ توسط آمریکا و همکاران داخلیشان علیە نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شدە، کە بە ترتیب این فتنە ها عبارتند از: جنگ تحمیلی هشت سالە، فتنە دوم خرداد، فتنە ٨٨ و فتنە بزرگ هستەای.

چنانکە متخصصان می گویند جنگ عراق و ایران طولانی‌ترین جنگ متعارف در قرن بیستم و دومین جنگ طولانی این قرن پس از جنگ ویتنام بود که نزدیک به هشت سال به طول انجامید.

رضا کاویانی

امروز در اخبار آمده است که "رائف بدوی" وبلاگ نویس جوان اهل سعودی که به اتهام توهین به اسلام به ده سال زندان و هزار ضربه شلاق محکوم شده و تا کنون متحمل ۵۰ ضربه شلاق در ملاء عام گردیده است، از طرف انجمن قلم، به طور مشترک با " جیمز فنتون" روزنامه نگار و شاعر بریتانیایی، جایزه انجمن قلم را به خاطر پیشبرد آزادی بیان دریافت داشته است.

محمدصادق علی اصغری

بعد از واقعه منا شایعات زیادی مطرح شد و محور شایعات هم این بود که ايجاد ازدحام بیش ازحد در مراسم به دستگيری افراد شاخصی از جمهوری اسلامی بر می گردد که در اين مراسم حضور داشتند. بر همين پايه گفته می شود که اسرائیل با دولت عربستان برای دستگیری افراد رده بالای جمهوری اسلامی از جمله دستگیری رکن آبادی سفیر سابق ایران در لبنان همکاری کرده است. امروز اقای هاشمی وزیر بهداشت گفت که ممکن است تعدادی از مفقود شدگان در بازداشت باشند.  چه بسا، گفته او اين شایعه را کمی جدی تر کند.

صفحه‌ها