سخن روز

فرخ نعمت پور

انقلاب ٥٧، نسلهای متفاوت فکری و عقیدتی را از انقلابیون وارد گود تاریخ کرد.

رضا کاویانی

 فلسطینی‌ها روزی دارند که آنرا «روز نکبت» می نامند؛ همان روزی است که کشور اسرائیل راهمراه  با توپ و تانک و کشتار و ترور فلسطینی ها بنیاد گذاشتند ودر قبال، ملتی را بدون...

فرخ نعمت پور

اسلام سیاسی در ابتدا یک عکس العمل بود در مقابل استعمار، اما پیروزی آن در بعضی کشورها نتیجە یک اتحاد نوشتە و نانوشتە بود میان بعضی کشورهای غربی و اسلامگرایان در میانە تضاد میان شرق و غرب...

فرخ نعمت پور

طبق خبری کە در صفحە اینترنتی رادیو فرانسە درج شدە است، پس از حملات تروریستی داعش در روز جمعه سیزده نوامبر در مناطقی از پاریس، رمان "پاریس، جشن بی‌کران" نوشته ارنست همینگوی، نویسنده...

فرخ نعمت پور

جان کری از حل سیاسی بحران سوریە در هفتەهای آیندە می گوید.

علی پورنقوی

حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران، گفته است: "جمهوری اسلامی برای قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل که با انگیزه‌های سیاسی و "لابی‌های پنهان" تهیه و تصویب می‌شوند، ارزشی قائل...

نظر2
فرخ نعمت پور

در خبرها آمدە بود کە رئیس موقت مجلس ترکیه، سوگند لیلا زانا نماینده کرد این کشور را به خاطر این که در قرائت سوگندنامه‌اش به جای اشاره به "ملت بزرگ ترک"، از "ملت بزرگ ترکیه" نام برده بود،...

فرخ نعمت پور

یکی دو روز قبل، یک کانال تلویزیونی نروژی، در رابطە با ترور پاریس مصاحبەای با یکی از مسئولین سازمان امنیت ملی این کشور داشت.

نظر1
فرخ نعمت پور

بعد از عملیات تروریستی داعش در خاک فرانسە، هواپیماهای فرانسوی با بمباران نقاطی از شهر رقە تحت اختیار داعش در سوریە، بە این عملیات تروریستی داعش جواب نظامی دادند.

فرخ نعمت پور

خبر از عملیات تروریستی بیشتر در اروپا می رسد. امروز در پاریس در نزدیکی يک استادیوم ورزشی با انفجار چندین بمب توسط افراد انتحاری، تعداد قابل توجەای از مردم عادی کشتە و زخمی شدەاند.

فرخ نعمت پور

در یک روزنامە نروژی می خوانیم کە دمکراتهای سوئد (بخوان راسیستها) کە بشدت مخالف حضور پناهندگان در کشورشان هستند، اخیرا بعد از اوج گرفتن مهاجرت میلیونی جنگ زدگان خاورمیانە و شمال آفریقا بە...

سیامک سلطانی

بنا به گزارشات رسانه ها اعتراضات شهروندان ترک زبان در شهرهای مختلف استان های آذربايجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان با دخالت نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد، در این میان تعدادی از...

فرخ نعمت پور

در کنفرانس خبری روسای مجالس ایران و اتحادیه اروپا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران نقش‌آفرینی اروپا در حل و فصل مسائل مربوطه را مثبت می‌داند، گفت کە ایران برای حل...

سیامک سلطانی

هنوز مدت زيادی از خبر پيروزی رجب اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکيه نگذشته بود که رسانه های گروهی خبر دستگيری های وسيع در ميان مقامات کشوری ترکيه در جهان پخش گرديد.

فرخ نعمت پور

ناسیونالیسم یک ایدە سیاسی است. ایدەای ناظر بر تشکیل دولت، عمدتا بر اساس تئوری ملت ـ دولت.

سیامک سلطانی

امروز شهر وين آغاز مذاکراتی را که با هدف پايان دادن به جنگ در سوريه، و با شرکت کشورهائی که عمدتا بگونه‌ای مستقيم، درگير اين جنگ‌اند، شاهد گرديد.

فرخ نعمت پور

در بزنگاە انتخابات، معمولا یکی از پارامترهای رفتار انتخاباتی مشارکت کنندگان، توجە بە وضعیت درون اجتماع و بویژە روانشناسی تودەای است.

مرتضی صادقی

در تاریخ جمهوری اسلامی مواردی بوده و هست که جزء خطوط قرمز حساب می شوند. کسی اجازه ورود به بحث در مورد آنرا نداشته.

فرخ نعمت پور

مهمترین سد نیروهای انقلابی، بی عملی، استفادە نکردن از اختیارات فراقانونی، شعار و سخنرانی های بی ثمر، این عصارە آن گفتەهائیست کە یکی از افراد موسوم بە دلواپسان "مهپویا دماوند" در تازەترین...

علی پورنقوی

نیروهای افراطی مخالف برنامۀ جامع هسته ای (برجام) در درون جمهوری اسلامی، اصرار دارند خامنه ای را همراستا با خود، مخالف این توافق معرفی کنند.

صفحه‌ها