سخن روز

فرخ نعمت پور

گزارشات ضد و نقیضی در مورد...

فرخ نعمت پور

کارشناسان و مسئولین درون و پیرامون نظام از اهمیت تصویب 'اف ای تی اف' از طرف مجلس می گویند، اینکە این تصویب و در صورت اجرای آن برای کشور تسهیلات بانکی در...

رضا کاویانی
حجت‌الاسلام شیرازی، نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه در رابطه با حوادث اخیر و خاصاً FATF پرداخت و گفت که "مقام معظم رهبری چند ماه قبل به صراحت فرمودند چیزی که...
علی پورنقوی

امروز، دوشنبه 8 اکتبر، علی شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه از شورای نگهبان خواست که مصوبۀ اخیر مجلس ناظر بر مبادلات ارزی خارجی جمهوری اسلامی موسوم...

فرخ نعمت پور

جان بولتون اخیرا گروههای تروریستی اسلام گرای افراطی را مهمترین تهدید خارجی برای امنیت و منافع آمریکا قلمداد کرد.

نظر1
فرخ نعمت پور

سید مصطفی میرسلیم از اصولگرایان درون نظام جمهوری اسلامی در مصاحبەای با 'آرمان امروز' در خصوص جریان اصولگرائی گفتە کە: "اصولگرايان در صحنه عمل به چند دسته...

فرخ نعمت پور

با حملە مشخص ترامپ بە جهانی شدن و تاکید او بر ناسیونالیسم، و اخیرا ادعای او در خصوص عشق میان او و رهبر کرە شمالی، بوضوح مشاهدە می شود کە رئیس جمهور آمریکا در...

فرخ نعمت پور

غرب با پدیدە رشد ناسیونالیسم مواجە شدە است. بسیاری، یکی از علل اساسی این پدیدە را موج مهاجرت بە این کشورها ارزیابی می کنند.

رضا کاویانی

سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم رونمایی از دستاوردهای دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح در حوزه رزم در خطاب به کشور های اسلامی تصریح کرد "به...

فرخ نعمت پور

در محیط سیاسی نروژ یکی از نقطەنظراتی کە در میان بخشی از صاحب نظران در مورد سوسیال دمکراسی مطرح می شود این است کە سوسیال دمکراسی قربانی موفقیت خویش است!

سیامک سلطانی

صبح امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ افرادی مسلح به رژه نظامی سالگرد آغاز جنگ با عراق در اهواز حمله برده و تعدادی از حاضران در رژه کشته و یا زخمی کردند.

فرخ نعمت پور

هر روز خبر تحریم جدیدی از طرف ایالات متحدە آمریکا می رسد. روزی نیست کە دولت ترامپ شرکت، موسسە یا فردی را مورد تحریم قرار ندهد.

علی پورنقوی

بنا به خبرهای امروز، پنجشنبه ٢٠ سپتامبر، دفتر نمایندگی دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و رئیس دوره‌ای شورای امنیت،...

فرخ نعمت پور

جمهوری اسلامی علیرغم پیامهای صریح ترامپ برای مذاکرات جدید، مقاومت می کند و حاضر بە مذاکرە نیست.

فرخ نعمت پور

روز بعد از اعتصاب عمومی در کردستان، علاوە بر دستگیری عدەای از فعالان مدنی و یا با رنگ نشانە کردن مغازەها برای شناسائی اعتصاب کنندگان توسط نیروهای امنیتی، هم...

فرخ نعمت پور

در مجلس شورای اسلامی، اتفاقاتی افتادە کە بنوعی خطوط  فیزیکی میان فراکسیونهای مختلف را بهم ریختە است. علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید، گفتە کە: "...

فرخ نعمت پور

طبق خبرهای منتشر شدە در فضای مجازی، اعتصاب مردم در بیشتر شهرهای کردستان ایران، از جملە در سنندج، مریوان و بانە علیە اعدام، ارعاب و تشدید جو سرکوب و اختناق با...

فرخ نعمت پور

فروپاشی اقتصادی و فروپاشی سیاسی، اصطلاحاتی بودند کە در دورە احمدی نژاد بە جد وارد فرهنگ سیاسی شدند، و هم اکنون دوبارە از جملە بعلت تحریمهای دولت ترامپ حضور...

علی پورنقوی

امروز، جمعه 7 سپتامبر 2018 در تهران، نشست سه جانبۀ رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه برای هماهنگی مواضع سه کشور در قبال سوریه و مشخصاً برای رسیدن به توافقی...

فرخ نعمت پور

ایران میزبان نشستی حول مسائل سوریە در تهران با مشارکت روسیە و ترکیە بود. سە کشوری کە هر کدام بنوعی تحت محاصرە اقتصادی غرب و بویژە ایالات متحدە هستند.

صفحه‌ها