سخن روز

صادق کار

 تحصن بقایی و جهانفکر در"حرم حضرت عبدالعظیم" وحمایت احمدی نژاد و تنی چند از نزدیکان وی از این تحصن این روزها دوبارە خبر ساز شدە است و در بسیاری از رسانە ها بحث های زیادی را بر انگیختە و نقل و نبات محافل سیاسی شدە است.

 

این تحصن پس از آن شروع شد کە محاکمە بقایی در یکی از دادگاە ها در جریان بود، مقامات قضایی از محاکمە احمدی نژاد خبر می دادند و تدارک محاکمە مشاێی هم آمادە شدە بود.

 

فرخ نعمت پور

خبر از تشکیل تشکل جدیدی بە نام روحانیون معتدل از جملە با شرکت افراد سرشناسی مانند روحانی، ناطق نوری و امامی کاشانی می رسد. گویا عدەای از روحانیون اصلاح طلب هم عضو آن خواهند شد. تشکیل چنین تشکلی، بمثابە حضور ارگان جدیدی خواهد بود در کنار مجمع روحانیون و نیز جامعە روحانیت کە قبلا شخص روحانی عضو آن بود، اما بعدها با اتخاذ روش اعتدال از آن بنوعی کنارە گرفت.

فرخ نعمت پور

مسعود بارزانی اخیرا اعلام کردە است کە در روابط اقلیم با آمریکا تجدیدنظر خواهد شد. این اعلام در پی عدم پشتیبانی آمریکا از رفراندم ٢٥ سپتامبر کردستان و نیز نشان دادن چراغ سبز آمریکا بە نیروهای عراقی برای بازپس گیری مناطق مورد مناقشە با کردها مطرح می شود. اما آیا توقع بارزانی از آمریکا، بویژە در پشتیبانی از رفراندوم توقعی بجا و معقول بود؟ با نگاهی گذرا بە موقعیت منطقە و منافع آمریکا، باید گفت کە این توقع هیچگونە پایە منطقی ندارد. از جملە بە دلایل زیر:

علی پورنقوی

چنان که رسانه ها خبر می دهند، به دستور علی لاریجانی کارگروهی در مجلس تشکیل شده است تا تبصرۀ 1 مادۀ 26 قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را "اصلاح" کند. به موجب این تبصره اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

فرخ نعمت پور

با پیشروی نیروهای عراقی در اقلیم کردستان و تسلط دوبارە بر مناطق مورد مناقشە با کردها، بر خصومت و خشونت کلامی و نظامی دولت ترکیە علیە کردها روز بە روز افزودە می‌شود. آخرین مورد، سخنان اردوغان است در رابطە با ویرانی کامل قندیل و شنگال، یعنی جاهایی کە نیروهای 'پ ک ک' مستقرند.

علی پورنقوی

30 اکتبر، محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح ایران، در همایش ملی پدافند غیرعامل اظهار کرده که "... این تصمیم جمهوری اسلامی است که محدودیت‌هایی را در موضوع هسته‌ای بپذیرد تا تحریم‌های مرتبط با این حوزه برداشته شود، اما اگر این تحریم‌ها به بهانه‌های دیگری برگردد تصمیم نظام آن خواهد بود که ماندن در برجام معنایی نخواهد داشت." او جای تردیدی در بارۀ معنای "بی معنا" باقی نگذاشته و افزوده است: "... اگر تحریم‌ها برگردد خروج ما از برجام قطعی خواهد بود."

فرخ نعمت پور

اجماع آشکار و غیر آشکار کشورهای جهان و کشورهای منطقە در مورد تحرک نیروهای مسلح عراق بە سمت مناطق کردنشین در اقلیم کردستان، شاید مهم‌ترین خبر و رویداد سیاسی در هفتەهای اخیر باشد. اجماعی کە بە تغییری شگرف در آرایش نیروهای سیاسی در منطقە خاورمیانە منجر شد، و بار دیگر این تصور را در اذهان زندە کرد کە ما شاهد رشد و عروج قدرت دولتهای مرکزی خواهیم بود البتە با مختصات ویژە به خود.

بی‌گمان این اجماع، بمنزلە دادن امتیاز بزرگی بود بە دولت مرکزی عراق کە دولتی نزدیک بە ایران با مختصات شیعی است. و نیز این امتیاز بمنزلە قوی‌تر شدن از جملە قدرت ایران در منطقە است.

فرخ نعمت پور

زیباکلام هر از چند گاهی بە حزب تودە و بە مارکسیست‌های ایران می تازد. او با مشابە خواندن خوانش اصولگرایان و مارکسیست‌ها از روندهای سیاسی درون آمریکا، از جملە اخیرا در مورد شخص ترامپ، می خواهد نشان دهد کە آنچە اصولگرایان ایرانی در مورد آمریکا می گویند در حقیقت میراث حزب تودە ایران و از تاثیرات معین این حزب بر تفکر سیاسی در این دیار است.

نظر1
علی پورنقوی

به دنبال احمد جنتی که پیشتر به دفاع از لغو عضویت سپنتا نیکنام، منتخب شورای شهر یزد، برخاسته بود، امروز محمد یزدی نیز به دفاع از این اقدام برخاست و این استدلال را تکرار کرد که "اگر جایی اکثریت قریب به اتفاقشان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد."

مقدمتاً این کراهت و شناعت آپارتاید مذهبی است که در اظهارات یزدی توجه را جلب می کند، که البته نه نخستین بار است که از امثال او شنیده می شود و نه کریه ترین و شنیع ترین مورد است. این آپارتاید مذهبی بنیان اندیشۀ بخش اعظم "فقها"ی حی و حاضر در حاکمیت جمهوری اسلامی است.

محمد نظری

آهای مردم

بی کس‌ترین زندانی این شهرم! شهری که با نام زندانش عجین شده است، با عجایب، شهری که ۸۱ روز از اعتصابم می‌گذرد اما هیچ گوش شنوا و دست یاری دهنده‌ای از آن برای من نمانده است.

محمد نظری هستم، ۲۴ سال است که در پشت میله‌های زندان از مهاباد و ارومیه تا همین زندان رجایی‌شهر و هر روز بی‌کس‌تر از روز پیشش و تنهاتر شده‌ام. پدر و مادر و برادرم رهسپار گورستان بوکان شده‌اند و جز شما مردم کسی را ندارم.

علی پورنقوی

دیروز، جمعه 13 اکتبر، ترامپ با پرهیز از اعلام پایبندی ایران به توافق برجام، "استراتژی جدید" دولت خود را نسبت به ایران و توافق برجام اعلام کرد. این استراتژی جدید، در تفسیر عملی کوتاه مدت از آن، جز این نیست که ترامپ با پرهیز از اعلام پایبندی ایران به برجام، تواماً از پایان دادن به "طرفیّت" امریکا در این توافق نیز پرهیز کرده و این تصمیم را به کنگرۀ امریکا سپرده است.

فرخ نعمت پور

همە شواهد به‌نوعی حاکی از آنند کە دولت ترکیە در نهان تنها دولت حامی رفراندوم در اقلیم کردستان قبل از برگزاری آن بودە است. دلایل هم این‌هایند:

ـ نفت کردستان اساساً از طریق ترکیە بە خارج صادر می‌شد،

ـ اقلیم از طریق حزب دمکرات کردستان (پارتی)، با ترکیە یک قرارداد پنجاە سالە نفت عقدکردەبود کە بنا بر مفاد آن حتی پول فروش نفت هم بە بانک‌های این کشور سرازیر می‌شدند،

ـ ترکیە در اقلیم اولین کشور شریک اقتصادی، بازرگانی و تجاری در بسیاری عرصەها بود.

علی پورنقوی

به احتمال قوی نتوان روزی را همچون امروز، دوشنبه 9 اکتبر 2017، در تاریخ یافت که در آن این همه همزبانی جهانی – داخلی و خارجی - علیه مقام نخست کشوری ابراز شده باشد، تا چه رسد به آن که مقام نخست کشور مورد نظر رئیس جمهور امریکا باشد و موضوع همزبانی هم توافق هسته ای ایران با 5 + 1، که به برجام شناخته شده است.

علی پورنقوی

دیدار امروز ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، با پوتین و اظهارات او در این دیدار حاوی چند پیام مهم برای مقامات جمهوری اسلامی نیز بود، که اگر با دیدۀ این مقامات و از موضع آنان به پیامهای مورد نظر نگاه کنیم، قاعدتاً باید ارزیابی مثبتی از آنها داشته باشیم.

فرخ نعمت پور

در دور اول جنگ خلیج‌فارس کە در آن آمریکا علیە عراق وارد عمل شد، ایالات متحدە توانست ترکیە را از طریق پایگاە انجرلیک بە عملیات علیە دولت بعث جلب کند و بدین ترتیب عملاً ترکیە بە طرح غرب برای سرنگونی صدام پیوست. درواقع دولت ترکیە، پایە ثابت پیشبرد برنامەهای آمریکا علیە دولت صدام در آن دوران بود.

نظر1
فرخ نعمت پور

متاسفانە شرایط اقلیم بعد از برگزاری رفراندوم وخیم تر شدە است. عدم استقبال از این همە پرسی چە در سطح منطقەای و چە جهانی، و بویژە عکس العمل بسیار منفی و خصمانە بە ترتیب دولت‌های مرکزی عراق، ترکیە و ایران، شرایط داخلی در اقلیم را بدتر از آنچە کە بود کردەاست.

نظر3
فرخ نعمت پور

با برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان، امروز موجی از شادی بسیاری از شهرهای کردنشین ایران را دربرگرفت. مردم در میدان‌های اصلی شهرها، مراکز تفریحی و خیابان‌ها بە پایکوبی و جشن و شادی پرداختند. وضعیت طوری است کە کاری آن‌چنانی هم از دست نیروهای امنیتی رژیم برای پراکندەکردن مردم برنمی‌آید. مردم کردستان ایران بە پشتیبانی از رفراندوم و خواست هم‌زبانان خود در آن‌سوی مرز برخاستەاند.

نظر1
علی پورنقوی

تنش بین جمهوری اسلامی و امریکا بار دیگر دارد بالا می گیرد و متأسفانه به نظر می رسد "مقدر" است که بالا بگیرد. احتمالاً جز ترامپ و نتانیاهو و قاعدتاً همسلکان آنان در سیاست و اقتصاد، کسی تردیدی نداشته باشد که موجب و مسبب این دور تنش کسانی جز همان نامبردگان و مشخصاً مقامات کنونی امریکا نیستند.

فرخ نعمت پور

ترجمە وارونە و غیرواقعی سخنان ترامپ در سازمان ملل توسط تلویزیون ایران، بە موضوع روز تبدیل شدە است. دیلمان شفاهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک ترجمە مستقیم، بشیوە ماهرانە آنچە را کە خود از سخنان ترامپ دریافت کرد، پسندید و ترجمە کرد! و بدین ترتیب بار دیگر کل منطق سیستم رسانەای در پیش افکار عمومی داخلی و خارجی بە سخرە کشیدە شد.

بی گمان برای چنین امری، از پیش تدارک دیدە شدە بود. چنین بە نظر می رسد کە ترامپ در واقع دو نسخە از همان سخنرانی خود تهیە کردەبود. یک نسخە کە دست خودش بود و نسخە دیگری کە قبلا بە صدا و سیمای حکومت اسلامی ارسال شدە بود!

علی پورنقوی

در بیدادی که دولت میانمار بر اقلیت روهینگیا روا داشته و می دارد، جز مقامات این کشور و شاید معدودی از "منابع خبری"، دیگران همزبان اند: جنایتی با نشانه های پاکسازی قومی.

علیرغم این همزبانی تقریباً جامع، اما جنایتی با نشانه های پاکسازی قومی همچنان جاری است و کنش و واکنشی عملی در برابر این جنایت جاری دیده نمی شود؛ مگر اظهارات دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، که سراسر از ناامیدی و ناچارگی حکایت دارد. در برابر، مقامات میانمار – به شمول خانم آنگ سان سوچی – با زبان آشنائی که عموم نفی کنندگان حقوق ملی به کار می گیرند، از تروریسم و تقصیر اقلیت روهینگیا سخن گفته اند.

صفحه‌ها