سخن روز

فرخ نعمت پور

عملیات ارتش ترکیە در خاک اقلیم کردستان ادامە دارد.

فرخ نعمت پور

اگر امروز روزنامەهای وابستە بە تندروهای درون نظام، از جملە متعلق بە سپاە پاسداران را ورق بزنیم از بە وجد آمدن آنان از میل بە اعلام ظهور شرایط جنگی در کشور،...

فرخ نعمت پور

متاسفانە در ایران کنونی، در اثر سیاستهای مخرب حاکمیت و اتمسفر فرهنگ سیاسی خاص کە بر کشور حاکم است، بسیاری از عرصەهای مختلف حیات اجتماعی و هویتی بشدت آسیب...

فرخ نعمت پور

سید صادق حقیقت در مطلبی در روزنامە شرق تحت عنوان 'اصلاح طلبی و سکولاریسم'، بە مفهوم مورد نظر اصلاح طلبان (یا لااقل بخشی از آنان) از مفهوم سکولاریسم پرداختە و...

علی پورنقوی

دیروز، جمعه ٨ ژوئن، دیدار رهبران ٧ بزرگترین کشور صنعتی جهان، که به جی٧ مشهور است، در کانادا آغاز شد و امروز نیز ادامه خواهد داشت.

فرخ نعمت پور

ترامپ بە جنگ جهان رفتەاست.

نظر1
علی پورنقوی

بنا به اخبار امروز، جمعه اول ژوئن ٢٠١٨، دونالد ترامپ اعلام کرده است که دیدارش با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در همان تاریخ...

فرخ نعمت پور

در حالیکە 'علی اکبر ولایتی' مشاور عالی رهبر نظام، از توصیە خامنەای در گرایش بە شرق می گوید و تاکید می کند کە نباید تحت تاثیر فضاسازی افرادی کە غربگرا هستند و...

فرخ نعمت پور

جمهوری اسلامی آنگاە کە بحث بر سر دخالت مستقیم نیروهای نظامی اش در کشورهای منطقە است، همیشە ضمن رد این ادعا بر این نکتە تاکید دارد کە کمکهای ایران حالت...

فرخ نعمت پور

بعد از انقلاب، رژیم نو اسلامی، بلافاصلە با استفادە از عناوین مختلف سعی در سرکوب دگراندیشان و یا تمامی آن جریاناتی کرد کە بنوعی مبانی فکری، عقیدتی و وجودی آن...

فرخ نعمت پور

'شکاف در اصولگرایان، ٢١ سال بعد از دوم خرداد'، عنوان مقالەای است در شمارە امروز روزنامە شرق.

فرخ نعمت پور

در سایت دویچەولە، دو خبر آمدە است کە می توان آن را در راستای کارهای عملی مهمترین دولت اتحادیە اروپا، یعنی آلمان، برجستە کرد در جهت اقدامات ضد ترامپی کە با خارج کردن آمریکا از برجام اوج...

رضا کاویانی

سیاستمداران ناتوان و مبتذل "نظام" جمهوری اسلامی با جنگ، ستیز، دروغ و سرکوب دگراندیشان و فساد و نمایش های سراسر مبتذل دینی همه چیز را با هم در آمیخته و چهره...

فرخ نعمت پور

ولادیمیر پوتین در دیداری کە با بشار اسد در سوچی داشت، گفت نیروهای خارجی باید از سوریە بروند.

فرخ نعمت پور

شروع مذاکرات در سال ٢٠٠٣ با ایران بر سر برنامە اتمی اش، بە ابتکار دولتهای اروپائی آلمان، فرانسە و انگلستان صورت گرفت.

فرخ نعمت پور

روزنامە شرق در شمارە امروز خود در  مطلبی تحت عنوان "ضرورت رفع ابهام از مذاکرە با اروپا" از جملە نوشتە است اتحادیە اروپا در اعلامیەای رسما اعلام کردە کە "ما...

فرخ نعمت پور

دوپهلوگوئی یا عدم شفافیت لازم در اعلام مواضع همیشە بنوعی در سیاست وجود داشتە داشت.

علی پورنقوی

امروز، دوشنبه 7 ماه می، دونالد ترامپ در توئیتی نوشته است که تصمیم خود را در مورد توافق با ایران (برجام) تا ساعت 2 بعدازظهر فردا به وقت امریکا (ده و نیم شب به...

فرخ نعمت پور

هیئت ایرانی مشغول گفتگو و مذاکرە با اروپائی ها از جملە بر سر مسئلە یمن اند.

فرخ نعمت پور

سالها پیش در زمان دورە ریاست جمهوری اوباما، در استراتژی امنیتی و دفاعی این کشور تغییر بوجود آمد و از خاورمیانە بە شرق دور انتقال یافت.

صفحه‌ها