مریم سطوت

وحدت فداییان، غلبه بر زخمی ۳۸ ساله

سال‌هاست که مواضع مشابه بخش عمده فداییانی که آنروزها به یکی از این جریانات تعلق داشتند، مغایر با فعالیت آنان در سازمان‌های متعدد بود. سال‌هاست که کسانی که به فعالیت بازمانده های فداییان و یا تاریخ این جریان علقه داشتند، امیدوار و در انتظار آن بودند که این جریانات به هم بپیوندند و نقطه پایانی بر احساسات منفی آن دوران بگذارند. خبر تشکیل کنگره وحدت از این نیرو ها خبری است مسرت آمیز ...

شکنجه(ی) مجاز

موضوع مرکزی این نیست که در کشور ما هنوز افرادی چون آقای فراستی و آقای قانعی فرد وجود دارند که اگرهمین امروز امکان یابند احتمالا به شکنجه و کشتار مخالفین می‌پردازند و یا همفکران آنان در قدرت سیاسی هرگاه فرصت یابند چنین می کنند. مساله مرکزی به بحث گذاشتن امر درستی و نادرستی "شکنجه " در تلویزیون بی بی سی است.

مصر

هواپیما اوج می‌‏گرفت از بالا به اهرام مصر و آنسو‌تر به مسجد صلاح الدین که یادگار عثمانی‌ها است نگاه کردم، و با خود گفتم «آن‌چه در این چند روز دیدم تنها بخش کوچکی از مصر است، و نمی‌‏تواند مبنای قضاوتم باشد.» همراهان مصری ما از ما قول گرفتند که سال دیگر به مصر سفر کنیم، اما هم زمان یکی از آن‌ها گفت: «البته اگر تا آن زمان خودمان از این مملکت رانده نشده باشیم!»

رابطه مبارزه حزبی و مبارزه موضوعی

وظیفه سازمانهای مدافع حقوق بشر نه تغییر قدرت سیاسی است و نه تقویت اصلاح طلبان، حتی اگر همه اعضا آن به چنین ضرورتی معتقد باشند. وظیفهشان نه تدوین خط مشی سیاسی است و نه پذیرش خط مشی این یا آن حزب. وظیفهشان یافتن راه برای اعمال فشار جهت جلوگیری از اعدام و شکنجه همین امروز، با همین حاکمیت است. وگرنه دلیل وجودیشان را از دست خواهند داد و باید به مبارزه برای تغییر رژیم و بستن زندانها پس از جابجایی قدرت بپردازند و بعبارت دیگر به شاخه احزاب سیاسی بدل شوند.

بخش: 

چرا تاریخ چندباره تکرار میشود؟

اینجا عرصه تفاوتهای سیاسی و نظری نیست، این فرهنگ است که در پس تئوریها و تمایزهای سیاسی خود را پنهان کرده است. "من" هم در کلاس درس تاریخ نمره قبولی نیاوردهام. برای همین است که تاریخ بازهم تکرارخواهد شد.

در همايش کلن، بحثها عمدتا حول مناسبات با سازمانهای سياسی خواهد بود

مصاحبه کار با خانم مريم سطوت عضو هيات اجرائی اتحاد جمهوريخواهان پيرامون اجلاسهای منطقه ای

همايش برلین تصويب کرد که "اجا" يک اتحاد سياسی است متشکل از اشخاص حقيقی عضو و غير عضو سازمانهای سياسی موجود. در اين رابطه ما بايد روشن کنيم که رابطه "اجا" با سازمانهای سياسی که اعضا آن در درون اجا فعاليت ميکنند چيست؟ ساختار سازمانی و عرصه فعاليت " اجا" چه تفاوتی با اين سازمانها دارد؟

بخش: 
اشتراک در RSS - مریم سطوت