محسن یوسفی اردکانی

«دفاع اخلاقی از بی اخلاقی»

مشخص پیرامون این موضوع مشخص و سرازیر شدن سوالات متعدد مربوط به آن تمام خدایان صلب و دیر جنب به یکباره دود می‌شوند و به هوا می‌روند. اخلاق مخالفان مارکسیسم و مارکسیست‌ها کاملاً سرمایه‌دارانه است. الغای ترس از در "اقلیت" بودن. ترس از در اقلیت بودن در برابر آنانکه به مجوزهای حکومتی و رسانه‌های سرمایه‌داری دسترسی دارند. این اخلاقی ماکیاولیستی است: اگر با ما نباشی علیه ما هستی و کسی که علیه ماست تحقیر و تخریب خواهد شد بنابراین به آغوش اکثریت(قدرت) باز گردید.

فرهنگ مشترک دقیقه نودی مردم و حکومت

می توان ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی به خرج و هزینه مردم ایران دست به تغییر تاکتیک زده است. او از موضع یک رهبر بی طرف، به رای مردم احترام گذاشته است. بسیاری رای دهندگان به حسن روحانی به شوخی یا جدی، بدون اینکه از فرد یا نهاد خاصی نام ببرند از اینکه در انتخابات تقلب نشده است از فرد یا نیروی مجهولی سپاسگزار هستند.

بخش: 

طرح بحثی برای آغاز تدوین و ارائه تحلیل جامعی از وضعیت ایران

با توجه به تقلیل توان طبقه متوسط شهری و زیر ضرب رفتن آن با طرح هدفمند کردن یارانهها، و نیز بازداشت گسترده چهرههای اصلاح طلب و بدنه سیاسی این جریان، نمی توان تصوری از پیروزی یا مقاومت آنها در برابر بورژوازی نظامی ایران داشت

اشتراک در RSS - محسن یوسفی اردکانی