فاطمه رمضانیان

آتشی که به جان جنگل های ایران افتاده، خاموش شدنی نیست.

پاکستان با 140میلیون جمعیت موفق شد جنگل هایش را در عرض 50 سال از 5 میلیون به 11میلیون هکتار برساند. ما اما تا توانستیم از دست دادیم. تفاوت ایران با پاکستانی که حتی قادر به داشتن سیستم بهداشت نیست، اما اراضی و جنگل هایش را حفظ می کند چیست؟

اشتراک در RSS - فاطمه رمضانیان