جنبش روشنفکری – ایران

مسائل منطقه و کودتای ترکیه

چنانچه حزب توسعه و عدالت با پشتیبانی و تکیه به سایر نیروها مانند اخوان المسلیمن سایر کشورها، نیروهای دمکراتیک و ملی گرای ترکیه و در کنار آن ایران، روسیه و کشورهای عضو شانگهای و کشورهای مستقل، راه استقلال و جدا شدن از غرب را در پیش بگیرد، آنگاه سیاستهای منطقه کاملا شکل دیگری بخود خواهند گرفت و جابجائی قدرت در جهان بسیار گسترده تر و ریشه ای خواهد شد.

بحثی در انتخاب و انتخابات

با توجه به نکاتی که در این نوشته آمد و بسیاری نکات ریز و درشت دیگر که فرصت طرح همه آنها نیست. مشخص میگردد که اطلاعات و دانش کافی برای رای دادن معقول در اختیار عامه مردم و حتی سیاستمدارن نیست.
در نتیجه بدون روشن شدن مجموعه این مسائل رای دادن عملی کور کورانه میباشد.

اشتراک در RSS - جنبش روشنفکری – ایران